Öğretmen Diyarı

Eksik Kitapları Olan Okullarla İlgili MEB Genelgesi

 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 76198665/825.03/2405366
Konu: Ücretsiz Ders Kitabı
10/09/2013 ACELE VE GÜNLÜDÜR
 ......... valiliğine
(II Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Destek Hizmetleri    Genel    Müdürlüğünün 14/06/2013 tarihli ve 79523799/949/
1380181 sayılı yazısı.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında resmî ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının ihtiyaç duyduğu ders kitaplarının, dağıtım noktası olarak belirlenen 350 il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanmış ve kitaplar ilgi yazı doğrultusunda okullara dağıtılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuştur.
Ancak, ihtiyaçların Kitap Seçim Modülüne girilmemesi veya eksik girilmesi, ihtiyaç tespitinden sonra yeni okul açılması, okulların statü değişikliği ve benzeri nedenlerle ilave kitaba ihtiyaç duyulduğu il milli eğitim müdürlüklerinden bugüne kadar alınan yazılı ve sözlü bildirimlerden anlaşılmaktadır, ilgi yazıda, sözlü veya yazılı olarak bildirilen ilave kitap taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı, ilave ihtiyaçların belirlenerek il milli eğitim müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne girileceği belirtilmiştir.
Bu anlamda;
 Okullardaki kitap eksiği veya fazlalığı okul müdürlüklerince tespit edilerek il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine liste halinde bildirilecektir.
 ilçeye bağlı okullardan fazlalık olarak bildirilen ders kitapları, öncelikle ilçe dâhilinde yeni açılan veya kitap eksiği olan okulların ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.
 Bu işlemler, il merkezinde il millî eğitim müdürlüklerince, ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. İlçe içinde karşılanamayan ihtiyaçlar ile oluşan fazlalıklar, listeler hâlinde il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.
 Birden fazla teslim noktası bulunan illerde eksik vc fazlalıklar öncelikle teslim noktası ilçe ve bağlı ilçeler içinde değerlendirilecek, bu şekilde karşılanamayan ihtiyaçlar ile fazlalıklar il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Fazla olan kitaplar değerlendirilmek üzere il merkezinde bulunan depolara gönderilecektir.
 Teslim noktası ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alınan eksik ve fazlalıklar, il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek, fazlalıklar, ihtiyaç bildiren ilçelere aktarılarak il genelinde okulların eksiklerinin giderilmesinde kullanılacaktır.
 Yukarıda sayılan işlemler tamamlandıktan sonra il genelinde ihtiyaç duyulan kitaplar ile fazlalık olan kitaplar listelenecektir.
 Listede belirtilen ve il genelinde ilave ihtiyaç duyulan kitaplar ile fazlalık olan kitaplar Kitap Seçim Modülüne girilecektir.
Atatüık Blv. 06648 Kızılay/ANKARA                                                                                                                       Ayrıntılı    bilgi   için:  R  Sibel KAHVECİOĞLU
Elektronik Ağ: hptt://dhgm.mcb.gov.tr                                                                                                                     Tel : (0 312) 413 19 33
c-posta: dhg_araclaryayimlar@mcb.gov.tr                                                                                                    Faks: (0 312) 417 14 61


 İhtiyaç ve fazlalıklar,  Kitap Seçim Modülüne il millî eğitim müdürlükleri
 
tarafından girilecek; teslim noktası olsun veya olmasın ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurum müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne ilave ihtiyaç veya fazlalık girilmeyecektir.
 Kitap Seçim Modülü il milli eğitim müdürlüklerinin veri girişine 23 Eylül 2013 Pazartesi günü açılacak, 4 Ekim 2013 Cuma günü mesai saati sonunda kapatılacak, süre uzatımı yapılmayacaktır.
 On adedin altındaki ihtiyaç veya fazlalıklar Kitap Seçim Modülüne girilmeyecek, girilmiş olsa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İhtiyaç ve fazlalıklar Kitap Seçim Modülüne aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda girilecektir:
11.1.      Kitap Seçim Modülünde “Kitap Muayene IşlcmlerTndcn “11 Eksik-Fazla Kitap Girişi” tıklanacak ve veri girişi için ekran açılacaktır.
11.2.      Bu ekranda “Yeni” butonuna basılarak kitap bilgi giriş işlemi başlatılacak ve kitap adı seçilecektir. Seçilen kitap için il genelinde fazlalık var ise bu miktar “Fazla Kitap Sayısı” alanına girilecektir. Şayet aynı kitaptan fazlalık değil ihtiyaç varsa ihtiyaç duyulan ders kitabı miktarı “Eksik Kitap Sayısı” alanına girilecek ve “Kaydet’* butonuna basılacaktır.
11.3.      Bu işlemler; fazlalık bulunan veya ihtiyaç duyulan her kitap için tekrarlanarak bütün kitapların varsa fazlalık veya ihtiyaçları “Modül” e girilecektir.
11.4.      Her bir kitap girişinde işlem “Yeni” butonuna basılarak başlatılacak ve “Kaydet" butonu ile tamamlanacaktır.
11.5.      Eksik veya fazlalıkları “Modüfe girilen kitapların listesi ekranda oluşacaktır. Ekranda oluşan liste ile eksik veya fazlalığı olan ders kitapları listesi karşılaştırılarak girişi yapılmayan veya yanlış girilen kitap olup olmadığı kontrol edilecektir.
11.6.      Bir kitap için ya “Fazla Kitap Sayısı” alanı ya da "Eksik Kitap Sayısı” alanı doldurulacaktır. Eksik veya fazlalıkların yanlış girilmcmesine dikkat edilecektir. Fazlalık olarak girilen kitaplar diğer illerin ihtiyaçlarında kullanılacağından “Fazla Kitap Sayısı” alanına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için dağıtılan kitapların fazlalıkları girilecek, önceki yıllardan kalanlar kesinlikle dikkate alınmayacak ve fazlalık olarak girilmeyecektir.
11.7.      Ek olarak gönderilen kitapların muayene kabul işlemleri Kitap Seçim Modülündeki “Kitap Muayene İşlemleri" ekranında yapılacaktır. Bu ekranda sadece “Teslim Edilen Ek Kitap Sayısı” alanı doldurulacaktır. Bu alana yükleniciler tarafından teslim edilen kitap sayıları girilecektir.
11.8.      Ek kitaplarla ilgili muayene ve kabul raporları, “Muayene Kitap Girişi” altındaki “Ek Kitap Muayene ve Kabul Raporu'ndan alınacaktır. Ancak Modül’de sadece yükleniciler tarafından teslim edilen kitapların muayene ve kabul işlemleri yapılacak, il millî eğitim müdürlüklerince gönderilen kitaplar için muayene ve kabul işlemi yapılmayacaktır.
 Eksik veya fazlalığı bulunmayan kitaplarla ilgili olarak Kitap Seçim Modülünde herhangi bir i^lem yapılmayacaktır.
 “İl Eksik-Fazla Kitap Girişi” ekranına, ihtiyaç ve fazlalık olarak girilen ders kitaplarına ait veriler, MEBBİS ortamından alınarak Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecek ve fazlalık bildirilen illerdeki kitaplar, ilave ihtiyaç gösteren illere gönderilmek üzere planlanacaktır. Bu şekilde giderilemeyen ilave ihtiyaçlar, ilgili yüklenici firmalardan ek alım yapılarak karşılanacaktır.
 Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi için Kitap Seçim Modülünde öğretmen sayısı esas alınarak belirlenen ihtiyaç miktarı, kitabın öğrencilere yönelik olarak hazırlanması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Bu kitabın adı, öğrencilere yönelik ihtiyaçların girilmesi için Kitap Seçim Modülündeki listeye eklenmiştir. Bu kitap için dersi seçen öğrenci sayısı kadar ihtiyaç girilecektir.
 İlave ihtiyaçlar. Kitap Seçim Modülüne il bazında girileceğinden ek alım yapılan ders kitapları, yüklenici firmalar tarafından il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek, bu
 
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKA RA Elektronik Ağ: hptt://dhgm.mcb.gov.tr «•posta: dhg_araclaryaymıİ!if{Sjnx-b.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: R.Sıbel KAHVECİOĞLU Tel : (0 312) 413 19 33 Faks:(0 312) 417 14 61
 
Kitapların muayene ve kabulleri ve okullara dağıtımı il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
 İl içi nakil yaptıran öğrencilerin kitapları ayrıldıkları okul müdürlüklerince, il dışı nakil yaptıran öğrencilerin kitapları ise naklen gittikleri okul müdürlüklerince karşılanacaktır. Okulun varsa ilave kitap ihtiyacı belirlenirken nakil gelen öğrencilerin kitap ihtiyaçları da dikkate alınacaktır.
 Kitap Seçim Modülünde yayınevi ve yüklenicisi belli olmayan ve teslim noktalarına gönderilmeyen ders kitabı veya eğitim araçları ile baskısı yapılmayarak elektronik ortamda hizmete sunulan kitaplar için herhangi bir işlem yapılmayacak, ilave ihtiyaç girilmeyecektir.
 2013-2014 eğitim öğretim yılında yeni açılan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kunımlarının kitap ihtiyaçları da, ilde oluşabilecek fazlalıklardan karşılaşamaması durumunda il milli eğitim müdürlüklerince ilave ihtiyaç olarak Kitap Seçim Modülüne girilecektir.
 Bütün ihtiyaç ve fazlalıklar Kitap Seçim Modülüne girilecek, yazılı veya sözlü olarak talep edilen ihtiyaç ve fazlalıklar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlar bütün resmî okuLTcunım müdürlüklerine çok acele bildirilecek ve yetkili/ilgililer iş ve işlemler konusundan bilgilendirilecektir.
Kitabı eksik olabilecek öğrencilerimizin ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesine ve kitap eksiği veya fazlalığına meydan verilmemesine yönelik her türlü tedbir il/ilçe millî eğitim müdürleri tarafından alınacak ve konu titizlikle izlenecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
Birol EKİCİ Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

 

DAĞITIM: B Planı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim