Öğretmen Diyarı

Ev hanımları neden kilo alır?

Obe­zi­te, ge­nel ola­rak dün­ya­da­ki ge­liş­miş top­lum­lar­daer­kek­ler­de, ge­liş­mek­te olan top­lum­lar­da ise ka­dın­lar­da da­ha sık gö­rül­mek­te. Türk ka­dın­la­rın­da obe­zi­te sık­lı­ğı yüz­de 33 iken, er­kek­ler­de yüz­de 13 ci­va­rın­da. Bu fark­lı­lı­ğa, eği­tim, ge­lir dü­ze­yi, sos­yal du­rum, do­ğum sa­yı­sı, di­ya­bet gi­bi fak­tör­ler et­ki et­mek­te­dir, an­cak özel­lik­le ev ha­nım­la­rı­nın ça­lı­şan hem­cins­le­ri­ne oran­la ki­lo al­ma risk­le­ri­nin da­ha faz­la ol­du­ğu gö­rül­mek­te.
Ka­dı­köy­Şi­fa Ka­dı­köy Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Dyt. Ra­bia  Yur­da­gül, ev ha­nım­la­rı­nın obe­zi­te teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı ve ne­den­le­ri­ni de açık­la­dı...

Ev hanımları neden kilo alır?

*Mut­fak­ta ge­çi­ri­len sü­re­nin uzun ol­ma­sı ve bu es­na­da ya­pı­lan sık atış­tır­ma­lar,

*Her gün ya­pı­lan beş çay­la­rın­da tü­ke­ti­len yük­sek yağ ve şe­ker içe­ren kek, pas­ta,  bö­rek ve di­ğer ha­mur iş­le­ri,

*Ka­bul gün­le­rin­de ha­nım­la­rın san­ki bir­bir­le­riy­le ya­rı­şır­ca­sı­na ha­zır­la­dık­la­rı çok çe­şit­li ve bol ka­lo­ri­li be­sin­ler,

*Ge­li­şen tek­no­lo­ji ile bir­lik­te ev iş­le­ri­nin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ma­ki­ne­ler ara­cı­lı­ğı ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si,

*Fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ye­ter­siz­li­ği...

Mut­la­ka bi­linç­len­di­ril­me­li

Araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­ra gö­re ev ha­nım­la­rın­da obe­zi­te gö­rül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 31’le­re da­yan­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Dyt. Yur­da­gül söz­le­ri­ni şö­ye sür­dür­dü: “O­be­zi­te­nin hi­per­tan­si­yon, kan yağ­la­rı ve şe­ker has­ta­lı­ğın­da ar­tış, kalp has­ta­lık­la­rı gi­bi prob­lem­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği unu­tul­ma­ma­lı. Ve yi­ne unu­tul­ma­ma­lı ki, ev ha­nım­la­rı top­lum sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sın­da ol­duk­ça önem­li ye­re sa­hip. Bu ne­den­le  bes­len­me ko­nu­sun­da ev ha­nım­la­rı­nın mu­hak­kak bi­linç­len­di­ril­me­si ge­re­kir.”

Uygun porsiyon

Ye­mek ser­vi­si­nin uy­gun por­si­yon­lar­la ya­pıl­ma­sı hem yi­ye­cek is­ra­fı­nı ön­ler, hem de ka­lan ye­mek­le­ri bi­tir­me gay­re­tiy­le ge­re­ğin­den faz­la be­sin tü­ke­ti­mi ile faz­la­dan alı­nan ener­ji­yi azal­tır.

Haftada 3 gün ama düzenli

Ya­pı­lan fi­zik­sel ak­ti­vi­te mik­ta­rı ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Haf­ta­nın en az 3 gü­nü dü­zen­li ola­rak 30- 45 dakika sü­re ile yü­rü­yüş, yüz­me gi­bi eg­zer­siz­ler ya­pı­la­rak hem ki­lo ve­ril­me­si sağ­la­nır hem de ki­lo alım­la­rı en­gel­le­nir. Eg­zer­siz faz­la­dan ener­ji alı­mı­nı kı­sıt­la­ya­ca­ğı gi­bi, sağ­lı­ğı ge­liş­tir­me­ye de yar­dım­cı­dır.

Ev ha­nım­la­rı­na bes­len­me­ öne­ri­le­ri

Az kaloriyle lezzet mümkün

Ka­bul gün­le­ri ki­lo al­mak için bü­yük et­ken­dir. Böy­le gün­ler­de san­ki ka­dın­lar ara­sın­da bir re­ka­bet olu­şur ve bir ye­mek ha­zır­la­ma ya­rı­şı­na gi­ri­lir. Oy­sa ­ki da­ha az ka­lo­ri­li ve da­ha lez­zet­li me­nü­ler ha­zır­la­mak müm­kün­dür. Ağır ha­mur tat­lı­la­rı ye­ri­ne don­dur­ma, az şe­ker­li süt­lü tat­lı­lar ve mey­ve tat­lı­la­rı­nı, pas­ta ve kı­zart­ma­lar ye­ri­ne az yağ ile ha­zır­lan­mış bö­rek ve po­ğa­ça­la­rı, ta­ze mey­ve ve ma­yo­nez­li ve bol yağ­lı sa­la­ta­lar ye­ri­ne bol ye­şil­lik­li vi­ta­min de­po­su sa­la­ta­la­rı, ta­ze mey­ve­le­ri, şe­ker­li ve asit­li içe­cek­ler ye­ri­ne ay­ran, ta­ze sı­kıl­mış mey­ve su­la­rı­nı ve bit­ki çay­la­rı­nı ter­cih et­mek hem alı­nan faz­la­dan ka­lo­ri­le­ri azal­tır hem de sağ­lı­ğa olum­lu kat­kı sağ­lar.

Hızınız önemli

Ye­mek ye­me hı­zı çok önem­li­dir. Ye­mek­le­ri ya­vaş ye­mek, iyi çiğ­ne­mek, kü­çük lok­ma­lar ha­lin­de ye­mek hem sin­di­ri­me yar­dım­cı olup gaz ve ha­zım­sız­lı­ğı ön­ler hem de tok­lu­ğun da­ha kı­sa sü­re­de oluş­ma­sı­na yar­dım eder.

Etli yemek yağ istemez

Ye­mek ha­zır­la­ma ve pi­şir­me es­na­sın­da doğ­ru yön­tem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı alı­na­cak ge­rek­siz ka­lo­ri­le­ri ön­le­ye­cek­tir. Ör­ne­ğin et­li ye­mek­le­re eks­tra yağ ila­ve­si­ne ge­rek yok­tur, seb­ze ve zey­tin­yağ­lı­la­ra ek­le­nen yağ mik­ta­rı azal­tı­lıp, ba­ha­rat­lar­la ye­mek­ler lez­zet­len­di­ri­le­bi­lir. Et ve ürün­le­rin­de yağ­sız olan­lar, süt ve ürün­le­rin­de ise yağ­sız ve­ya ya­rım yağ­lı olan­lar ter­cih edi­le­bi­lir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim