Öğretmen Diyarı

Zorunluya tabi şube müdürü zorunlu bölgeden başka bir zorunlu bölgeye atanabilir mi?

ÖZET: Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini doldurmadan aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanamayacağı ile bölgelerdeki zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında, her unvanda geçirilen sürelerin ayrı ayrı mı, yoksa çeşitli unvanlarda geçen toplam hizmet süresinin mi dikkate alınacağı hk. (20/09/2013-15578) 

 

Genel Müdürlüğünüzde,

 

- Şube müdürü olarak görev yapan personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları ile diğer hizmet bölgesindeki hizmet alanlarına veya bulunduğu hizmet bölgesinden diğer hizmet bölgelerine şube müdürü veya il müdür yardımcısı olarak yer değiştirme suretiyle atamasının yapılıp yapılmayacağı,

 

- Herhangi bir hizmet bölgesinde il müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan şube müdürü olarak herhangi bir bölgeye isteği doğrultusunda atamasının yapılıp yapılmayacağı,

 

- Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında, her unvanda geçirilen süreler ayrı ayrı mı, yoksa çeşitli unvanlarda geçen toplam hizmet süresinin mi dikkate alınacağı,

 

hususlarında görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 18.01.2011 tarihli ve 27819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik"in "Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması ve atamaya tabi personel" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Taşra hizmet birimlerinde; il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlarıyla görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır." hükmü yer almakta olup, Genel Müdürlüğünüzde il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlarıyla görev yapan personel hizmet bölgeleri arasında Zorunlu yer değiştirmeye tabi kılınmıştır. Aynı Yönetmeliğin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 11 inci maddesinde "Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in "Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir." hükmü, " Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 10 uncu maddesinde, "Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir." hükmü, "Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 11 inci maddesinde, "Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

 

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

 

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,

 

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır." hükmü, "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12 nci maddesinde, "Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

 

A Özür Grubu: Sağlık Durumu,

 

B Özür Grubu: Eş Durumu,

 

Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin "İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma" başlıklı 19 uncu maddesinde ise, "Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde kendilerinin isteği ve Kurumlarının da uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanan memurun alt hizmet bölgesinde geçen hizmet sürelerinin ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmek suretiyle, Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan daha alt hizmet bölgelerine atanabilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca mezkur Yönetmeliğin "Bölge hizmetinden sayılacak süreler" başlıklı 22 nci maddesinde ise "Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

 

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

 

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

 

e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

 

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

 

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır." hükmü, "Yurt Dışı Dönüşü Atanma" başlıklı 18 inci maddesinde, "Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

 

Mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevi vekalet ile ya da aynı Kanunun ek 8 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütmesi halinde bu sürelerin tamamının geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen sürelerin birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan sürelerin ise bir alt bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmektedir. Bu iki hükümde yer değiştirmeye tabi bir personelin(örneğin Genel Müdürlüğünüzdeki şube müdürünün) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bulunduğu unvan dışındaki bir görevi vekalet ile yada aynı Kanunun ek 8 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütmesi halinde bu sürelerin tamamının geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacağı, söz konusu personelin yurtdışı görevine atanması halinde ise yurt dışında geçirilen sürelerin birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan sürelerin ise bir alt bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmekte olup, söz konusu hükümler dışında Zorunlu yer değiştirmeye tabi bir personelin bulunduğu unvan dışındaki unvanlarda geçen hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayılacağına ilişkin bir hüküm mezkur Yönetmelikte bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; Genel Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

 

- Genel Müdürlüğünüzde Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin (örneğin şube müdürü unvanında görev yapan) bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan aynı unvanla aynı hizmet bölgesinde yer alan diğer hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanabileceği,

 

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin(örneğin şube müdürü unvanında görev yapan) bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan ilgilinin alt hizmet bölgelerine atanma isteğinin Genel Müdürlüğünüzce uygun bulunması halinde aynı unvanla alt hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanabileceği,

 

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin(örneğin şube müdürü unvanında görev yapan) bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan aynı unvanla üst hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanamayacağı,

 

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin(örneğin şube müdürü unvanında görev yapan) bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan diğer hizmet bölgelerindeki diğer unvanlara (öğreneğin il müdür yardımcısı, il müdürü ve vs) atanması hususunun Genel Müdürlüğünüzün takdirinde bulunduğu,

 

mütalaa edilmektedir.

 

Diğer taraftan, Genel Yönetmeliğin 18 inci ve 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresinin hesabında sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.memurlar.net
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol