Öğretmen Diyarı

Çocuklar için sağlık ve başarının sırrı

Çocukları okul, anneleri beslenme çantası ve okul dönüşü atıştırmalıkları hazırlama telaşı sardı. Kısıtlı zamana sağlıklı lezzetler sığdırmak ise diyetisyen ve yaşam koçu Gizem Şeber’in önerileri ile sanılandan çok daha kolay.

“Günümüzde çevremizi saran sağlıksız atıştırmalıklar, kızartma ve fast-food kültürü çocukları beslenme çantalarından ve evdeki sağlıklı atıştırmalardan uzaklaştırabilmektedir” diyen Şeber, “Yapılan bir bilimsel araştırmada sağlıksız besinler kadar bu besinlerin sunuluş şeklinin ve markalarının da çocukları etkilediği ve çocukların bu besinlere daha fazla yöneldiği gözlenmiştir” uyarısında bulundu.

Evde sandviç hareketi başlasın!

Şeber sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukluk çağı obezitesinin giderek yaygınlaştığı ülkemizde, çocukları dışarıdan beslenmeye yöneltmek yerine, hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalıklar ve besinler tüketmelerinde etkin rol oynayabiliriz. Unutmamak gerekir ki, en sağlıklı besinler evde doğru koşullarda hazırlanmış olanlardır. Çocuğunuzun dışarıdan kalori yüklü ve besin kalitesi yok denecek kadar az olan bazı besinlerle beslenmesini seyretmek yerine, evde bir sandviç hareketi başlatabilirsiniz. Değişik tat ve dokularda hazırlayacağınız sandviçler çocuğunuzun lezzetten ve sağlıktan aynı anda keyif almasını sağlar.”

Tat duygusunu geliştirin

Ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı bü­yü­yüp ge­li­şe­bil­me­si için, her öğün dört ana be­sin gru­bun­dan be­sin­le­rin me­nü­le­rin­de yer al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan di­ye­tis­yen Gi­zem Şe­ber, “Ya­ni ço­cuk­lar her öğün­de uy­gun mik­tar­lar­da et ve et ürün­le­ri, süt ve süt ürün­le­ri, ek­mek, pi­lav ve ma­kar­na gi­bi ta­hıl ürün­le­ri, seb­ze-mey­ve tü­ket­me­li­dir. Ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız de­ği­şik al­ter­na­tif­li sand­viç­le  hem sağ­lık­lı bes­len­me­si­ni hem  tat du­yu­su­nun ge­liş­me­si­ni sağ­la­rsınız. Ka­rı­şık sand­viç­le­rin ay­ran ve­ya ta­ze sı­kıl­mış mey­ve su­la­rıyla tü­ke­til­me­si da­ha sağ­lık­lı me­nülerdir” de­di.

Tü­ke­tim mik­tar­la­rı­nın da en az be­sin çe­şit­li­li­ği ka­dar önem­li bir ko­nu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şe­ber “Ço­cu­ğu­nu­zun be­sin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak mik­tar­da bes­len­me­si için sand­viç­le­ri uy­gun bo­yut­ta ha­zır­la­ma­ya ça­lış­ma­lı­sı­nı­z” di­ye ko­nuş­tu.

Dik­kat edil­me­si ge­re­ken di­ğer ko­nu­nun ise, be­sin gü­ven­li­ği ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Şe­ber et, süt ve pey­nir gi­bi pro­te­in zen­gi­ni ürün­le­rin sı­ca­ğa kar­şı du­yar­lı ol­du­ğu­nu ve oda sı­cak­lı­ğın­da ça­buk bo­zu­la­bil­di­ği­ni de vur­gu­la­dı. Şe­ber, “Pi­şi­ril­me­den tü­ke­ti­len ba­zı ürün­ler­den seb­ze­le­re mik­ro­or­ga­niz­ma ge­çi­şi ola­bi­le­ce­ğin­den ötü­rü, gü­ve­ni­lir ku­rum­lar­dan alış­ve­riş yap­ma­ya, ha­zır­la­ma aşa­ma­sın­da et ürün­le­ri ve seb­ze­ler için ay­rı doğ­ra­ma tah­ta­sı ve bı­çak kul­lan­ma­ya ve be­sin­le­ri uy­gun ko­şul­lar­da sak­la­ma­ya dik­kat et­me­li­si­niz “ di­ye de uyar­dı. Şe­ber, “Ay­rı­ca ev­den çık­tı­ğı gi­bi ge­ri ge­ti­ri­len bes­len­me çan­ta­sı­nın si­nir bo­zu­cu gö­rün­tü­sün­den de kur­tu­la­bi­lir­si­ni­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Örnek menü

*1 kutu süt + 1 adet peynirli tost

*1 kutu ayran + 1 adet tavuklu sandviç

*1 kutu meyve suyu + 1 adet ton balıklı sandviç

*1 kutu süt + 1 dilim meyveli ev keki

*1 kutu ayran + 1 dilim peynirli ev böreği

*1 kutu meyve suyu + 1 adet yağsız peynirli veya sebzeli gözleme.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol