Öğretmen Diyarı

Pedofili ile Birlikte Bulunan Psikiyatrik Bozukluklar
 PEDOFİLİ

Son yıllarda çocukların cinsel istismarının çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmektedir. Pedofili en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır.

Genellikle eylemlerini gizli yaptıkları ve tedavi için başvurmadıkları için pedofili olgularının sayısını belirlemek mümkün olamamaktadır. Diğer cinsel saldırı yapan gruplarla karşılaştırıldığında pedofilik bireylerin daha büyük yaş grubunda oldukları, eylemlerin yapıldığı ortalama yaşların ise 40-70 yaş arası olduğu gösterilmiştir. Pedofili bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Çocuğun cinsel istismarı sözel istismar, cinsel organlarını gösterme, çocukları soyma ve seyretme, cinsel ilişkiye veya mastürbasyona tanık etme, cinsel organını sürtme, bedenine cinsel amaçla dokunma, okşama, müstehcen yayınlara konu etme, oral seks, ağza, vajinaya ve/veya anüse penetrasyon gibi çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Pedofili olgularının eylemlerinde genellikle zor kullanmadığı, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme uyguladıkları görülmüştür. Bu bireyler için internet ortamı bilgi edinme, mağduru belirleme ve ilişki kurma, fantezi geliştirme, diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma gibi birçok istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olmaya başlamıştır. Pedofili bireyler eylemlerinin büyük çoğunluğunu önceden planlar. Pedofilik bireylerin aile içinde ve dışında sosyal teması sınırlı, içe kapanık, eşi ya da ailesiyle sıcak ilişki kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan immatür kişilik özelliklerine sahip olduğu belirtilmektedir.

Pedofilik eğilimin ortaya çıkmasında gelişimsel, ailesel ve çevresel faktörler ve bu faktörlerin etkileşimi gibi birçok faktörün etkili olduğu anlaşılmaktadır. Uzun süreli psikoterapi, farmakolojik tedavi sonrasında cinsel arzu ve istekte azalma saptanmasına karşın bu bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği için günümüzde pedofilik bireylerin tedavisinde hedef çocuklara cinsel yönelimi değiştirmek olmayıp, yeniden eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yöneliktir. Çocukların cinsel olarak istismar edilmesinin önüne geçmek için pedofiliklerin özelliklerini tanımak, böyle bir eğilimin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri tespit etmek gerekmektedir.

Pedofilinin Yaygınlığı
Genellikle eylemlerini gizli yaptıkları ve tedaviye başvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemek mümkün olamamaktadır. Elde edilen verilerin çoğu adliyeye intikal etmiş olguların belirlenmesinden oluşmaktadır ve gerçek yaygınlığı göstermemektedir.[18] Pedofilik fantezisi olup eyleme geçirmeyen veya eyleme geçirip bildirilmeyenlerin oranlarını belirleme imkânı bulunmamaktadır. Bu alanda yapılan birçok çalışma pedofiliklerin işledikleri suçların seri halinde birçok çocuğa karşı olduğunu, bunların çoğunun da adli mercilere yansımadığını ortaya çıkarmaktadır.[19,20]

Pedofilinin Klinik Özellikleri
Pedofili olgularının fantezilerinin genellikle benliğe yabancı ve rahatsız edici olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle psikiyatri kliniklerine tedavi başvurusu yapmaları çok nadir olup, genellikle çocuğa cinsel taciz nedeniyle adli olaylar sonucu kliniklerde görülürler.[21]

Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanların eylemlerinin bir cinsel eylem olarak ortaya çıktığı, büyük çoğunluğunun önceden planladığını göstermiştir. Bu kişilerin çoğunluğunun istismar ettikleri çocukları önceden tanıdıkları, bu tanışıklık durumunu seçtikleri mağdura yakınlaşma ve onun istismarı için ortam hazırlamakta kullandıkları birçok bilimsel çalışmada saptanmıştır.[22]

Eylemleriyle yüzleştirildiklerinde eylemi tipik olarak öğretme, çocuğun zevk aldığı, çocuğun teşvik ettiği gibi bahanelerle küçümseme ya da aklamaya çalışırlar.[23]

Bazı yazarlar pedofilik bireyleri tercih ettiği yaş grubuna göre ergenlik öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler ve ergenlik sonrası yaş grubu çocukları tercih edenler olarak ikiye ayırmaktadır.[7] Sadece çocuklara cinsel ilgisi olan olgular seçici pedofili;hem çocuklara hem erişkinlere cinsel ilgisi olan olgular seçici olmayan pedofili olarak değerlendirilmektedir.[22] Fiziksel olarak sadece olgunlaşmış çocukları tercih edenler ve sadece bebekleri seçenler gibi alt gruplandırmalar da yapılmaktadır.[27,28]

Sadece karşı cinse yönelen pedofili olguları heteroseksüel pedofili; aynı cinse yönelen pedofili olguları homoseksüel pedofili; hem karşı cins hem de aynı cinse yönelimi olan olgular biseksüel pedofili olarak adlandırılmaktadır.[27]

Homoseksüel pedofili görülme oranının %9-%40 arasında olup erişkin homoseksüelliğinin görülme oranından (%2-%4) 20- 40 kat fazla olarak görüldüğü belirtilmiştir. Biseksüel pedofili görülme oranının ise yaklaşık %95 olduğu bildirilmektedir. Bu oranlar pedofiliklerin çocuklara cinsel yönelimlerinin büyük oranda homoseksüel veya biseksüel olduğunu ortaya çıkarmaktadır.[29] Her iki cinse de yönelimi olan hebefili olgularının diğer iki gruba oranla çocuklarla karşılıklı cinsel ilişki geliştirmeyi tercih eden, fırsatçı, sosyal işlevsellikleri daha iyi ve sonlanımı daha iyi olan grup oldukları bildirilmektedir.

Kız çocuklara yönelen pedofili olgularının genellikle 8-10 yaş arası çocukları seçtikleri, erkek çocuklara yönelenlerin ise genellikle 10-13 yaş arasını tercih ettikleri saptanmıştır. Biseksüel pedofiliklerin ortalama 27.3 çocuğu istismar ettikleri, homoseksüel pedofiliklerin ortalama 10.7 çocuğu istismar ettikleri, heteroseksüel pedofiliklerin ise ortalama 5.2 çocuğu istismar ettikleri bildirilmektedir.[22]

Pedofilik bireylerde görsel-uzaysal ve sözel bellek puanlarında normalden sapma gösterdiği, pedofilik bireylerin zekâ düzeylerinin normallere göre düşük olduğu tespit edilmiştir.[44]  Bir bireyin ileride çocuğa cinsel saldırıda bulunma olasılığını arttırdığı tespit edilen en önemli çevresel neden, kişinin kendisinin çocuklukta cinsel olarak istismara uğramasıdır.[60] Cinsel istismarda bulunacakları çocuklarda yaş tercihi olan pedofiliklerin kendilerinin cinsel istismara uğradıkları yaştaki çocukları seçtikleri belirlenmiştir.[22] Kendisi çocukluğunda cinsel istismara maruz kalan pedofilik bireylerin çoğunun mağdur çocukları aile içinden değil aile dışından seçtiklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır.[61]

Cinsel istismarda bulunan bireylerin genel olarak eğitim ve sosyo ekonomik düzeyleri düşüktür. Pedofilik bireylerin yaklaşık olarak %61’inin sınıf tekrarı yaptığı ya da özel alt sınıflarda eğitim gördükleri saptanmıştır. Pedofilik bireylerin genel toplum örneklerine oranla daha düşük eğitim düzeyine sahip oldukları ve işsizlik oranlarının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Pedofili ile Birlikte Bulunan Psikiyatrik Bozukluklar
Pedofili olgularının çoğunluğunda başta diğer parafililer olmak üzere diğer birçok psikiyatrik hastalık ek tanısının bulunduğu bildirilmektedir.[39] Birlikte en sık görülen psikiyatrik bozukluklar duygu durum bozuklukları (%60-%80), anksiyete bozuklukları (%50- %60)’dır.[63] Ayrıca pedofilik bireylerde aralıklı patlayıcı bozukluk, kleptomani, piromani, patolojik kumar oynama gibi dürtü kontrol bozuklukları da sıklıkla (%30-55) görülebilir.[21]

Pedofilikler, çocuğun cinsel istismarı eylemlerinde çocuk pornosu ya da internet kullananlar ve kullanmayanlar olarak da iki gruba ayrılabilmektedir.[65] Çocuk pornografisi ürünlerini seyreden kişilerin %30 ile %80’inin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu araçları kullanan pedofili olgularının beş farklı grup özelliklerine sahip olduğu gösterilmiştir. Bunlar:
1. Takipçiler: çocuklara ulaşmak için kullananlar;
2. Geziciler: fiziki kontak olmadan cinsel haz yaşamak için kullananlar;
3. Mastürbatörler: internetteki çocuk porno görüntüleriyle cinsel haz sağlayanlar;
4. Ağcılar: diğer pedofilik bireylerle ilişki kuran, çocuk pornosu yayan, satan ve
5. Kombine özellikleri olanlardır.[66]

Cinsel sapkınlığı olan bireyler için internet ortamı bilgi edinme, mağduru belirleme ve ilişki kurma, fantezi geliştirme, diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma gibi birçok istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olmaya başlamıştır.
Pedofilik bireylerin erişkinle ilişki kurmasına imkân olduğu, çocuğa yönelmesine bir neden olmadığı halde bile cinsel uyarılmayı sağlayan fanteziler çocukları içermektedir.[73]

Tedavi

Pedofili olgularında birey tedaviye istekli değilse hiçbir tedavi yöntemi etkili olmamaktadır. Kendi istekli olmadığı durumda uygulanan psikoterapi, farmakolojik tedavi ve cerrahi kastrasyon gibi bütün tedavi yöntemleri sırasında pedofilik bireylerin eylemde bulunmaya devam ettikleri belirlenmiştir. Uzun süreli psikoterapi, farmakolojik tedavi sonrasında cinsel arzu ve istekte azalma saptanmasına karşın bu bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği için günümüzde pedofilik bireylerin tedavisinde hedef çocuklara cinsel yönelimi değiştirmek olmayıp, yeniden eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yöneliktir.[74]

Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununun (TCK) 103 maddesi; çocuğa cinsel istismarda bulunanların cezalandırılması ile ilgili ağırlaştırıcı maddeler içermektedir. TCK’nın 103/6 maddesi çocuğa cinsel istismarda bulunanların cezasının ağırlaştırılması için çocuğun beden ve ruh sağlığının bozulması şartını getirmiştir. Ancak bu madde hekimler, hâkimler arasında çok değişik yorum ve uygulamalara yol açmış, uygulamada sanıkların daha az ceza ile serbest kalmaları nedeniyle çocukların bu kişilerin tarafından yeniden istismar edilmesinin önüne geçilememiştir.
Cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkin yolu oluşmasını önlemektir, buna yönelik programlar da geliştirilmektedir. Çocuklara yönelik bu programlar, olası istismar durumlarını tanımalarını, uygun bir yolla tepki göstermelerini ve böyle bir durumda güvendikleri bir erişkine olayı anlatmalarını hedeflemektedir.

Kaynaklar
7.Freund K, Scher H, Chan S, Ben-Aron M. Experimental analysis of pedophilia. Behav Res Ther 1982; 20:105−112.
19.Abel GG, Becker JV, Mittelman M, Cunningham-Rathner J, Rouleau JL, Murphy WD. Self-reported sex crimes of nonincarcerated paraphiliacs. J Interpers Violence. 1987;2:3-25.
20.Lanning KV. Child Molesters: A Behavioral Analysis. 4th ed. Alexandria, Va, National Center for Missing & Exploited Children, 2001.
21.Cohen LJ, Galynker II. Clinical features of pedophilia and implications for treatment. J Psychiatr Pract 2002; 8:276-289.
22.Hall RC, Hall RC. A profile of pedophilia: Definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic ıssues. Mayo Clin Proc 2007; 82:457- 471.
23.Danni K, Hampe GD. An analysis of predictors of child sex offender types using presentence investigation reports. Int J Offender Ther Comp Criminol 2000; 44:490- 504.
27.Blanchard R, Barbaree HE, Bogaert AF, Dickey R, Klassen P, Kuban ME et al. Fraternal birth order and sexual orientation in pedophiles. Arch Sex Behav 2000; 29:463-478.
28.Greenberg DM, Bradford J, Curry S. Infantophilia—a new subcategory of pedophilia? a preliminary study. Bull Am Acad Psychiatry Law 1995; 23:63- 71.
39.Marshall WL. Diagnostic issues, multiple paraphilias, and comorbid disorders in sexual offenders: Their incidence and treatment. Aggress Violent Behav 2007; 12:16– 35.
44.Cantor JM, Kuban ME, Blak T, Klassen PE, Dickey R, Blanchard R. Grade failure and special education placement in sexual offenders’ educational histories. Arch Sex Behav 2006; 35:743-751.
60. Cohen LJ, McGeoch PG, Gans SW, Nikiforov K, Cullen K, Galynker II. Childhood sexual history of 20 male pedophiles vs. 24 male healthy control subjects. J Nerv Ment Dis 2002; 190:757-766.
61.Proeve M, Reilly E. Personal and offending characteristics of child sexual offenders who have been sexually abused. Psychıatry Psychol Law 2007; 14:251–259.
63.Quayle E, Taylor M. Model of problematic Internet use in people with a sexual interest in children. Cyberpsychol Behav 2003; 6:93-106.
66.Saleh FM, Berlin FS. Sex hormones, neurotransmitters, and psychopharmacological treatments in men with paraphilic disorders. J Child Sex Abus 2003; 12:233-253.
73. Quinsey VL, Harris GT, Rice ME, Lalumière ML. Assessing treatment efficacy in outcome studies of sex offenders. J Interpers Violence 1993; 8:512-523.
74.Quinsey VL, Harris GT, Rice ME, Lalumière ML. Assessing treatment efficacy in outcome studies of sex offenders. J Interpers Violence 1993; 8:512-523.

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment Doç. Dr.Ayten Erdoğan , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD yapılan bilimsel çalışmanın yayınlandığı dergipark.ulakbim.gov.tr (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076399/5000070456) gösterilen kaynaktan alınmıştır.

Bahar Celbiş
Anahtar Kelimeler:
Pedofili

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim