öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Ev hanımları neden kilo alır?

Obe­zi­te, ge­nel ola­rak dün­ya­da­ki ge­liş­miş top­lum­lar­daer­kek­ler­de, ge­liş­mek­te olan top­lum­lar­da ise ka­dın­lar­da da­ha sık gö­rül­mek­te. Türk ka­dın­la­rın­da obe­zi­te sık­lı­ğı yüz­de 33 iken, er­kek­ler­de yüz­de 13 ci­va­rın­da. Bu fark­lı­lı­ğa, eği­tim, ge­lir dü­ze­yi, sos­yal du­rum, do­ğum sa­yı­sı, di­ya­bet gi­bi fak­tör­ler et­ki et­mek­te­dir, an­cak özel­lik­le ev ha­nım­la­rı­nın ça­lı­şan hem­cins­le­ri­ne oran­la ki­lo al­ma risk­le­ri­nin da­ha faz­la ol­du­ğu gö­rül­mek­te.
Ka­dı­köy­Şi­fa Ka­dı­köy Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Dyt. Ra­bia  Yur­da­gül, ev ha­nım­la­rı­nın obe­zi­te teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı ve ne­den­le­ri­ni de açık­la­dı...

Ev hanımları neden kilo alır?

*Mut­fak­ta ge­çi­ri­len sü­re­nin uzun ol­ma­sı ve bu es­na­da ya­pı­lan sık atış­tır­ma­lar,

*Her gün ya­pı­lan beş çay­la­rın­da tü­ke­ti­len yük­sek yağ ve şe­ker içe­ren kek, pas­ta,  bö­rek ve di­ğer ha­mur iş­le­ri,

*Ka­bul gün­le­rin­de ha­nım­la­rın san­ki bir­bir­le­riy­le ya­rı­şır­ca­sı­na ha­zır­la­dık­la­rı çok çe­şit­li ve bol ka­lo­ri­li be­sin­ler,

*Ge­li­şen tek­no­lo­ji ile bir­lik­te ev iş­le­ri­nin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ma­ki­ne­ler ara­cı­lı­ğı ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si,

*Fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ye­ter­siz­li­ği...

Mut­la­ka bi­linç­len­di­ril­me­li

Araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­ra gö­re ev ha­nım­la­rın­da obe­zi­te gö­rül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 31’le­re da­yan­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Dyt. Yur­da­gül söz­le­ri­ni şö­ye sür­dür­dü: “O­be­zi­te­nin hi­per­tan­si­yon, kan yağ­la­rı ve şe­ker has­ta­lı­ğın­da ar­tış, kalp has­ta­lık­la­rı gi­bi prob­lem­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği unu­tul­ma­ma­lı. Ve yi­ne unu­tul­ma­ma­lı ki, ev ha­nım­la­rı top­lum sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sın­da ol­duk­ça önem­li ye­re sa­hip. Bu ne­den­le  bes­len­me ko­nu­sun­da ev ha­nım­la­rı­nın mu­hak­kak bi­linç­len­di­ril­me­si ge­re­kir.”

Uygun porsiyon

Ye­mek ser­vi­si­nin uy­gun por­si­yon­lar­la ya­pıl­ma­sı hem yi­ye­cek is­ra­fı­nı ön­ler, hem de ka­lan ye­mek­le­ri bi­tir­me gay­re­tiy­le ge­re­ğin­den faz­la be­sin tü­ke­ti­mi ile faz­la­dan alı­nan ener­ji­yi azal­tır.

Haftada 3 gün ama düzenli

Ya­pı­lan fi­zik­sel ak­ti­vi­te mik­ta­rı ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Haf­ta­nın en az 3 gü­nü dü­zen­li ola­rak 30- 45 dakika sü­re ile yü­rü­yüş, yüz­me gi­bi eg­zer­siz­ler ya­pı­la­rak hem ki­lo ve­ril­me­si sağ­la­nır hem de ki­lo alım­la­rı en­gel­le­nir. Eg­zer­siz faz­la­dan ener­ji alı­mı­nı kı­sıt­la­ya­ca­ğı gi­bi, sağ­lı­ğı ge­liş­tir­me­ye de yar­dım­cı­dır.

Ev ha­nım­la­rı­na bes­len­me­ öne­ri­le­ri

Az kaloriyle lezzet mümkün

Ka­bul gün­le­ri ki­lo al­mak için bü­yük et­ken­dir. Böy­le gün­ler­de san­ki ka­dın­lar ara­sın­da bir re­ka­bet olu­şur ve bir ye­mek ha­zır­la­ma ya­rı­şı­na gi­ri­lir. Oy­sa ­ki da­ha az ka­lo­ri­li ve da­ha lez­zet­li me­nü­ler ha­zır­la­mak müm­kün­dür. Ağır ha­mur tat­lı­la­rı ye­ri­ne don­dur­ma, az şe­ker­li süt­lü tat­lı­lar ve mey­ve tat­lı­la­rı­nı, pas­ta ve kı­zart­ma­lar ye­ri­ne az yağ ile ha­zır­lan­mış bö­rek ve po­ğa­ça­la­rı, ta­ze mey­ve ve ma­yo­nez­li ve bol yağ­lı sa­la­ta­lar ye­ri­ne bol ye­şil­lik­li vi­ta­min de­po­su sa­la­ta­la­rı, ta­ze mey­ve­le­ri, şe­ker­li ve asit­li içe­cek­ler ye­ri­ne ay­ran, ta­ze sı­kıl­mış mey­ve su­la­rı­nı ve bit­ki çay­la­rı­nı ter­cih et­mek hem alı­nan faz­la­dan ka­lo­ri­le­ri azal­tır hem de sağ­lı­ğa olum­lu kat­kı sağ­lar.

Hızınız önemli

Ye­mek ye­me hı­zı çok önem­li­dir. Ye­mek­le­ri ya­vaş ye­mek, iyi çiğ­ne­mek, kü­çük lok­ma­lar ha­lin­de ye­mek hem sin­di­ri­me yar­dım­cı olup gaz ve ha­zım­sız­lı­ğı ön­ler hem de tok­lu­ğun da­ha kı­sa sü­re­de oluş­ma­sı­na yar­dım eder.

Etli yemek yağ istemez

Ye­mek ha­zır­la­ma ve pi­şir­me es­na­sın­da doğ­ru yön­tem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı alı­na­cak ge­rek­siz ka­lo­ri­le­ri ön­le­ye­cek­tir. Ör­ne­ğin et­li ye­mek­le­re eks­tra yağ ila­ve­si­ne ge­rek yok­tur, seb­ze ve zey­tin­yağ­lı­la­ra ek­le­nen yağ mik­ta­rı azal­tı­lıp, ba­ha­rat­lar­la ye­mek­ler lez­zet­len­di­ri­le­bi­lir. Et ve ürün­le­rin­de yağ­sız olan­lar, süt ve ürün­le­rin­de ise yağ­sız ve­ya ya­rım yağ­lı olan­lar ter­cih edi­le­bi­lir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...