Öğretmen Diyarı

SORULARLA ÖZÜR GRUBU ATAMALARI!

PERSONELMEB.NET/ÖZEL HABER


1.SORU: Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler için bu durum özür sayılacak mı?

CEVAP: Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağının girişinde şu ifadeler vardır: Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı  yer değişiklikleri… dolayısıyla burada sayılan özürler arasında ‘eğitim özrü’ yoktur.


2.SORU: Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında hangi tarih esas alınacak?

CEVAP: Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2013 tarihi esas alınacaktır.


3.SORU: Aday öğretmenler özür durumu yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler mi?

CEVAP: Başvuru yapacak öğretmenlerde, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2013 itibarıyla kaldırılabilecek durumda olma şartı birlikte aranacaktır.


4.SORU: Hatalı giriş yapan öğretmen yeniden başvuru hakkına sahip olacak mıdır?

CEVAP: Öğretmen, Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Yeniden başvurularda tercih düzeltmesi yapılmayacaktır.


Öğretmen, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.


5.SORU: Yer değişikliği talebinin yüz yüze yapılması zorunlu mudur?

CEVAP: Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyecekler; yöneticiler de başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattırılacaktır.


6.SORU: Hangi durumda başvurular geçersiz sayılır?

CEVAP: Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.


7.SORU: Sağlık özrü başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

CEVAP: a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz), 

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge.

Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edeceklerdir.


8.SORU: Kimler eş durumu tayini isteyebilirler?

CEVAP: Öğretmenlerden eşi;

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,

   b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı,

   c) 506 sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

   ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

   d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.


9.SORU: Kimler eş durumu tayini isteyemeyecek?

CEVAP: Öğretmenlerden;

   a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

   b) Eşleri geçici görevli olanlar,

   c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
10.SORU: Genel ve özel hayatı etkileyen nedenler nelerdir?

CEVAP: Öğretmenlerden;

   a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

   b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

   c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

   ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,

   d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.


11.SORU: Öğretmenler il dışında kaç tercihte bulunabileceklerdir?

CEVAP: Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 26 ncı seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediğini ayrıca belirtecektir.


Tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerden 26 ncı tercihi işaretleyenlere, özrünün bulunduğu il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak üzere yeniden en çok 25 (yirmi beş) tercih hakkı verilecektir. Bu şekilde de atanamayanlar, 26 ncı seçenek olarak il içinde norm açığı olan okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmayı talep edebileceklerdir.


25’ten az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır. 


12.SORU: İl emri uygulaması yapılacak mıdır?

CEVAP: Milli Eğitim Bakanlığı il emri uygulamasına gitmeyecektir.  Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle tercihlerine ve 26 ncı seçeneğe yerleşemeyen öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.


13.SORU: İl içi özür atamalarında kaç tercih yapılacak ve nereler istenebilecektir?

CEVAP: Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler.


Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılamaz.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol