Öğretmen Diyarı

Bebeğiniz istediklerini ağlayarak yaptırıyorsa bu önerilere dikkat

Sürekli ağlayan ve her istediğini bu şekilde yaptırmak isteyen çocuklar, anne babaları huzursuz ve rahatsız ediyor.

Çocuğun ağlamasına kıyamayıp hemen istediğini yapmak veya “dokunma, yapma” gibi kuralcı söylemler; çocuğun duygularını ve istediklerini sürekli ağlayarak belirtmesine neden oluyor.

Bi­ri­ni ağ­lar­ken gör­mek her za­man hü­zün ve­rir in­sa­na. He­le bir de ağ­la­yan yav­ru­nuz­sa as­la kı­ya­maz­sı­nız ona. An­cak o kı­ya­ma­ma du­rum­la­rı ço­cuk­la­rın ge­li­şim­le­ri açı­sın­dan çok da iyi şey­ler va­det­mi­yor.

Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü­’n­den Uz. Psk. Sev­da Se­vim­li Yurt­se­ven, “Be­bek­ler ih­ti­yaç­la­rı için ağ­la­ya­rak ha­ber ver­mek­te­dir­ler, za­man­la ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­lan­dık­ça bek­le­me­yi öğ­re­nir­le­r” de­di. Yurt­se­ven, Be­bek­ler ih­ti­yaç­la­rı için ağ­la­ya­rak ha­ber ver­mek­te­dir­ler, za­man­la ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­lan­dık­ça bek­le­me­yi öğ­re­nir­ler. Be­bek, 1 yaş gi­bi ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti­nin ge­liş­me­siy­le bir­lik­te; öz­gür­lük, özerk­lik, ba­ğım­sız­lık için ça­ba­lar­ken, ebe­veyn­ler be­be­ğe za­rar gel­me­sin­den kor­ka­rak sı­nır­la­ma­lar ge­tir­me­ye, ku­ral­la­rı öğ­ret­me­ye ça­lış­mak­ta­dı­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

İnat­çı­lık ve ağ­la­ma sık gö­rü­lür

“Ö­zel­lik­le 2 yaş ci­va­rın­da hem an­ne­ye ba­ğım­lı­lık hem de özerk bir du­rum var­dı­r” di­yen Psk. Yurt­se­ven inat­çı­lık ve ağ­la­ma­la­rın bu dö­nem­de çok sık gö­rül­dü­ğü­nü, ön­ce­lik­le bu dö­nem­de ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li, keş­fe­di­ci, ka­rış­tı­rı­cı ve ıs­rar­cı ol­duk­la­rı­nı bil­mek ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Yurt­se­ven şöy­le de­vam et­ti:” An­cak bu olum­suz özel­lik­ler ge­çi­ci­dir. 3 yaş gi­bi da­ha uyum­lu, ku­ral­la­ra uyan bek­le­me­yi bi­len bir ço­cuk or­ta­ya çık­mak­ta­dır.”

Ya­sak­larda ka­rar­lı ol­malı

Ço­cuk­la­rın çok ça­buk öğ­ren­di­ği­ne ve unut­ma­dık­la­rı­na da vur­gu ya­pan Psk. Yurt­se­ven, “Ör­ne­ğin ço­cuk şe­ker is­te­di­ğin­de, an­ne ba­ba bu­nu is­te­me­di­ği­ni be­lirt­ti­ği hal­de ço­cuk ağ­la­ma­ya baş­la­dı­ğın­da sus­sun di­ye ve­ri­yor­sa ço­cuk ağ­la­ma yo­lu ile is­te­dik­le­ri­ni yap­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni öğ­ren­miş olur. Ödül­len­dir­me­yi yan­lış yap­ma­mak için ön­ce­lik­le ya­sak­lar ko­nu­sun­da ke­sin ka­rar­lı ol­mak ve tu­tar­lı dav­ran­mak önem­li­dir. Tu­tar­lı dav­ra­nış için eş­le­rin or­tak ku­ral­lar­da an­laş­ma­la­rı ve bun­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı ge­reki­r” di­ye ko­nuş­tu.

An­ne ba­ba­la­ra öne­ri­ler

*Ço­cu­ğu­nuz oy­nan­ma­sı­nı is­te­me­di­ği­niz bir ma­ter­yal­le oy­nu­yor­sa, ya­vaş­ça elin­den ala­rak il­gi­si­ni çe­ke­cek baş­ka bir oyun­cak ver­me­li­si­niz.

*Ço­cu­ğa ra­hat­ça oy­na­ya­bi­le­ce­ği bir yer ay­rıl­ma­lı­dır.

*Ço­cu­ğa sü­rek­li yap­ma, el­le­me, koş­ma de­mek­ten sa­kın­mak ge­re­kir.

*Çok sı­kı ve­ya çok ra­hat bir di­sip­lin an­la­yı­şı ço­cuk­la­ra za­rar ve­rir.

*O­lum­lu dav­ra­nış­la­rı ödül­len­di­ril­me­li, olum­suz dav­ra­nış­la­rın tep­ki ve­ril­me­den sa­kin­le­şil­me­si bek­len­me­li­dir.

*Ço­cuk her ağ­la­dı­ğın­da is­te­di­ği­ni yap­ma­ya­rak bu dav­ra­nı­şın işe ya­ra­ma­dı­ğı­nı gös­te­r­me­li­si­niz.

*Ço­cu­ğa kor­ku­ta­rak di­sip­lin ver­mek kı­sa sü­re­li işe ya­rar uzun va­de­de çok za­rar­lı­dır.

*Ço­cuk ağ­la­dı­ğın­da baş­ka­la­rı­nın ya­nın­dan ay­rı­la­rak ağ­la­ma­sı­nın geç­me­si için, dik­ka­ti baş­ka nok­ta­la­ra çe­ki­lip, sa­kin­le­şin­ce ko­nuş­mak ve an­lat­mak önem­li­dir.

*Di­sip­lin de olum­lu dav­ra­nış­la­rı ödül­len­dir­me, olum­suz­la­rı ödül­len­dir­me­me ve pe­kiş­tir­me­me, 1-2 ay bu­nu de­ne­dik­ten son­ra hâ­lâ olum­suz dav­ra­nış­lar de­vam edi­yor­sa yap­tı­ğı dav­ra­nış kar­şı­lı­ğın­da ge­cik­tir­me­den, be­lir­li sü­re­li ola­rak, sev­di­ği bir ak­ti­vi­te­den mah­rum bı­rak­ma uy­gu­la­na­bi­lir.

BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim