Öğretmen Diyarı

Bu araştırmanın sonucu korkunç
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı, Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si ile Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü (DSÖ) iş­bir­li­ğiy­le "Tür­ki­ye Ço­cuk­luk Ça­ğı Şiş­man­lık Araş­tır­ma­sı" so­nuç­la­rı açık­lan­dı.

 Do­ğu Ka­ra­de­niz ilk sı­ra­da

Araş­tır­ma, DSÖ'nün be­lir­le­di­ği kri­ter­ler­le Ma­yıs-Ha­zi­ran 2013’de 78 ekip ta­ra­fın­dan, 67 il­de­ki 163 kent­sel, 53 kır­sal ol­mak üze­re 216 okul­da 5 bin 101 öğ­ren­ci ile ya­pıl­dı.

Tür­ki­ye ço­cuk­luk ça­ğı (7-8 yaş) şiş­man­lık araş­tır­ma­sı (CO­SI-TUR) so­nu­cun­da el­de edi­len ve­ri­le­re gö­re, er­kek ço­cuk­lar­da be­den kit­le en­dek­si­ne gö­re şiş­man­lık yüz­de 23,3 ola­rak tes­pit edi­lir­ken, kız­lar­da yüz­de 21,6 ola­rak be­lir­len­di. Bu­na gö­re, 7-8 yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­la­rın yüz­de 22.5'i şiş­man, yüz­de 2,1'i za­yıf.

Yüz­de 72 ha­re­ket­siz

Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re; Tür­ki­ye'de 12 yaş ve üze­rin­de­ki­le­rin yüz­de 72'si­nin ha­re­ket­siz bir ya­şam sür­dü­ğü sap­tan­dı. Araş­tır­ma, Tür­ki­ye'de faz­la ki­lo­lu ol­ma ve obe­zi­te sık­lı­ğı­nın gi­de­rek art­tı­ğı or­ta­ya koy­du.

Şiş­man­lı­ğın yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler sı­ra­la­ma­sın­da Do­ğu Ka­ra­de­niz yüz­de 18,3 ile ba­şı çe­ker­ken, İs­tan­bul yüz­de 12,4 ile ikin­ci sı­ra­da yer al­dı.
Ege Böl­ge­si'nde­ki şiş­man­lık ora­nı ise yüz­de 10,8. Şiş­man­lı­ğın dü­şük ol­du­ğu böl­ge­ler Ku­zey­do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'da yüz­de 3,6, Do­ğu Ana­do­lu'da ise yüz­de 4,2 ola­rak tes­pit edil­di.

Cips, hamburger, kurabiye yiyorlar

Araştırma yapılan öğrencilerin velileri tarafından verilen bilgilere göre, 6 çocuktan 5’i her gün kahvaltı yapıyor. Ailelerin yüzde 42,8'i çocuklarının her gün taze meyve, yüzde 18,3'ünün sebze tükettiğini belirtiyor.

Her gün 10 çocuktan 5'i peynir, 4'ü ekmek, yumurta, meyve, yoğurt, 3'ü ayran ve süt tüketiyor. Çocuklar haftada 1-3 kez şekerli gazlı içecekleri yüzde 50, cips, patlamış mısırı yüzde 60, şekerli barlar ve çikolatayı yüzde 56, bisküvi, kek, kurabiyeyi yüzde 54, pizza, pide, lahmacun, patates kızartması ve hamburgeri yüzde 66 oranında tüketiyor.
 
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim