Öğretmen Diyarı

Kahve içenler ....
Beyinden cilde, kalpten karaciğere, psikolojik sorunlardan hafızaya kadar kahve içmeniz için pek çok neden olduğunu biliyor muydunuz...
Amerika’nın bağımsız ve saygın yayın organlarından Huffington Post’ta yayınlanan bir makale, kahvenin araştırmalarla kanıtlanmış önemli etkilerini gözler önüne serdi. İşte her gün düzenli kahve içmenin faydaları...

1.En iyi an­ti­ok­si­dan de­po­su

2005’te ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re di­ğer hiç­bir ürün kah­ve ka­dar çok an­ti­ok­si­dan sun­mu­yor. El­bet­te mey­ve ve seb­ze­ler­de de çok mik­tar­da an­ti­ok­si­dan bu­lu­nu­yor ama in­san vü­cu­du en çok an­ti­ok­si­da­nı kah­ve­den alı­yor.

2.Koklamak stresten uzaklaştırır

Seul Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı bir deneye göre, az uyku nedeniyle strese giren fareler kahve aromasına maruz kaldıklarında, beyinlerinde bu strese bağlı olarak oluşan proteinde de bir değişim yaşandığını saptadı.

3.Parkinsonla ilgili semptomları azaltabilir

Sci­en­ce Da­il­y’­de 2012 yı­lın­da Dr. Ro­nald Pos­tu­ma ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan bir ça­lış­ma­ya gö­re, kah­ve par­kin­son has­ta­la­rı­nın ha­re­ket­le­ri­ni kon­trol et­me­le­ri­ne yar­dım­cı. Ay­rı­ca kah­ve içen­le­rin par­kin­son has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma oran­la­rı da dü­şük.

4.Karaciğeriniz için çok yararlı

2006’da 22 yaş üs­tü 125 bin ki­şiy­le ya­pı­lan araş­tır­ma, gün­de en az bir bar­dak kah­ve içen­le­rin ka­ra­ci­ğer si­ro­zu­na ya­ka­lan­ma ih­ti­mal­le­ri­nin yüz­de 20 da­ha dü­şük ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­yı yö­ne­ten­ler­den Art­hur L. Klatsky kah­ve­nin ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı gi­bi ra­hat­sız­lık­la­rı­ ön­le­me­de de ya­rar­lı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

5.Antidepresan etkisi gösteriyor

Har­vard Halk Sağ­lı­ğı Oku­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re, gün­de iki ila dört bar­dak kah­ve tü­ke­ti­mi, hem er­kek­ler hem de ka­dın­lar için in­ti­har ora­nı­nı yüz­de 50 ci­va­rın­da dü­şü­rü­yor. Bu­nun ne­de­ni de kah­ve­nin ha­fif bir an­ti­dep­re­san ola­rak da et­ki gös­te­rip, se­ro­to­nin, do­pa­min gi­bi si­nir­sel sal­gı­la­rın üre­ti­mi­ne yar­dım­cı ol­ma­sı.

6.Mutlu hissettirir

Na­ti­onal He­alth Ins­ti­tu­te ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma, gün­de 4 bar­dak ya da da­ha çok kah­ve içen­le­rin, hiç iç­me­yen­le­re oran­la yüz­de 10 da­ha az dep­res­yo­na gir­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­yı yü­rü­ten­ler­den Dr. Hong­le­i Chen, kah­ve­nin mut­lu­luk ver­me­si­nin ne­de­ni­ni, için­de­ki gü­ve­ni­lir an­ti­ok­si­dan­la­ra bağ­lad­ı.

7.Daha zeki yapar

Na­ti­onal He­alth Ins­ti­tu­te­’nün araş­tır­ma­sı­na gö­re kah­ve ze­ka­yı da­ha kes­kin ya­pı­yor.Kah­ve ki­şi­yi atik, dik­kat­li, man­tık­lı akıl yü­rü­ten ya­ni ze­ka ile il­gi­li pek çok fonk­si­yo­nu da­ha ra­hat ye­ri­ne ge­ti­ren ve her şe­ye da­ha iyi ve za­ma­nın­da tep­ki ve­ren bir ko­nu­ma ge­ti­ri­yor.

8.Cilt kanserine yakalanma ihtimalinizi düşürür

Har­vard Tıp Oku­lu ve Bos­to­n’­da­ki Brig­ham and Wo­me­n’s Hos­pi­tal, tam 20 yıl­lık bir sü­re bo­yun­ca 112 bin 897 er­kek ve ka­dı­nı ta­kip et­ti ve gün­de 3 bar­dak ve üs­tü kah­ve içen ka­dın­la­rın, hiç kah­ve iç­me­yen­le­re gö­re cilt kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li­nin da­ha dü­şük ol­du­ğu­nu net şe­kil­de or­ta­ya koy­du.  
 
9.Tip 2 diyabetin gelişim riskini azaltabilir


The Ame­ri­can Che­mi­cal So­ci­et­y’­nin araş­tır­ma­sı­na gö­re, kah­ve, tip 2 di­ya­bet ris­ki­ni azal­tı­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re gün­de 4 bar­dak ya da üs­tü kah­ve içen­le­rin, hiç iç­me­yen­le­re oran­la tip 2 di­ya­bet ge­li­şim oran­la­rı­nın yüz­de 50 da­ha dü­şük ol­du­ğu göz­lem­le­ni­yor. Her ek­le­nen bar­dak­ta bu risk yüz­de 7 ora­nın­da aza­lı­yor.

10.Zihninizi uzun süre sağlıklı korur

So­uth Flo­ri­da Üni­ver­si­te­si ve Mia­mi Üni­ver­si­te­si­’n­den araş­tır­ma­cı­la­rın 65 yaş üs­tü ke­sim­le yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re, bu yaş­lar­da kan­la­rın­da­ki ka­fe­in dü­ze­yi da­ha yük­sek olan­lar, da­ha dü­şük olan­la­ra gö­re Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­na 2 ila 4 yıl da­ha geç ya­ka­la­nı­yor.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ
Anahtar Kelimeler:
kahve içenler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol