Öğretmen Diyarı

Tüketicilerin Bilmesi Gerekenler , Dolandırıcılardan korunmak için bunları yapın

 

Tüketicilere tavsiyemiz hem Ticaret Odasına, hem de Vergi Dairelerine başvurarak satın aldığınız mal veya hizmeti veren gerçek veya tüzel kişiler hakkında adres değişikliğinin 30 gün içinde bildirilmesini ve resen terk işleminin uygulanmasını, gerçek veya tüzel kişi mükelleflerin vergi borçlarından dolayı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında kendilerine veya şirket tüzel kişiliğine ait mal varlığına, şirketin kanuni temsilcilerinin ya da ortaklarının şahsi mal varlıklarına haciz tatbik edilmesi isteyin,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun tescille ilgili 27-38.maddelerinde yer almaktadır, bir şirketin ana sözleşmesinde yer alan adresinde yapılan tebligatların şirkete yapılmış sayılacağından dolayı tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılan şirketin yeni adresini süresinde bildirip tescil ettirmemişse bu durum açıkça şirketin fesih sebebidir (Ana sözleşme md.4),buna göre Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32’ inci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, iki bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır, kayıtların 32’ inci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler. O halde yapılacak iş şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı olduğu odaya başvurmak ve odanın şirket hakkında takibe geçmesini sağlamaktır.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün Sayı: B.07.0.Gel.0.71/7100- 113/61518, Uygulama İç Genelgesi, Seri No: 2004/13 nolu genelgede (http://www.alomaliye.com/uygulama_ic_gen_2004_13.htm), E) Takip İşlemleri: Bu İç Genelge uyarınca, mükellefiyet kaydı terkin edilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının terkin edildiği tarihten önceki dönemlere ait borçlarıyla ilgili takip işlemlerine devam edilecektir. Gerçek veya tüzel kişi mükelleflerin vergi borçlarından dolayı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında kendilerine veya şirket tüzel kişiliğine ait mal varlığına, şirketin kanuni temsilcilerinin ya da ortaklarının şahsi mal varlıklarına haciz tatbik edilmesi, bu İç Genelge uyarınca mükellefiyet kaydının terkinine engel değildir. Dolayısıyla, şirket tüzel kişiliğine ait mal varlığına, şirket müdürünün, ortaklarının veya gerçek kişi mükelleflerin mal varlığına haciz tatbik edilmiş olsa dahi, bu İç Genelgede belirtilen şartların varlığı halinde, şirketin veya gerçek kişi mükellefin mükellefiyet kaydı terkin edilecektir.

VERİLEVEK DİLEKÇEDE BAHSEDİLECEK KONULAR

6102 sayılı TTK madde 36, Geçici Madde 7- (Ek: 26/6/2012-6335/38 Md.), hükümlerine göre bir şirketin resen silinebilmesinde aranan koşullardan biri de şirketin ana sözleşmesinde yer alan adresinde yapılan tebligatların şirkete yapılmış sayılacağından dolayı tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılan şirketin yeni adresini de süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum açıkça fesih sebebidir (Ana sözleşme md.4) .

Bilindiği gibi, şirketlerde kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen adres, ticaret sicili açısından tescil edilmiş adrestir. Bu adresin değişmesi halinde mutlak suretle yeni adresin tescil ve ilanı zorunludur. Yeni adresin bütün resmi kurumlara bildirilmesi zorunludur. Özellikle vergi daireleri yönünde yeni adresin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Özellikle yeni değişen adresin vergi dairesine bildirilmemesinin çeşitli olumsuz sonuçları ortaya çıkar.

Örneğin; 1- Adres değişikliğinin bildirilmemesi usulsüzlük cezasını gerektirir.(213 sayılı VUK md.351,352)

2- Vergi Dairesi adresinde bulamadığı mükellefi özel esaslar yani koda alır (KDVİRA İç genelge 2010/2)

3- Adresinde bulunmayan şirket yönünden şirketin fesih nedeni ortaya çıkar.

4- Adresinde olmayan şirket için vergi dairesi yoklama fişi ile bu durumu tespit ederek, veri kaydını kapatabilir.(213 sayılı VUK Md.160)

5- Adresinde olmayan şirketlerin üst üste iki dönem KDV beyannamesinin verilmemesi dolayısıyla şirketin vergi kaydı resen silinir.

6- Adresinde bulunmayan şirketin müşterilerine düzenlediği faturalar dolayısıyla alıcı müşterilerin KDV indirimleri veya KDV iadelerinde sorun yaşanabilir.

7- Yeni TTK hükümlerine göre bir şirketin resen silinebilmesinde aranan koşullardan biri de şirketin ana sözleşmesinde yer alan adresinde yapılan tebligatların şirkete yapılmış sayılacağından dolayı tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılan şirketin yeni adresini de süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum açıkça fesih sebebidir.(Ana sözleşme md.4) (Bkz .6103 sayılı yasa geç.md.7)

Olduğu belirtilerek, dilekçe verilmesi önemli haklar sağlayacaktır.

Tüm tüketicilere muhatap bulamamalarında mağduriyetlerinin en kısa zamanda çözüme kavuşması açısından yol göstermek için bu iş ve işlemleri yapmalarını tavsiye ederiz.

SGK Rehberi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol