Öğretmen Diyarı

Sınav Ek Ders Ücretlerinde Önemli Karar

Ortaöğretim kurumlarında yapılan ortalama yükseltme sınavlarında, yabancı dil dersi için hem yazılı hem de sözlü sınav yapılmakta ve her iki sınav için de ek ders ücreti alınmaktaydı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2011 tarih ve 39878 sayılı kararı ile bu ücretler ödenmemeye ve ödenenler de geri istenmeye başlanmıştı.

Eğitim İş, işlemin iptali istemiyle yargıya başvurmuştu.

Ankara 14. İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar verdi.

ANKARA

14. iDARE MAHKEMESi

ESAS NO : 2012/430

KARAR NO : 2013/719

DAVACı : …….

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası

VEKiLi : Av. Tansu BATUR

Konur 2 Sok.No: 52/6-Kızılay/ANKARA

DAVA LI LAR : 1- Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA

VEKiLi : Hukuk Müşaviri Harun KAMAN-Aynı Yerde.

2- Keçiören Kaymakamlığl-Keçiören/ANKARA

DAVANIN ÖZETi : Keçiören Kanuni Lisesi'nde ingilizce Öğretmeni olan ve aynı zamanda 11.02.2011, 06.07.2011, 13.09.2011 tarihinde yapılan yabancı dil sınavlarında komisyon üyeliği yapan davacıdan yersiz ödendiği ileri sürülen sınav (ek ders) ücretinin iadesinin istenilmesine ilişkin 29.02.2012 gün ve 204 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığının 14.06.2011 gün ve 2656/39878 sayılı işleminin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayanılarak 16.12.2006 gün ve 23378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 12. maddesinde ve Esasların Uygulanmasını göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27.02.2007 gün ve 2007/19 sayılı Genelgesinde, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödeneceği düzenlemesine yer verildiği sadece getirilen sınırlamanın aynı sınavda hem komisyon üyeliği hemde sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı ek ders ücreti verilmeyeceği yönünde olması nedeniyle hakkında tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

MiLLi EGiTiM BAKANllGI SAVUNMANIN ÖZETi : Milli Eğitim Bakanlığı Orta Oğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca sorumluluk sınavı kapsamında yapılan Yabancı Dil dersinin yazalı ve sözlü sınavları birlikte değerlendirmekte olup bu bağlamda sözkonusu sınavlar tek bir sınav kabili edildiğinden sınav komisyon üyelerine yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

KEÇiöREN KAYMAKAMllGI SAVUNMANIN ÖZETi : Yabancı Dil dersinin yazalı ve sözlü sınavları birlikte değerlendirmekte olup bu bağlamda sözkonusu sınavlar tek bir sınav kabu edildiğinden davacıya yapılan yersiz ödemenin iadesinin istenilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MiLLETi ADıNA

Karar veren Ankara 14. idare Mahkemesi Hakimliği'nce; dava dosyası, incelenerek işin gereği düşünüldü;

Dava; Keçiören … Lisesi'nde ingilizce Öğretmeni olan ve aynı zamanda 11.02.2011, 06.07.2011, 13.09.2011 tarihinde yapılan yabancı dil sınavlarında komisyon üyeliği yapan davacıdan yersiz ödendiği ileri sürülen sınav (ek ders) ücretinin iadesinin istenilmesine ilişkin 29.02.2012 gün ve 204 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığının 14.06.2011 gün ve 2656/39878 sayılı işlemin iptali ile istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayanılarak 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 12. maddesinde; (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final. ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. (2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında; a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri, b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü, c) Yöneticiler, için ücret ödenmez. (3) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez" hükmü uygulanmaz. (4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır. (5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınavoturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu esasların uygulanmasını göstermek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde; " Kararın 12'nci maddesinde, hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders ücreti ödeneceği düzenlenmiştir. Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda komisyon üyeliği veya sınav gözcülüğü görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav için 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Aynı kişinin, aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla ilgili komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun olacaktır. Yine, bu sınavlarda görevli olan yöneticilere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim görevlerinin gereği olarak almak durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev verilmemesi uygun olacaktır." düzenlenmesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara ili, Keçiören ilçesi … Lisesinde ingilizce Öğretmeni olarak görev yapan davacının, 11.02.2011, 06.07.2011, 13.09.2011 tarihinde yapılan yabancı dil sınavlarında komisyon üyesi olarak görevlendirildiği sorumluluk sınavlarındaki yabancı dil dersine ait yazılı ve sözlü sınav komisyon üyeliği görevi karşılığında ayrı ayrı ek ders ücreti ödendiği, ancak sözkonusu sınavlar tek bir sınav kabul edildiğinden sınav komisyon üyelerine yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı sebebiyle davacıdan yersiz ödendiği ileri sürülen sınav (ek ders) ücretinin iadesinin istenilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 43. maddesinde, yabancı dil dersinin sınavlarının, yazılı ve sözlü olarak yapılacağı, öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmatik ortalamasına göre belirleneceği yönünde düzenleme yeralması nedeniyle sorumluluk sınavı kapsamında yapılan Yabancı Dil dersinin yazılı ve sözlü sınavları birlikte değerlendirildiğinden bu bağlamda sözkonusu sınavların tek bir sınavolarak kabul edilip sınav komisyonu üyelerine yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmadığı davalı idarelerce iddia edilmekte ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayanılarak çıkarılan Ek ders ücretlerinin ödenmesindeki usulleri düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenler Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 12. maddesinde, sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için ek ders ücreti ödeneceğinin belirtildiği bunun dışında yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilen iki ayrı sınav için ek ders ücretini sınırlayan bir hüküm bulunmadığı, sadece getirilen sınırlamanın aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı ek ders ücretinin verilmeyeceği yönünde olduğunun anlaşılması karşısında yabancı dil dersine ait yazılı ve sözlü sınav komisyon üyeliği ile görevlendirilen öğretmenlere her bir komisyon üyeliği görevi için ayrı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; 11.02.2011, 06.07.2011, 13.09.2011 tarihinde yapılan yabancı dil sınavlarında komisyon üyesi olarak görevlendirilen davacının, yukarıda belirtilen Usul ve Esasların 12. maddesi gereğince görevlendirildiği her bir sınav komisyonu üyeliği görevı ıçın ek ders ücreti ödenmesi gerektiği açık olduğundan ve bu esaslara göre yapılan ödemede hukuka aykırılık bulunmadığından, yapılan bu ödemenin yersiz olduğundan bahisle iadesinin istenilmesine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 224,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 660,00-TL avukatlık ücretinin davalı idarelerden eşit oranda alınarak davacıya verilmesine, peşin alınan posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 29/03/2013 tarihinde karar verildi.

Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim