Öğretmen Diyarı

İZİNSİZ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ BARINMA FAALİYETİ GÖSTEREN YERLER

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Devletin gözetim ve denetimi altında olduğu, resmi, özel ve gönüllü her kuruluğun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Millî Eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42 nci maddesinde ve ilgi (a) Kanunun 17 nci maddesinde yer almaktadır. Ayrıca, ilgi (a) Kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısını, Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümlerini bir sistem bütünlüğü içinde açıklamaktadır. Bu sistem bütünlüğü içinde; ilgi (b) Kanunun 2 nci maddesinde özel öğretim kurumlan tarafından verilebilecek eğitim faaliyetleri ve kurum türleri belirlenmiş, 3 üncü maddesinde de gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin bu Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin Bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğu, bu faaliyetleri yürütenlerin, özel öğretim kurumlan için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır, ilgi (f) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde “Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde söz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.


Öte yandan, ilgi (e) Kanunun 1 inci maddesinde “Gerçek ve tüzel kimiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtlan ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumlan tespit edeceği esaslara göre denetler." hükmü ile ilgi (ç) Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde “Her kademedeki öğrencilere yönelik demek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esastan belirlemek ve denetlemek.” hükümleri bulunmaktadır, ilgi (e) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “Yurt açma izin belgesi olmadan yurda öğrenci kaydı yapılmaz, izinsiz açılan yurtlar, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı hâlde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakkında, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak tespitten sonra düzenlenecek rapor esas alınarak valilikçe kapatma işlemi yapılır.” hükmü yer almaktadır.


İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen ilgi (g) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz, işyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik bükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.


Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti ile öğrencilerin yurt hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığıma iznine ve denetimine tabidir. Ancak, bazı işyerlerinin gerekli izinleri almadığı veya aldığı izin ve ruhsatın çalışma konusu dışında faaliyet yürüttüğü bilgileri Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Anayasanın, kanunların ve bunlara dayalı çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin sağlıklı işletilmesi, Devletin düzenleme ve denetim yetkisinin yerinde ve etkili kullanılarak sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak yine Devletin öncelikli görevlerindendir.


Bu itibarla aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.


1-İlgi (g) Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatlan verilirken tereddüt halinde ilgili millî eğitim müdürlüklerinden, yürütülecek faaliyetin ilgi (a), (b) Kanunlar ile ilgi (e) Yönetmelik kapsamında olup olmadığı sorulacaktır. Millî eğitim müdürlüklerince; hangi ad altında olursa olsun (etüt merkezi, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, ödev evi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, öğrenci pansiyonu ve benzeri) söz konusu faaliyetlerin bahsi geçen mevzuat kapsamında olduğunun belirtilmesi veya tespiti halinde ilgili yerlere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek, verilen ruhsatlar iptal edilecek ve bu yerlerin bu faaliyetleri yürütmesine izin verilmeyecektir.


2-Aynı yetkili idareler ile millî eğitim müdürlüklerince; ruhsat verilen işyerlerinde, verilen ruhsata aykırı eğitim ve/veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde, ivedilikle yasal işlem yapılacak, gerektiğinde bu yerler kapatılacak, ruhsatlan iptal edilecektir.


3-Diğer bakanlıkların denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde, işyerlerinin ilgi (a) ve (b) Kanunlar ile ilgi (e) Yönetmelik kapsamına giren faaliyetleri sürdürdüğü tespit edildiğinde veya kanaati oluştuğunda ilgili valiliklere ve ilgi (g) Yönetmelikte belirtilen yetkili idarelere bilgi verecektir.


4-Belediye zabıtaları ve kolluk güçlerince, işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının olup olmadığı kontrol edilecek ve gerektiğinde ilgili makamlara bilgi verilecektir.


5-Valiliklerce, ilgi (d) Kanunun 9 uncu maddesine sıralanan görev ve yetkiler kapsamında, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla ilgili kurum temsilcilerinin (millî eğitim müdürlüğü, ilgili belediye başkanlığı, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet müdürlüğü ve valinin uygun gördüğü diğer kurumlar) yer aldığı izleme ve koordinasyon komisyonları kurulacaktır. Valilikler gerektiğinde ilçeler düzeyinde de bu komisyonları kurabilecektir. Valilikler, bu komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirleyeceklerdir.


Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Bakan Nabi AVCI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim