Öğretmen Diyarı

Çocuğunuz yuvaya alışamazsa

Yuva eğitimi, çocukta sorumluluk almayı, paylaşmayı, akıl yürütmeyi ve daha birçok şeyi beraberinde getirir. Ancak yuvaya alışmak biraz zaman alabilir…

Yuva eğitiminin çocuklar üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Çocuk kendi yemeğini kendi yer, diğer özbakım ihtiyaçlarını giderebilir, resim yapma, kağıt kesme, şiir okuma gibi birçok etkinliğe katılabilir. Sorumluluk almayı, kurallara uymayı, akıl yürütmeyi, paylaşmayı, kendini ifade etmeyi yine yuva yaşantısı içerisinde öğrenmeye devam eder. Yuvaya giden çocuk düzenli bir yaşam sürdürmeyi öğrenir…

 

Olumlu gelişmeler

Çocukların gelişimine olumlu katkıları olan yuvanın bir başka katkısı da çocukların gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve bu sayede çocuğa ait birtakım olumlu ve geliştirilmesi gereken özelliklerin daha çabuk fark edebilmesidir.

 

Bunlara dikkat edin

Yu­va­ya baş­la­ma­dan ön­ce ço­cu­ğa na­sıl bir or­tam­da bu­lu­na­ca­ğıy­la il­gi­li bil­gi ver­mek önem­li­dir. Ora­da ya­şıt­la­rıy­la bir­lik­te oyun­lar oy­na­ya­ca­ğı, ye­ni bil­gi­ler öğ­re­ne­ce­ği an­la­tıl­ma­lı­dır.

\"cocuk-yuva-sli\"

 

Yu­va­ya git­me­den ön­ce ço­cu­ğu­nuz­la ve­da­laş­ma­yı unut­ma­yın. Ter­cih et­ti­ği­niz yu­va­la­rı araş­tı­rıp ço­cu­ğu­nu­zun özel­lik­le­ri­ne uy­gun bir yu­va se­çer­ken ço­cu­ğu­nu­zun da fik­ri­ni ala­bi­lir­si­niz. Ka­rar ver­di­ği­niz yu­va­ya baş­la­ma­dan ön­ce bir zi­ya­ret gü­nü ayar­la­ma­nız da fay­da­lı ola­cak­tır. Ço­cu­ğu­nu­zun ön­ce­den or­ta­mı gör­me­si, müm­kün­se öğ­ret­me­ni ya da yu­va­nın so­rum­lu­suy­la ta­nış­ma­sı yu­va­ya da­ha ko­lay adap­te ola­bil­me­si ve kay­gı­sı­nı azalt­ma­sı için uy­gun­dur.

Ço­cu­ğu­nu­zun uyum so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı için baş­lan­gıç­ta sev­di­ği bir oyun­ca­ğı ya­nın­da gö­tür­me­si­ne izin ve­re­bi­lir­si­niz. Bu­nun­la bir­lik­te ço­cu­ğu­nu­za so­rum­lu­luk ka­zan­dır­mak için ya­şı­na uy­gun ola­rak ya­pa­bi­le­ce­ği so­rum­lu­luk­la­rı al­ma­sı­na izin ve­rin. Böy­le­ce ken­di öz­ba­kım ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me­ye baş­la­yan ço­cuk­lar an­ne­den de za­ma­nın­da ba­ğım­sız­laş­ma­yı ba­şa­ra­bi­le­cek­tir.

Ço­cu­ğun an­ne­ye olan ba­ğım­lı­lı­ğı ge­nel­lik­le tek ta­raf­lı ol­ma­mak­ta­dır. An­ne­nin kay­gı­sı­nı kon­trol ede­bi­li­yor ol­ma­sı, ço­cu­ğun­dan be­lir­li sü­re ay­rı kal­ma­ya ha­zır his­set­me­si de yu­va­ya uyum açı­sın­dan önem ta­şır.

Yu­va­ya baş­la­ma­dan ön­ce ço­cu­ğu­nu­zun çev­re­sin­de baş­ka ço­cuk­la­rın bu­lun­ma­sı, on­lar­la iliş­ki ku­ru­yor ol­ma­sı da yu­va­ya baş­la­ma­da­ki her­han­gi bir uyum so­ru­nu­nu en­gel­le­ye­cek, ya­şıt­la­rıy­la pay­laş­ma­yı öğ­re­ne­cek­tir.

Yu­va­ya git­me­nin nor­mal bir sü­reç ol­du­ğu­nu, ya­şıt­la­rı­nın ço­ğu­nun yu­va­ya git­ti­ği­ni an­la­tın. Ço­cu­ğu­nu­zun yu­va­ya uyum sü­re­si­nin ge­cik­ti­ği­ni, bu sü­reç­te zor­lan­dı­ğı­nı ve bu du­rum­la baş et­mek­te zor­lan­dı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­yor­sa­nız bir uz­man­dan yar­dım al­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Bir­çok yu­va­da bir pe­da­gog/psi­ko­log yer al­mak­ta­dır; uyum so­run­la­rın­da iş­bir­li­ği yap­ma­nız fay­da­lı ola­cak­tır.

Alışmakta zorlanıyorsa

1) Bir an­da tam gün yu­va­ya gön­der­mek ye­ri­ne ön­ce­le­ri ya­rım gün gön­de­re­rek ya da oyun grup­la­rıy­la ço­cu­ğu­nu­zun or­ta­ma alış­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. Yu­va­ya baş­la­dı­ğı ilk bir sü­re okul­da bek­le­me­niz ya­rar­lı ola­bi­lir; an­cak bu­nu alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­yin.

2) Yu­va­da­ki du­ru­muy­la il­gi­li aşı­rı mü­da­ha­le­ler­den ka­çı­nın. Ör­ne­ğin; sü­rek­li yu­va­da ne yap­tı­ğıy­la il­gi­li so­ru­lar sor­mak ve sü­rek­li onu kon­trol et­me­ye git­mek gi­bi dav­ra­nış­lar ço­cu­ğu­nuz­da uyum so­run­la­rı ya­ra­ta­bi­lir.

3) Ço­cu­ğun has­ta­lık­lar ve di­ğer önem­li olay­lar ha­ri­cin­de oku­la de­vam­sız­lık yap­ma­ma­sı­na özen gös­te­rin.

4) Ço­cu­ğu­nu­zun yu­va­ya baş­la­ma­sı ko­nu­sun­da siz de kay­gı­lı bir tu­tum ser­gi­li­yor­sa­nız ço­cu­ğu­nu­zun da si­zin duy­gu­la­rı­nı­zı ko­lay­lık­la oku­ya­bi­le­ce­ği­ni unut­ma­yın. Si­zin kay­gı­lı ol­ma­nız onu da kay­gı­lan­dı­ra­cak ve yu­va­ya baş­la­ma­nın teh­li­ke­li bir du­rum ya­ra­ta­bi­le­ce­ği me­sa­jı­nı zih­nin­de uyan­dı­ra­cak­tır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol