Öğretmen Diyarı

Cimrilik ilişkileri de etkiliyor

Top­lu­mu­muz­da eko­no­mik ola­rak al­gı­lan­sa da cimriliğin fark­lı bo­yut­la­rı da var. Duy­gu­sal, sos­yal, psi­ko­pa­tik cim­ri­lik gi­bi. Psi­ko­pa­tik cim­ri­lik en teh­li­ke­lisi.

 

Cim­ri­li­ğin bir ki­şi­lik özel­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Nörolog Dr. Mehmet Ya­vuz, cim­ri ki­şilerin pay­la­şım­da bu­lu­na­ca­ğı za­man ken­di­sin­den san­ki bir par­ça ko­pu­yor­muş­ça­sı­na ra­hat­sız olduğunu  söyledi.

 

Sosyopatik, narsist yapı

 

Bu kişilerde sos­yo­pa­tik nar­sist ya­pının her ha­liy­le ken­di­ni bel­li ettiğini vurgulayan Yavuz, “Ken­din­den baş­ka ki­şi­le­re yo­ğun bir gü­ven­siz­lik his­se­der. Pa­ra onun için en sağ­lam gü­ven­ce ve her ka­pı­yı açan ki­lit du­ru­mun­da­dır.

 

Bu­ra­da önem­li olan bu özel­li­ğin sos­yal ya­şa­ma et­ki­le­ri­ne ki­şi­nin duy­du­ğu ra­hat­sız­lık­tır. An­cak bel­li ki­şi­lik yat­kın­lık­la­rı du­rum­sal stres­le bir­leş­ti­ğin­de, ki­şi­nin has­ta­lık ya­şa­ma ih­ti­ma­li ar­ta­r” de­di.

 

Di­na­mik kö­ken­li yak­la­şım­la­ra gö­re cim­ri­lik, ço­cu­ğun tu­va­let alış­kan­lı­ğı ka­zan­dı­ğı dö­nem­de ya­şa­dı­ğı trav­ma­la­ra, yan­lış ebe­veyn tu­tum­la­rı­na bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kı­yor.

 

Bu dö­nem, eğer sı­kı ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de ge­çer­se ço­cuk­ta anal tu­tu­cu ka­rak­ter ge­li­şi­yor ve böy­le­ce ço­cu­ğun tu­va­le­ti­ni uzun sü­re tut­ma, bı­rak­mak­tan çe­kin­me ya da bi­linç­li ola­rak bı­rak­mak is­te­me­me gi­bi özel­lik­ler gös­te­ri­yor. Bu özel­lik­le­ri cim­ri­lik, pay­la­şım­cı ol­ma­ma ve ben­cil­lik ta­kip ediyor.

 

Za­li­min zul­mü

 

Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi Ku­ru­cu­su Dr. Meh­met Ya­vuz, cim­ri­li­ğin en teh­li­ke­li­si­nin psi­ko­pa­tik cim­ri­lik ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Yavu­z şöy­le de­vam et­ti; “Çün­kü bu­ra­da cim­ri ki­şi­lik ya­pı­sı­nın ya­nı sı­ra za­lim­lik de var­dır. Eko­no­mik güç edin­mek için psi­ko­lo­jik bas­kı­lar ve şid­det uy­gu­la­na­bi­lir.

Ör­ne­ğin psi­ko­pa­tik cim­ri­lik özel­lik­le­ri­ne sa­hip bir iş ada­mı, ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı ver­mez, on­la­rı sö­mü­re­bil­di­ği ka­dar kul­la­nır. Eli­ne fır­sat geç­ti­ğin­de yol­suz­luk yap­mak­tan ka­çın­maz, vergilerini ödemez.Za­ten çok zen­ginler de; psi­ko­pa­tik ve sos­yo­pa­tik cim­ri­lik ya­pı­sı­na sa­hip olan­lar­dır. Kö­le­li­ğin te­me­lin­de de sos­yo­pa­tik cim­ri­lik var­dır.”

 

 Te­da­vi­si var mı?  

 

Çağdaş psikoterapi yöntemleri ile kişilik özelliklerinin sosyal ilişkileri etkileyen taraflarının değişimi mümkün olabiliyor. Bilişsel-Davranışçı Terapiler ve nöro biyolojik bir temele sahip olan çocukluk anıları başta olmak üzere, bugün yaşanılan sorunlar ve gelecekte bu özelliğin yaşatacağı sorunların tümünün değişimine yönelik EMDR terapisi bu konuda başarı şansı yüksek olan tedavilerden. Terapilerle farkındalık geliştirilerek içgörü kazandırma çalışmaları en azından cimriliğin sosyopatik niteliklerini ortadan kaldırabilir.

 

Sosyal ilişkileri ve evlilikleri de sorunlu

 

Cimri insanlar bunun sosyal ilişkilerinde ve evliliklerinde bir sorun olduğunu kabul ediyorlar mı?

Dr. Yavuz bu konuda şunları söylüyor: “Cimri insanlar, bu özelliklerini sosyal ilişkilerinde ve evliliklerinde reddetme eğilimindedirler. Cimriliği tutumluluk olarak yorumlayıp karşısındaki insanlara da bunu empoze etmeye çalışabilirler. Daha uyumlu kişilik özelliklerinde; terapiler aracılığı ile bu direnç kırılabiliyor ve kişi çevresini rahatsız eden bu özellikleri hakkında içgörü kazanabiliyor.”

 

Bir ilişkinin bitme nedeni mi?

 

Cimriliğin şiddeti ve sıklığı bir ilişkinin hatta kişinin hayatındaki tüm sosyal ilişkilerin bitmesine bile neden olabilir. Özel ilişkilerde değer kavramı mevcuttur. Kadınlar da, erkekler de birbirlerinden değer görmek, kendileri için fedakarlık yapılmasını ister. Cimri bir insanla evli olan ya da birlikte olan kişi zamanla kendisini değersiz hissetmeye başlar. Cimri kişi ilişkisine yeterli zaman ayırmayabilir. Hediye almaktan kaçınabilir yeterli sevgi gösteremeyebilir. Bu da ilişkiyi yıpratıp sonlanmasına neden olabilir.

 

medimagazin.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim