Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin norm kadro sorunları ve çözüm önerileri

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılıİlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.


Fakat ilgili yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Sadece ilkokul ve ortaokul isimleriyönetmeliğe girmiştir. Esaslı değişiklikler yapılmamıştır. Bu paralelde müteakip defalar normkadro yönetmeliğinde düzenleme yapılması konusundaki haberlerimizi birleştirip tek haberde topladık veyeni İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Sayın Hamza Aydoğdu'nun dikkatine sunuyoruz.


Yetkili sendika ve MEB insan kaynakları genel müdürlüğü KİK kararlarında norm kadro yönetmeliğini değiştirmeyi, ilkokullarda yöneticilik için 150 öğrenci sayısını 100'e düşürmeyi, 601 öğrenciye bir müdür yardımcısı normunu 400 öğrenciye düşürmeyi, rehber öğretmenler için 250 öğrenci sayısı şartını 150öğrenciye düşürmeyi mutabakatla kararlaştırılmıştır.


Norm kadro yönetmeliği değiştirilmediği için,


1. Rehber öğretmenler norm fazlası olmuştur.


2. İlkokullarda 150 öğrenci sayı şartı nedeniyle binlerce okul müdür ve müdür yardımcısı norm fazlası olmuştur.


3. Hem ilkokul hem de ortaokulda 601 öğrenci sayı şartı nedeniyle de binlerce müdür yardımcısı norm fazlası olmuştur.


Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu'nca hazırlanan "Nisan 2013 Çalışma Raporu"nun 6.maddesinde kararlaştırılan konular hayata hemen geçirilmelidir.


İşte Kurum İdari Kurulu tarafından hazırlanan Nisan 2013 Çalışma Raporunun 6. maddesi;


"6 "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin NormKadrolarına İlişkin Yönetmelikte ciddi değişiklikler bir an Önce yapılmalıdır. İlköğretimkurumlanma 6287 sayılı Kanun sonrası ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasından dolayı özellikle yönetici normları belirlenirken mevcut şartlar gözden geçirilmelidir.


Bu kapsamda;


a) İlkokul müdürlüğü için 150 öğrenci sayısının 100'e, ilköğretim kuramlarında müdür yardımcılığı için (Kil sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik değişiklik yapmalıdır.


b)Aynı şekilde rehber öğretmen normu için 250 olan Öğrenci sayısı 150 Öğrenciyedüşürülmelidir.


c) 6287 sayılı Kanunla ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadoluliselerine dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm kadrolar bir an önce belirlenerek il içi ve iller arası yer değiştirmeler başlamadan önce ilan edilmelidir."


Yukarıda yer verilen öneriler hakkında İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması üzerinde görüş birliğine varılmıştır."


Bu işlemlerin yanında norm kadro işlemleri konusunda; okul ve kurumlarda yönetim, eğitim veöğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi için öncelikle öğretmenlerin emeklilikişlemlerinin haziran ayında sonlandırılması diğer yandan tarafımızca tespit edilen sorunların ve çözüm yollarının İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Sayın Hamza Aydoğdu tarafından değerlendirilerek yönetmelik değişikliğinde dikkate alınması gerekmektedir.

 


İşte Norm Kadroda Cevap Bekleyen Sorular, Yaşanılan Sorunlar ve Önerilerimiz.

 

A-Norm Kadroda Yaşanılan Sorunlar ve Önerilerimiz.

 

1-Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Haziranda Sonlandırılmalıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görev yapanların Emeklilik İşlemleri, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin"Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 39. maddesindeki; "(1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleriHaziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." hükümleri ile yapılmaktadır.

 

Ortalama her yıl 18 bin civarında öğretmen emekli olmaktadır. Emekli olan öğretmenlerin yerlerinin il içi, il dışı ve özür grubu yer değiştirmelerinde boş gösterilebilmesi için emeklilik işlemlerinde başvuruların Mayıs ayı içinde alınarak ilişiklerin Haziran ayı sonunda kesilmesi gerekmektedir.

 

Çünkü öğretmenlerin emeklilik işlemleri Ağustos hatta Eylül ayına sarkmakta özellikle il içi ve özür grubu yer değiştirmelerinde ilişikler kesilemediğinden bu yerler boş gösterilememektedir. Bu işlem kesinlikle haziran ayı sonunda bitmelidir.

 


2-Norm Kadrolar Hayali Belirlenmemelidir.

 

10.8.1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi" başlıklı 18. maddesindeki; "Okul ve kurumların norm kadrosayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadrosayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır."hükümlerine göre okul ve kurumların normu bakanlığın duyurusu üzerine zaman zaman belirlenmektedir.

 

Bu belirlemeler okulda öğrencinin olmadığı zamanlarda eylül ayında açılacak sınıflar gelecek öğrencilergibi etkenler düşünülerek hayali belirlenmektedir. Bu belirlemelerden büyük bir çoğunluğu tutmamakta bu belirlemelere göre atanan öğretmenler atandığı okulda ya kendisini ya da bir başka öğretmen norm kadrofazlası olmasına neden olmaktadır. Buda kamu açısından gereksiz  yüküne ve davalara neden olmakta barışını bozmaktadır.

 

Aslında bu yöntem kötüye kullanılmaktadır. Bu Yöntemi okul Müdürleri çalışmak istemedikleriöğretmenleri Norm kadro dışına çıkarmak için kullanmaktadırlar. Önce Norm kadro sayılarını yükseltmekte ve dışarıdan bir hizmet puanı yüksek öğretmenin okula atamasının yapılmasını sağlamaktadırlar. Sonra sehven norm kadro sayısı yüksek gösterildi diyerek tekrar düşürmektedirler Sonrada daha önceden o okulda norm kadro sıralamasında yer alan hizmet puanı düşük Öğretmene güle güle demektedirler. Ama bu işlem yasal bir yöntem değildir.

 

Yani öğrenci sayısının hayali artmasıyla norm kadroya giren öğretmen öğrenci sayısının azalmasıyla da dışarıya çıkacak olan öğretmendir. Hukuka göre; bir durumdan fayda sağlayanlar o durum ortadan kalkınca faydası da ortadan kalkar. Ayrıca daha önceden Norm kadroya girenlerin bir kazanılmış hakları söz konusudur.

 


3-Norm Kadrolar Her Belirlendiğinde Sonuçlar Öğretmenlere Tebliğ Edilmelidir.

 

10.8.1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi" başlıklı 18. maddesindeki hükümlere göre yapılan belirlemelerde norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler bulunmaktadır.

 

Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi hükümlerine göre il içerisinde başka okula atanmak zorunda kalacaktır.

 

Bu nedenle norm kadroların yeniden belirlenme sürecinde okul idaresince belirlenen norm kadro taslaklistesinin okulda bulunan öğretmenlere imza karşılığında duyurulması yapılacak itirazların değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Norm kadro belirlemelerinde kasıtlı veya sehven yapılan yanlışların önlenmesinin yolu normların her belirlendiğinde çizelgelerin öğretmenlere tebliğ edilmesinden geçmektedir. Öğretmen kendine norm kadroçizelgeleri tebliğ edildiğinde ders yükünü ve norm kadro sayısını görecek itirazı varsa düzeltilmesiniisteyecektir.

 

Fakat bu duyuru işlemi hiçbir zaman yapılamamaktadır. Bakanlık tarafından Yönetmeliğe duyuru yapılmasını zorunluluk haline getiren bir madde eklenmesi yerinde olacaktır. Çünkü öğretmenin normkadro fazlası olduğunu öğrenmesi il içi yer değişikliğinde bulunmak için harekete geçmesi açısından önem arz etmektedir. Bu işlem norm kadrolarında yapılan hilelerinde fark edilmesine yol açacaktır.

 

Bazı okul/kurum yöneticilerimizin yapmış olduğu hatalar öğretmenleri norm kadro fazlası durumuna düşürmekte, buna binaen de öğretmenler istemeden kurum değiştirmek zorunda kalmaktadır. Bu da gereksiz yazışmalara ve idari davaların açılmasına neden olmaktadır. İlerde doğabilecek bu tür sıkıntıların önüne geçmek adına norm kadro tespit çizelgeleri; okul idarelerince hazırlandığında ve Bakanlıktan onaylanıp geldiğinde her iki çizelgenin de okul/kurumdaki tüm öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilmesi/duyurulması doğabilecek sıkıntıları önceden önleyecektir.

 


4-Norm Kadro Modülü Norm Kadro Yönetmeliğinde Belirtilen Kriterlere Göre Otomatik Normları Belirlemelidir.

 

Kontenjan modülüne normlar girilirken ders saati sayısına göre normları, sistem otomatik belirlemelidir.

 

Okul yönetimin Norm kadro belirlemelerinde kasıtlı veya sehven yapılan yanlışları en aza indirmek için Norm kadro modülü girilen değerleri otomatik kontrol etmeli ve ders saati girildiğinde modül otomatik olarak normu kendi belirlemelidir.

 


5-Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atanma İşlemleri Eylül Ayında Tamamlanmalıdır.

 

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri"başlıklı 41. maddesi, hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç mart ayı sonuna kadar il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu işlem eğitim öğretim başlamadan ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılmadan yapılmalıdır. Eğitim-öğretimin ortasında öğretmen değişikliği veya ihtiyaç olan alanda norm kadro fazlası öğretmen var ikenücretli öğretmen görevlendirilmesi mantıksızlığına Bakanlık el koyarak Eylül ayından önce norm kadrofazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin tamamlanması ve akabinde ücretli öğretmen görevlendirmelerini başlatılması yönünde adım atarak ortadan kaldırmalıdır.

 


6-Özür Durumu Olan Öğretmenin İlçe Dışına Atanmaması Gerekmektedir.

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi yönetmeliğe göre mümkün olmadığından yeni eklenen Ek 1. madde kapsamındaki görevlendirmelerde bu duruma açıklık getirmesi yani yeni eklenen Ek 1. madde içeriğine "özür durumları olan norm kadro fazlası öğretmenler hariç" ibaresinin eklenmesi daha uygun olacaktır.

 


7-Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerin Normları Belirlenmelidir.

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve 27854 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki "2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır." hükümleri nedeniyle okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir.

 

Fakat Normun nasıl belirleneceğini Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 22 Şubat 2011 tarihinden bugüne kadar Bakanlıkça belirlenememiştir.

 

Bakanlık; "1-5 arası Bilgi Teknolojisi (BT) sınıfı olan okula 1,

5-10 arası 2,

10-15 arası 3 Bilişim Teknolojileri öğretmeni norm kadrosu verilir." şeklinde yada "Şu kadar derse şu kadar Bilişim Teknolojileri öğretmeni norm kadrosu verilir." demelidir.

 

Öncelikle Fatih Projesi kapsamında ülkemize buluna yaklaşık 40 bin okulun bilgisayar teknik sitemlerine ve diğer öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik destek olmak amacıyla Fatih Projesinin uygulanacağı tüm okullara en az birer adet Bilişim Teknolojileri Öğretmeni norm kadrosu verilmesi konusunda mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

MEB Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin normunun nasıl hesaplanacağını bir an önce açıklamalıdır.

 


8-Okul Yöneticilerinin Norm Kadrolarını Belirleyen Öğrenci Sayıları Yeniden Düzenlenmelidir.

 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.

 

Okul dönüşümleri sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

 

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

 

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

 

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; Okul yöneticilerinin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayıları yeniden düzenlenmeli, norm kadroları belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması ve ilkokul ortaokul kavramların yönetmeliğe dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Şöyle ki;

 

Bazı Okul Müdürlükleri Müdür Yetkililiğe Düşmüştür.

 

10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Müdür Norm Kadrosu"başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre; Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir. Ancak, bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150'den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmediğinden özellikle taşrada ki okullarda okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile İlkokullarda öğrenci sayısı 150'den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış İlkokulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

 

Okulların Müdür Yardımcısı Kadroları Azalmıştır.

 

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu" başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre; İlköğretim okullarında öğrenci sayısı; 601'e kadar 1, 601 - 1401'e kadar 2, 1401-2201'e kadar 3 ve 2201 ve daha fazla 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken öğrenci sayıları okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

 

Bir Çok Okulun Müdür Başyardımcısı Kadrosu Düşmüştür.

 

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu" başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan okullara müdür başyardımcısı norm kadrosu verildiğinden okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

 

Fen ve Anadolu Liselerine Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu İçin Öngörülen Öğrenci Sayısı Azaltılmalıdır.

 

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu" başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; Her türdeki Anadolu liselerine, Fen liselerine ve Çok programlı liselere bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmektedir.

 

Söz konusu okulların sınıf sayıları ve öğrenci kontenjanları yönetmelikle kısıtlandığından müdür başyardımcısı norm kadrosu için yönetmelikte öngörülen 500 öğrenci sayısı bulunamamaktadır. Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; "Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu" başlıklı 7. maddesindeki Müdür Başyardımcısı norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının 400'e çekilmesi yönünde değişiklik yapılması gerekmektedir.

 


9-Rehber Öğretmenlerin Normları Yeniden Belirlenmelidir.

 

10.8.1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehber öğretmen norm kadrosu" başlıklı 13. maddesinde; "b) İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1, rehber öğretmen norm kadrosu verilir." hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.

 

Okul dönüşümleri sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp Rehber öğretmen norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki Rehber öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

 

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

 

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp Rehber Öğretmen norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki Rehber Öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

 

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; Rehber Öğretmenlerin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayıları yeniden düzenlenmeli, norm kadroları belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması ve ilkokul ortaokul kavramların yönetmeliğe dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Okullarda 1'den Fazla Olan Rehber Öğretmenler Norm Kadro Fazlasıdır.

 

Okullarda bulunacak olan Rehber Öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem Bakanlık hem de tüm İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak Rehber Öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen okullardaki 1'den fazla Rehber Öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır.

 

Olması gereken, bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı bir sistem kurmaktır.

Şöyle ki,

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin yönetmeliğin "Rehber Öğretmen Norm Kadrosu" başlıklı 13. maddesindeki; "Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükümleri bulunmaktadır.

 

Yine aynı yönetmeliğin "Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler ve Kullanılacak Çizelgeler"başlıklı 16.maddesi, 1. fıkrasındaki; "Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

 

Aynı konu Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Uygulama Kılavuzunun "Öğretmen Norm Kadrosu Belirlenmesi" bölümü, "Rehber Öğretmen" başlıklı 6. maddesindeki; "Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamada kullanılmayacaktır." hükümlerinde bulunmaktadır.

 

Bu hükümler ile bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

 

Okullardaki Rehber Öğretmen Dağılımı Dengeli Yapılmalıdır.

 

Bu mevzuat hükümlerine göre okul ve kurumlarda Rehber Öğretmeni 1'den fazla olan okul ve kurumlardaki Rehber Öğretmenler norm kadro fazlası durumundadırlar. Fakat bu duruma İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atama dönemlerinde planlama yapmamasından dolayı düşmüşlerdir.

 

Bu nedenle de, 1 den fazla Rehber Öğretmen bulunan okul ve kurumlardaki Rehber Öğretmenlerin aynı yerleşim yerinde hiç Rehber Öğretmeni olmayan öncelikle YİBO - yatılı ve pansiyonlu okullar olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrası hükümlerince sadece tercihte bulunanların isteğe bağlı yer değiştirmelerinin sağlanması için duyuruya çıkılması, il içi ve il dışı atama dönemlerinde hiç Rehber Öğretmeni bulunmayan okul ve kurumların tercihe açılması ve en az bir Rehber Öğretmeni olan okulların tercihe kapatılması gerekmektedir.

 

Rehber öğretmen atamaları yapılırken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehber öğretmen norm kadrosu" başlıklı 13. maddesindeki; "Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükümleri, doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Fakat ülkemizde bazı okullarda rehber öğretmen fazlalığı, bazı okullarda ise hiç rehber öğretmen bulunmamaktadır.

 

MEB'de Rehber Öğretmen sorunu

 


10-Norm Kadro İçerisinde Yer Alan Bir Öğretmen Geçici Görevlendirilemez.

 

Öğretmenlerin hangi hallerde geçici görevlendirilebileceğine dair 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Geçici görevlendirme" başlıklı, 23. maddesindeki,"Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir." hükümleri ile aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesinde "(05.11.2003 tarihli bakanlar kurulu kararı) ...Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır." hükümleri bulunmaktadır.

 

Ayrıca; 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesinde, (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

 

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümleri de bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere göre öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okulda ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.

Buna göre öğretmenler aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler.

 

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenlerin İller, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmelerine imkan bulunmamaktadır.

 


11-Dönüştürülen Okulların Öğretmenleri Açısından Yapılması Gerekenler.

 

Okulun dönüşümü/kapatılması veya öğrenci azlığı nedeniyle sonucunda yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına öğrencisi taşınan öğretmenin atanarak norm dahil edilmesi hususunda norm kadro yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

 

Yargı; öğrencinin aktarıldıgı okula öğretmen de aktarılmalı

 


12-MEB Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Konusunda Kapsamlı Kılavuz Çıkarmalıdır.

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir kılavuz çıkarmalıdır.

 

Bu konuda "Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler" hakkındaki dosyamızdan faydalanılabilinir.

 

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

 


13-Sağlık Meslek Liseleri Öğretmenlerin Norm Kadro Sorunları Çözümlenmelidir.

 

Sağlık meslek liselerinde atölye ve Laboratuar öğretmeni statüsünde görev yapan öğretmenlerinde 7 yıldır 21 saat üzerinden hesaplanan normlar bakanlıkça 40 saat üzerinden düzeltilerek gönderilmiş olup birçok öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

Halbuki bir ay önce 21 saat üzerinden hemşirelik alanına alan değiştirilmiştir. Şimdi 40 saat üzerinden normlar düzenlenmiş bir ay önce alan değiştiren veya alan değiştirilen okuldaki hizmet puanı düşük olan öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşürülmüştür.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.11.2012 tarihli ve 173299 sayılı "Tereddüde dürülen hususlar" konulu yazılarında; "Söz konusu yazılarda yer alan hususlarla ilgili olarak sağlık alanı öğretmenlerinin, "atölye ve laboratuar" öğretmeni mi, yoksa "meslek dersleri" öğretmeni mi olarak görev yapacakları hususunda Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda; "atölye ve laboratuar" olarak görev yapmaları gerektiği belirlenmiştir.Bununla ilgili olarak Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce normlar sisteme girilmiş, ancak gerekli açıklama yapılmamıştır. Bu sebeple, açıklama yapılıncaya kadar, mevcut uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin 259'uncu maddesine göre alan bölüm atölye ve laboratuvar şefliklerinin oluşturulması." konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Bu açıklamalara göre; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 15. maddesi; "Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 10 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur."şeklindeki mevzuat hükümlerine göre şu an için norm kadro fazlası gözüken sağlık meslek lisesi öğretmenlerin yeniden norm değerlendirilmesi yapıldığında normla ilişkilendirilebileceği ortadadır.

 

Aynı durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinin ders saati sayısı ile ilgili 12.12.2012 tarih ve 218635 sayılı yazılarında da bulunmaktadır. Bu yazı tüm İl Milli Eğitim müdürlüklerine bildirilmiştir.

Bu yazıda; "Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce sağlık alanı öğretmenlerinin "atölye ve laboratuar öğretmenleri" kapsamında değerlendirilmesi ve norm kadroların buna göre yeniden belirlenmesi özerine, bu konumdaki öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında kaç saat ders okutacakları hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 5'inci maddesinin (ç) bendinde; atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin aylık karşılığında haftada 20 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ıncı 'maddesinin (c) bendinde ise; atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce "atölye ve öğretmenlerinin, haftada 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders okutmaları gerekmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.

Bu konuda yönetmelik düzenlemesi yapılmalıdır.

 

MEB; Sağlık alanı öğretmenlerinin haftalık ders saati sayılarını açıkladı

 


B-Norm Kadroda Cevap Bekleyen Sorular.

 

1-Norm kadro fazlası Stajyer Öğretmenlerin görev yeri değiştirilebilir mi?

 

30.1.1995 tarih ve 2423 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik "Adaylık Süresi" başlıklı 37. maddesindeki; "Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez." hükümlerine göre aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez

 

Fakat Norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır. Bu madde hükümlerinde aday öğretmenlerden bahsedilmemektedir.

 

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 28. maddesi 2. fıkrasında; "(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler." , "Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi" başlıklı 33. maddesi 4. fıkrasında; "(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.", "Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 35. maddesi 3 .fıkrasında; " (3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz." ve "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 44. maddesi 1.fıkrasında; " (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler." hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu hükümlerin konulmasındaki amaç aday öğretmenlerin almak zorunda oldukları Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı Eğitim'in kesintiye uğramamasıdır.

Dolayısıyla bir bütün olarak mevzuata baktığımızda norm kadro fazlası aday öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Tabi adaylık eğitimi sonunda ilişiği kesilmesi kaydıyla yer değiştirme işlemi uygulanabilir.

Bu konuda norm kadro yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

 


2-Yargı Kararı Sonucu Norm Kadro Nasıl Belirlenir?

 

Yargı kararı ile okul öğretmen veya yönetici dönerse norm fazlası kim olur?

 

Zaman zaman yargı kararı gereği eski görev yaptıkları okul ve kurumlara dönen öğretmen ve yöneticiler bulunmaktadır. Bu durumda, hangi öğretmen ve yöneticinin norm kadro fazlası olması gerektiği hakkında veya bunların eski görev yerlerine mi dönmesi gerektiği hakkında tereddütler bulunmaktadır.

 

Örneğin, bir öğretmenin yargı kararı ile eski görev yeri olan okul/kurumuna dönmesi halinde bu öğretmen eski görev yerinden ayrıldıktan sonra boşalan norm kadroya atanan öğretmenin söz konusu mahkeme kararı ile de atanmadan önceki görev yaptığı okuluna döndürülmesi, ya da norm kadro fazlası olarak belirlenerek norm kadro fazlası atamalarına dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı durum yöneticiler içinde geçerli olacaktır. Kısacası, yargı kararı ile okula/kuruma geri dönen öğretmen veya yönetici varsa hizmet puanına bakılmadan o okula/kuruma en son atanan öğretmen/yönetici norm kadro fazlası olacaktır. Mümkünse bu personel eski görev yerine gönderilmelidir.

 

Bu nedenle; bir öğretmenin/yöneticinin yargı kararı ile eski görev yeri olan okul/kurumuna dönmesi halinde bu öğretmen/yöneticinin eski görev yerinden ayrıldıktan sonra boşalan norm kadroya atanan öğretmenin/yöneticinin söz konusu mahkeme kararı ile de atanmadan önceki görev yaptığı okuluna döndürülmesi, ya da norm kadro fazlası olarak belirlenerek norm kadro fazlası atamalarına dahil edilmesi gerekmektedir.

 


3-Hizmet Puanı Aynı Olan Öğretmenlerden Hangisi Norm Kadro Fazlası Olacaktır?

 

Bu sorumuza cevap verebilecek bir mevzuat bulunmamaktadır.

 

Fakat sorumuza ışık olabilecek bir genelge mevcuttur bu genelge 2000/22 genelgedir. (Yürürlükten kaldırılmıştır.) Bu genelgeye göre öğretmenler Danıştay kararından önce) okula geliş tarihlerine göre norm kadro ile ilişkilendirilmişlerdir. Daha sonrada Danıştay kararı gereğince bu uygulama durdurulmuş hizmet puanına göre norm kadro ile ilişkilendirilmişlerdir.

 

Öğretmenlerin okula geliş tarihlerine göre norm kadro ile ilişkilendirilmelerinde 2000/22 nolu genelgeye göre; "o okul veya kuruma aynı tarihte atananlardan;

a) Ayni tarihte göreve başlayanlar için öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana,

b) Farklı tarihlerde göreve başlayanlar için ise önce göreve başlayana,

öncelik verilecektir. Bu şekilde de eşitliğin bozulmaması halinde norm kadroyla ilişkilendirilecek öğretmenler kura ile belirlenecektir."

 

Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi bu uygulamadan Danıştay kararı gereğince hizmet puanına dönülmüştür.

 

O Zaman Hizmet Puanı Eşit Olan Öğretmenlerden Hangisi Norm Kadro İle İlişkilendirilecektir?

 

200/22 nolu genelgeden faydalanılarak;

 

1- Hizmet puanı eşit olanlardan okulda/kurumda daha önce göreve başlayan norm kadro ile ilişkilendirilecektir.

 

2- Hizmet puanları eşit, okul/kurum da aynı gün göreve başlayanlardan öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan norm kadro ile ilişkilendirilecektir.

 

3- Hizmet puanları eşit, okula/kuruma aynı gün göreve başlayan ve öğretmenlikteki hizmet süreleri de eşit olanlardan kura ile belirlenen norm kadro ile ilişkilendirilecektir.

 


4-Aylıksız İzinde, Askerde, Doğum İzninde Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmen Resen Atanır Mı?

 

Norm fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi bir bütün olarak değerlendirilip Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanacaklardır.

 

Aylıksız İzinde, Askerde, Doğum İzninde Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesindeki hükümlerine göre atamasının yapılacağının tebliğ edilip tercih hakkı verilemeyeceğinden resen atanmasına da imkan bulunmamaktadır.

 


5-İstifa Eden Yada Normu Düşen Yöneticinin Durumu, Okuldaki Öğretmeni Norm Kadro Fazlası Yapar Mı?

 

Rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri bulunmaktadır. Yöneticilerin istifa etmesinden veya 2 yıllık bekleme süresinden sonra norma düşmesinden okuldaki öğretmenler de, norm kadro açısından, etkilenmektedir. Zira hali hazırdaki yanlış uygulamada, istifa eden yada 2 yıllık bekleme süresinden sonra normdan düşen okul yöneticisi kendisinin okuldaki branşıyla ilişkilendirilip öğretmen olarak atanacağını ve okulda kalacağını düşünmektedir. Hizmet puanı en düşük öğretmen ise norm fazlası olarak belirlenmektedir. Oysaki mevzuata göre bu uygulama yapmıştır.

 

Çünkü rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri, norm kadroları yeniden belirleyerek Okul yöneticisinin de öğretmen olarak katılacağı yeniden değerlendirmede hizmet puanı düşük öğretmen hiç hak etmediği halde norm kadro fazlası olma tehlikesiyle karşılaşabilecektir. Bu durum hem tüm mevzuata ve hukuka aykırı bir durumdur.

Okulda boş öğretmen norm kadrosu yoksa istifa eden veya herhangi bir nedenle normu düşen okul yöneticisi öğretmen normu ile ilişkilendirilemez, bu yönetici hakkında Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi 5. fıkrası ve "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi, hükümlerince işlemler gerçekleştirilir.

 

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

6-Yönetici ve Öğretmenler İsteğe Göre Norm Kadro Fazlası Olabilir Mi?

 

Yöneticilerin kendilerini norm kadro fazlası olarak ilan ederek/ettirerek başka kurumlara atanmaları veya aynı konuda öğretmenlerin kendilerini norm kadro fazlası ilan ettirerek norm kadro fazlası öğretmenlerin faydalandığı bekleme sürelerinden kurtularak yer değiştirme isteğinde bulunmalarının mümkün olamayacağı konusunda norm kadro yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

 

İsteğe göre norm kadro fazlası belirlenemeyeceğine dair Gaziantep İd. Mah. Kararı

 


7-Norm Kadro Açığı Olmayan Okula Öğretmen Atanabilir Mi?

 

10.08.1999 Tarihli Ve 23782 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. maddesindeki; "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar. Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımlar, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır." hükümlerine göre norm kadro açığı olmayan okula öğretmen atanamaz.

 

Bu hükümle göre norm kadro açığı olmayan okula hiç bir şekilde öğretmen atanamaz.

 

Norm kadro açığı olmayan okula öğretmen atanabilir mi?

 


8-Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Yapılan Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

 

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2. maddesindeki; "Gerekli şartlar oluşuncaya kadar,

A) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan,

1) Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

a) 10-40 olanlara 1,

b) 41 ve daha fazla olanlara 2,

2) İki ve daha fazla derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

a) 10-30 olanlara 1,

b) 31-60 olanlara 2,

c) 61-80 olanlara 3,

d) 81 ve daha fazla olanlara 4,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

B) Öğrenci sayısının 149 ve daha az olması nedeniyle bağımsız müdür norm kadrosu verilemeyen 1-5 sınıflı ilköğretim okullarının müdür yetkili öğretmenleri, o okulun öğretmenler için belirlenen norm kadrosu içinde değerlendirilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu Geçici 2. maddede belirtilen şartlar birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar için geçerli olup buradaki şartlar normal ilköğretim okulları için uygulanamaz. Bu açıkça yönetmelikte ifade edilmesine karşılık illere göre farklı uygulamalar bulunmaktadır.

 


9-Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi İle Hazırlık Ve Planlama Görevi Ders Yükünden Sayılır Mı?

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 15. maddesine göre hesaplanacak olan ders yüküne; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken seçmeli dersler dahil tüm derslerin, Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevinin her 10 saate 1 saat olarak ve "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi" karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değerin ve ilgili maddede belirtilen branşlara göre bazı özel hükümlere göre belirlenen sayıların ve kriterlerin katılması gerekmektedir.

 

Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevinin hesabında neler dikkate alınır?

 

Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi İle Hazırlık Ve Planlama Görevi Ders Yükünden Sayılır mı?

 


10-Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?

 

İlköğretim kurumları yönetmeliğin 64. maddesinin 3. Paragrafındaki; "ilkokullarda sınıf öğretmenleri okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar" hükmüne dayanarak öğrencilerde öğretmen değişikliği sonucu eğitim-öğretim ve psikolojik yönden oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve yönetmelik maddesi gereğince norm fazlası durumuna düşen sınıfları bulunan öğretmenlerin, sınıflarını okutmaya devam etmeleri 4 ve 5. sınıfları mezun eden sınıf öğretmenleri sınıfları olamayacağında norm kadro fazlası olsun denilmektedir.

Fakat İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmesi, normunun belirlenmesine dair bir yönetmelik değildir. Bu yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel İlköğretim Kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemek amacıyla, resmi ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsamaktadır.

 

Yukarıda bahsedilen yönetmeliğin Öğretmenler" başlıklı 64. maddesinin 3. fıkrasının tamamı ise; "İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak isteklerinin yönetimce uygun görülmesi halinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi halinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler" şeklindedir. Bu maddedeki amaç öğretmenlerin sınıflarının keyfi olarak değiştirilmesini önlemektir.

Bu maddeye dayanarak okul dönüşümleri sonucunda 4 ve 5. sınıfları mezun eden sınıf öğretmenleri sınıfları olamayacağında norm kadro fazlası olur demek mevzuata ve hukuka aykırıdır.

 

Çünkü öğretmen normunu belirleyen tek kriter Hizmet puanıdır ve Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararında da açıkça "...yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde yer almıştır.

 

Dolayısıyla ilkokullarda oluşturulan sınıf sayısına göre sınıf öğretmenlerinden hizmet puanı yüksek olanlar norma dahil olarak sınıfları teslim alıp sınıflarına gireceklerdir.

Hizmet puanı düşük olanlar ise norm kadro fazlası olarak belirlenip ihtiyaç olan diğer okullara aktarılacaklardır.

 


11-Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Tutulan Kamu Personeli Eşi Öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirmeleri Hangi Dönemde Yapılacaktır?

 

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Personele İlişkin Hükümler" başlıklı 7.bölümü, "Atama" başlıklı 37. maddesi, 3. fıkrasındaki "(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır." hükümlerine göre artık özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılacaktır.

 

Bakanlık öğretmen eşinin ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personeli olması ve bunların yer değiştirmeleri halinde öğretmeni de o personelin atandığı yeni yere yer değiştirmesini yapmak zorundadır.

 

MEB; eşi asker olan öğretmenlere il emrini getirmek zorunda

 


12-Anadolu Statüsü Kapsamında Sayılan Eğitim Kurumlarındaki Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Durumu ne olacaktır?

 

Danıştay kararları üzerine Anadolu statülü okullara sınavsız atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olması gerektiğine dair MEB'nın görüş yazısını "Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine dair MEB yazısı" haberimizde yayınlamıştık.

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine dair MEB yazısı

 

Anadolu statülü okullara sınavsız atanan öğretmenler ile sınavlı atanan öğretmenler açısından hangisinin norm kadro fazlası olacağı konusunda Danıştay kararları üzerine işlem yapılması gerekirken şu an MEB sessiz kalmaktadır. Yönetmelik değişikliğinde bu konuda acilen düzenleme yapılmalı sorunlar çözümlenmelidir.

 

Anadolu statülü okullarda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi

 


13-Normun İçinde Öğretmen Varken Ücretli Öğretmen Görevlendirilebilir Mi?

 

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme"başlıklı, 9. maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

 

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

 

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

 

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

 

kadar ek ders görevi verilebilir.

 

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

 

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

 

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

 

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." Hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yukarıdaki kriterlere uyan kişilere ek ders görevi verilebilmektedir.

 

Peki, öğretmen sayısının yetersiz olması ne anlama gelmektedir?

 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasında; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

 

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

 

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

 

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

 

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

 

Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi uygulandıktan sonra yine de derse girecek öğretmen bulunamıyorsa işte o zaman Öğretmen sayısı yetersiz demektir.

 

Bu durumda Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesindeki hükümlere göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılabilir.

 

Yukarıdaki hükümler ışığında;

 

Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasındaki hükümler uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene ders verilemez.

 

Örneğin, A okulunun Matematik ders yükü 45 saat ve norm kadrosu bir öğretmen olsun bu durumda okulunun Matematik öğretmeni 15 saat maaş karşılığı+15 saat (6 saati zorunlu) ek ders ücreti alabilecek geriye kalan 15 saat Matematik dersine de ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir. (okul içinden ve bölgeden giren öğretmen olmazsa)

 

Burada idare öğretmene, 15 saat ek dersin 6 saati zorunlu 9 saatini ücretli öğretmene veriyorum diyemez. Çünkü Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamaktadır.

 

Okulun elinde öğretmen var iken ve öğretmen derse girmek istiyor iken (öğretmen istemiyorsa verilmez) öğretmenin girebileceği 9 saat isteğe bağlı dersin ücretli öğretmene verilmesi mevzuata aykırıdır.

 


14-Asker, Ücretli, Sözleşmeli Öğretmenler Norm Kadro İle İlişkilendirilir Mi?

 

Norm kadro Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek olduğundan asker öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen vb öğretmenler norm kadro ile ilişkilendirilemezler.

 

Buna "Sözleşmeli öğretmenler ve Norm kadro" özelinde hazırladığımız haberi örnek verebiliriz. Haberimiz de mahkeme kararı da bulunmaktadır.

 

Sözleşmeli öğretmenler ve Norm kadro

 


15-Hizmet Puanı Yüksek Olan Mı, Hizmet Yılı Yüksek Olan Mı Norm Fazlası Olur?

Öğretmen Normları Hangi Yönetmeliğe Göre Belirlenir?

Norm dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yönetmelik; 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğidir.

Bu yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Öğretmen Norm Kadro Sayıları Norm Kadro Yönetmeliği İle Belirlenir.

Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine göre öğretmen norm kadro sayıları belirlenir. Bu yönetmelikte kimlerin norm kadro fazlası olacağı ise yazmaz.

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği" başlıklı, 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır." hükümlerine göre belirlenir.

Öğretmenlerden Kimlerin Norm Kadro Fazlası Olması Gerektiği Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde Belirtilir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasının öğretmenler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi 3. fıkrasında " Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası olan öğretmenin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanının Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37. Maddesinde; " (1) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki tek kriter hizmet puanıdır.

Tapu gibi Danıştay kararı vardır. Danıştay'da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı "Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"nda da açıkça"....yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde yer almıştır. Bunu haricindeki uygulamalar yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

 


16-İlçedeki Boş Kadro Öncelikle İlçedeki Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Hakkı Mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi bir bütün olarak değerlendirilip Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanacakları şeklinde çok açık bir biçimde atamaların öncelikle norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Örneğin Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Sınıf Öğretmeni bu ilçedeki Sınıf Öğretmeni normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden (Sumbas'tan) tercih eden 400 puanlı Sınıf Öğretmeni olsa bile 100 puanlı Kadirli ilçesindeki Sınıf Öğretmeninin atamasının yapılacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan bu ilçeye başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.

Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır

 

Dikkat; Norm kadro fazlası öğretmen atamaları il içi sıra ataması değildir

 


17-Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası öğretmenler Resen İlçe Dışına Atanabilirler mi?

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi bir bütün olarak değerlendirilip Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanacaklardır.

 

Yönetmelik çok açık bir biçimde özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin özür durumlarının dikkate alınacağından bahsetmektedir. Bu nedenle özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler başka ilçelere resen atanamazlar. Bu öğretmenler sadece Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek 1. Maddesindeki; "Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz." hükümleri çerçevesinde başka ilçelerdeki boş kadrolara geçici görevlendirilirler. Tabi bu durumda geçici görev yolluğu ödenmesi durumu ortaya çıkar.

 

Buna rağmen yani Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar." şeklinde yer alan hükümlere rağmen norm kadro fazlası öğretmenlerin atanması çerçevesinde resen bulunduğu ilçe dışına atanan öğretmenler özür durumunun dikkate alınmadığı gerekçesiyle direkt dava açmalıdırlar.

 

Dava dilekçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde öğretmenlerin özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanması gerektiğini ve aynı yönetmeliğin Ek 1. maddesindeki hükümlerine göre geçici görevlendirilmesi gerekirken özür durumunun dikkate alınmadan resen atandığını gerekçe göstererek atamasının iptal edilmesini istemelidir.

 


18-Teknoloji Tasarım Öğretmeni Normları Nasıl Hesaplanacak?

 

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı yazısında "Bu konuda okul idareleri ve öğretmenlerin dikkatinin çekilmesi, dersin uygulanmasında 2583 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "Uygulama Esasları" başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" açıklamaları bulunmaktadır.

 

Nisan 2006 tarihli ve 2583 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programındaki Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları 25. sayfasında; "Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

 

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20'yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

 

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. Gruplardaki öğrencilerin sayısal dağılımı birbirine eşit veya denk olur.

 

Her okul programda belirlenen en az bir mekanı, "Teknoloji ve Tasarım İşliği" olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekanları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.

 

Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır." açıklamaları bulunmaktadır.

 

Bu nedenle Teknoloji ve Tasarım Dersi gruplara ayrılmalı ve norm kadrolar bu gruplar göz önüne alınarak belirlenmelidir.

 

Teknoloji tasarım dersi gruplara ayrılacak

 

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni norm kadrosu

 19-Özür Durumu Nedeniyle Norm Kadro Fazlası Olarak Atananlar Ne Olacaktır?

Özür Durumu Nedeniyle Norm Kadro Fazlası Olarak Atananlar atandıkları kurumda norm kadro fazlası olarak istihdam edilecektir.

MEB'den norm kadro fazlası açıklaması

İzmir MEM'in norm kadro fazlası öğretmen atamalarındaki hatası

İzmir MEM, bakanlığa rağmen hatasında ısrar ediyor


 


Bu soruların cevaplarının hazırlanacak norm kadro yönetmeliğinde yer alması gerekmekte ayrıca yöneticilerin girmesi gereken 2 ila 6 saat arasındaki derslerin norm kadro ders yükünden düşülmemesi gerekmektedir.

Bunun yanında kötü niyetli veya sehven normların belirlenmesine önlem olarak norm fazlası olarak belirlenen okulda varsa her branşta bir öğretmenin; öğrenci sayısının bir sonraki norm belirlenmesinde artacağı düşünülerek norm fazlası olarak 1 veya 2 yıl bulunduğu okulda kalma imkanı getirilmesinde kamu yararı bulunmaktadır.

 

Ahmet Kandemir

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol