Öğretmen Diyarı

Uyku 0-3 yaş arası çocuklar için hayati önem taşıyor

Türkiye’de yapılan bir araştırma, annelerin yüzde 80’inin uykunun önemi hakkında bilgi sahibi olmadığını gösterdi. Oysa, çocukların beyin gelişimi için 0-3 yaş döneminde uyku hayati önem taşıyor…

An­ne­le­rin uy­ku­nun ço­cuk ge­li­şi­min­de­ki öne­mi­ni bil­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Hi­sar Hos­pi­tal Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Bi­rol Sa­ral “Ma­ale­sef an­ne­le­rin ço­ğu be­bek­le­ri­nin bes­len­me­si­ne aşı­rı dik­kat eder­ken, be­bek­le­rin bü­yü­me­si için uy­ku­nun ge­nel ola­rak ge­rek­li ol­du­ğu dı­şın­da, ka­li­te­li ve ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su­nun be­bek­le­rin bü­yü­me­le­rin­de ve be­yin ge­li­şi­min­de ne ka­dar önem­li ro­le sa­hip ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­le­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

Bey­ni ge­ri­le­ti­yor

Mü­kem­mel ge­ce uy­ku­su, be­be­ğin gün bo­yu öğ­ren­dik­le­ri­ni dü­zen­le­me­si­ni, ener­ji de­po­la­rı­nı ye­ni­le­me­si­ni ve ye­ni gü­ne mut­lu, zin­de ve en önem­li­si öğ­ren­me­ye açık ola­rak baş­la­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak zi­hin­sel ge­li­şi­mi­ni hız­lan­dı­rı­yor.

Be­bek­le­rin uy­ku prob­lem­le­ri ya­şa­ma­sı be­yin ge­li­şi­min­de ge­ri­li­ğe ne­den olu­yor ve sağ­lık­lı bü­yü­me­si­ni en­gel­li­yor. Dr. Sa­ral, “0-3 yaş dö­ne­min­de be­bek­ler çok hız­lı bü­yür ve ge­li­şir. Son­ra­ki dö­nem­ler­de bü­yü­me ve ge­liş­me hı­zı dü­şer. Özel­lik­le be­yin ge­li­şi­mi için 0-3 yaş dö­ne­mi ha­ya­ti önem ta­şır. Be­yin ge­li­şi­mi­nin yüz­de 80’i bu dö­nem­de ta­mam­la­nır ve be­yin öl­çü­sü ne­re­dey­se ye­tiş­kin­lik­te­ki bü­yük­lü­ğe ula­şır.

Ay­rı­ca bu dö­nem­de­ki ha­ta­la­rın ve ih­mal­le­rin te­la­fi­si müm­kün de­ğil­dir. Eğer 0-3 yaş dö­ne­min­de ço­cuk ih­mal edil­diy­se; ke­sin­ti­siz ve ka­li­te­li uyu­ma­dıy­sa, sağ­lık­lı bes­len­me­diy­se ve iyi ba­kıl­ma­dıy­sa bun­lar be­yin ge­li­şim­de ge­ri­li­ğe yol aça­rak ile­ri­ki yaş­lar­da te­la­fi­si ol­ma­yan du­rum­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Bu ne­den­le ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­la­rı özel­lik­le REM uy­ku­la­rı be­be­ğin po­tan­si­yel be­yin ge­li­şi­mi­ni ger­çek­leş­tir­me­si için çok önem­li ro­le sa­hip­ti­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Bes­len­me ka­dar önem­li

Ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su­nun bes­len­me ka­dar önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. Sa­ral şun­la­rı söy­le­di: “Be­bek­ler ger­çek­ten de uyu­ya­rak bü­yür­ler. Uy­ku sı­ra­sın­da, ka­ran­lık­ta me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­la­nır. Bu hor­mon ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de önem­li ro­le sa­hip­tir ve ay­nı za­man­da hi­po­fiz be­zi­nin da­ha faz­la bü­yü­me hor­mo­nu sal­gı­la­ma­sı­nı sağ­lar. Uy­ku sı­ra­sın­da be­be­ğin ça­lış­ma­yan kas­la­rı da ça­lı­şa­rak ener­ji de­po­la­rı ye­ni­le­nir.”

Be­bek­le­rin sağ­lık­lı uy­ku sü­re­le­ri

*Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de gün­de 11-18 sa­at uyur­lar. 3-4 kez gün­düz uyu­ma­la­rı da var­dır.

*2-3 ay­lık dö­nem­de 3-4 sa­at ara­lık­sız uyur, bes­len­mek için uya­nır. Ak­tif uy­ku yüz­de 43’e dü­şer.

*3 ay­lık ol­duk­la­rın­da be­bek­le­rin yüz­de 71’i tüm ge­ce uyur­lar.

*4 ay­lık dö­nem­de, ge­ce­le­ri uzun; gün­düz­le­ri da­ha az uyur­.

*6 ay­lık pe­ri­yot­ta 5-6 sa­at­lik uy­ku dön­gü­sün­de 1-2 kez uya­nır­lar. Gün­de 11-14 sa­at uyur­lar ve bu be­bek­le­rin yüz­de 84’ü tüm ge­ce bo­yun­ca uyu­ya­bi­lir.

*10 ay­lık be­bek­le­rin 90’ı tüm ge­ce bo­yun­ca ve gün­de or­ta­la­ma 10-13 sa­at uyur­lar.

*12 ay­lık be­bek­ler gün­de top­lam 10-13 sa­at uyur­lar.

*18-21 ay ara­sı gün­düz uy­ku­su te­ke dü­şer.

*21-36 ay ara­sı ço­cuk­la­rın bü­yük kıs­mı gün­de 1 kez ya­rım sa­at ile 3 sa­at ara­sı öğ­len uy­ku­su­na ih­ti­yaç du­yar­lar.

*2 ya­şın­da 12 sa­at uyur­lar.

*O­yun ça­ğı ço­cuk­la­rı ise gün için­de 12-14 sa­at uyur. 1-3 kez gün­düz­le­ri uyur­lar; an­cak bu­nun ak­şam uy­ku­su­na ya­kın bir dö­nem­de ol­ma­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­li­dir.

BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol