Öğretmen Diyarı

Yönetici Olarak Atanan Okul Müdürlerinin Devir Teslim İşlemleri

Yönetici Olarak Atanan Okul Müdürlerinin Devir Teslim İşlemleri

 

……………………………… İLKöĞRETİM OKULU

DEVİR-TESLİM TUTANAĞIDIR.

 

1- “Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış belirtilen taşınırlar ;

 

2- Kurum Mührü ve mühür beratı;

 

3- Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, üye kayıt defteri, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ….TL meblağ , boş bağış makbuzları,…….. yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz)

 

4- Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası ,banka hesap defteri 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen …..TL meblağ. (evrak sayıları belirtiniz)

 

5- Spor kulübüne ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen …. TL meblağ (evrak sayıları belirtiniz)

 

6- Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ….. TL meblağ; (evrak sayıları belirtiniz)

 

7- Etütlere ait evraklar (saklanma süresi dolmadığı veya denetim göremediği için) karar defteri, işletme defteri ve fatura dosyası ;

 

8- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri, öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları .

 

9- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan diploma defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma sayısını belirtiniz)

 

10- MEBBİS modülü için kullanılan şifre;

 

11- E-okul modülü için kullanılan şifre;

 

12- k.12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp) için kullanılan şifre;

 

13- k.12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi;

 

14- Dyned okul şifresinin,(varsa)

 

15- SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım amacını belirtiniz) (varsa)(borç dökümanı alınız)

 

16- e-beyanname şifresi; (varsa)

 

17- KBS için kullanılan kurum şifresi;

 

18- Mesaj sistemi kurum şifresi;

 

Yukarıda 18 (onsekiz) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin teslim-tesellümü 05/07/2010 tarihinde yapılmıştır.

 

TESLİM EDEN                                                        TESLİM ALAN

 

İLKöĞRETİM OKULU MüDüRü GöREV LİSTESİ (2508 Sayılı T.D.)

 

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

 

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

 

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

 

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projelen uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânını uygulamaya geçirilmesini sağlar.

 

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

 

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

 

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

 

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

 

9. Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

 

10. öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânlan tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

 

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

 

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

 

13. öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

 

14. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

 

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

 

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

 

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

 

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

 

19. Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

 

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

 

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

 

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

 

23. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

 

24. İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

 

25. özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

 

26. öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

 

27. Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

 

29. öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı ve disiplin kuruluna havale edilecek disiplin olaylarını önleyici her türlü tedbirleri alır.

 

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya İlişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

 

31. özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

 

32. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğinin itina ile yürütülmesini sağlar.

 

33. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini, ziyaretçi kabul etme saat ve yerleri düzenler.

 

34. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlar.

 

35. Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

 

36. Ambardan tabelâya göre (varsa diyet uzmanı ile) günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol ettirir.

 

37. Nöbet çizelge ve defterlerini kontrol ederek, 24 saat süren nöbetlerin yükümlülüklere göre titizlikle tutulmasını sağlar.

 

38. Küçük çocukların bakımlarıyla ilgilenen yardımcı personelin çalışmalarını izler.

 

39. Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrenciler için gerekli kararları verir.

 

40. Revirdeki sağlık hizmetlerinin ve muayenelerin durumuyla ilgili kendine bildirilen ve gereken tedbirleri aldırır.

 

41. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu'nun muayene ve teslim alma işlemleriyle ilgili kararlarını onaylar.

 

42. Okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından, pansiyonlar için ihtiyaç duyulan belletici görevlendirilmesini teklif eder.

 

43. insan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

 

44. Okul. bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

 

45. Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

 

46. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

 

47. Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

 

48. Okulun iç (idarî personel, öğretmen. öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

 

49. öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

 

50. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

 

51. Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerim onaylar ve gösteriye açar.

 

52. Okulda yetiştirme kursu açılmasını teklif eder.

 

53. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

 

54. Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

 

55. Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

 

56. Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

 

57. öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

 

58. Taşımalı sistem ile okula gelen öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

 

59. Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

 

60. YİBO Döner Sermaye işletmesini yönetim işlerinde tek başına sorumlu olarak yönetir ve işletmeyi temsil eder.

 

61. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

 

62. ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

 

63. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

 

64. İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

 

65. Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

 

66. İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

 

RESMİ DEVİR TESLİMİ YAPILMIŞ BİR OKUL ÖRNEĞİ

 

T.C.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI

Cemal Diker İlkokulu Müdürlüğü

 

Sayı : 90063553.020 /                                                                                                 04/12/2013

 

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

 

       Okulumuzda 16/05/2013 tarihinden beri “Müdür Vekili” olarak görev yapan Zişan ŞAHİN'in Kadıköy  ilçesi Cemal Diker İlkokuluna Servet YILDIZ'ın "Müdür" olarak atanması nedeniyle, görev süresince yürüttüğü görevlere ilişkin aşağıda verilen iş ve işlemlerle, her türlü belge, dosya, defter ve taşınır mal, 04 Aralık 2013   tarihinde aşağıda adı soyadı ve görevleri yazılı okul personeline tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

 

A.ÖĞRENCİ İŞLERİ:

 

1. Sınıf Geçme Defterleri sayımı yapılmış olup (1999-2000 , 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005 ) yılları sınıf geçme defterleri dışındaki tüm sınıf geçme defterleri teslim alınmıştır.


2. Diploma Defterleri (2010-2011 dahil önceki yıllara ait tüm defterler)

 

3. Öğrenci Kütük Defterleri bulunmamıştır.

 

4. Öğrenci Davranışları Değerlendirme  , Şube ve Zümre Öğretmenler  Kurulu karar  defterlerinin tutulmadığı

 

5. Okul sütü izin formlarının e-okul'a tam işlenmediği tespit edilmiştir.

 

6. Anasınıfına ilişkin mevzuatında yer alan Karar Defteri, İşletme Defteri ve Fatura Dosyası

 

7. Kurslara ilişkin mevzuatında yer alan Karar, İşletme Defteri ve Gelir-Gider dosyası

 

8. Anasınıfı Gelir ve Giderlerinin TEFBİS'e girilmediği tespit edilmiştir.

 

B.OKUL İŞLERİ:

 

1. Okul  Dosyası, Okul Brifing Dosyası, Gizli dosyası tutulmadığı

 

2. Mühür ve Mühür Beratı (Asıl).

 

3. Taşınır Mallar (Ambar Devir Teslim Tutanağına göre, kurumda bulunması gerekenlerin sayımı yapılmış olup, liste yanına eksik olanlar elle eksik adeti yazılarak taşınırlar teslim alınmıştır. )


4. Arşiv ve Geçmiş Yıllara Ait Saklananlar

 

5. Okul Kasası ve Anahtarları (Müdür Servet YILDIZ'a)

 

6. Okulun Bahçe, Giriş Kapısı Anahtarları , Otomatik Kapı Kumandası, Memur Odası ve Müdür Odası Anahtarları ( Müdür Servet YILDIZ'a)

 

7. Mebbis Şifreleri ve e-Okul Şifreleri, KBS ,Taşımalı Meb modül, Ösym, Anadolu Üniversitesi Sınav İşlemleri, Okul Mail şifresi teslim alındığı

 

8. Web Sayfasının kurulmadığı ve şifresiyle işlem yapılamadığı

 

9. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-14 de bulunan  dosya ve defterlerden Öğretmen Devam Takip, Nöbet Defteri, Sınıf Defterleri, Gelen-Giden Evrak Defteri, Ziyaretçi Defteri
10. Denetim Defteri ve  Öğretmenler Kurulu  defteri ve dosyası.

 

11. Cemal Diker İlkokulu Müdürlüğü ( 185310707115274403410 ) sicil nolu Sosyal Güvenlik Kurumuna 2012-2013 yıllarına ait 5.410,57 TL borç ve hesaplanmayan gecikme zammı ve faizler (02.12.2013 döküm)

                                                                       1/1

 

T.C.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI

Cemal Diker İlkokulu Müdürlüğü

 

Sayı : 90063553. 020 /                                                                                               04/12/2013

 

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

 

C.ÖĞRETMEN İŞLERİ:

 

1. Öğretmen Özlük Dosyaları . (40 Adet )

 

D.OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLEMLERİ:

 

1. Karar, İşletme, Gelen-Giden Evrak Defterleri, Tutanaklar ( 2013-2014 yılı)

 

2. Makbuzlar ve Gider Pusulası 12 Adet , 1 Adet Tam kullanılmış. 2. Koçan'dan 13 makbuz kesilmiş. (Tam ve sıralı bir halde) 10 Adet Gider Pusulası mevcut olup 1. Cilt tamamen bitmiş, 2. Cilt 6 adet kullanılmıştır.

 

3. Vakıflar Bankası Hesap Numarası:00158007301571579 no'lu hesaba ilişkin işlemlerle ilgi mutabakat sağlandı. Ekstrede mutabakat sağlandı, hesapların tam ve uygun olduğu birlikte görüldü.

 

4. Okul Aile Birliği genel kurulu 25 Ekim 2013 tarihinde yapıldığı, İl Eğitim Denetmenleri ön raporuyla feshine karar verildiği ve genel kurul tutanaklarının teslim alındığı.

 

5. Üzerinde okulla ilgili olarak herhangi bir para, taşınır, resmi evrak vb. olmadığı.

 

6. Okul Aile  Birliği gelir  ve giderleri  Tefbis'e işlenmemiş olduğu

 

7. Okul Aile Birliğinin Yaptığı Sözleşmeler (Yemekhane, Servis ve Temizlik  teslim alındığı, Kantin Sözleşmesinin ise yapılmadığı)

 

   TESLİM EDEN                                                                                                    TESLİM ALAN

                                                                 04.12.2013

Tarafımdan teslim edilmiştir.                                                                                                         Teslim alınmıştır.

        Zişan ŞAHİN                                                                                                                                            Servet YILDIZ

 

DEVİR TESLİM KOMİSYONU

 

                   Dilara AYDIN                   Banu GENÇ             Cemalettin TEKİZBAŞ           Gülçin DOYURAN  

                O.A.B.Bşk.Yrd.             O.A.B.Başkanı                Müdür  Yrd.                         Müdür Yrd.

                      

                                                                               Serpil DİLBAZ                                                       

                                                     Muayene ve Teslm Alma Kom- Öğretmen              

 

 

                                                      ASLI  İMZALIDIR.

1/2

 

T.C

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI

Cemal Diker İlkokulu Müdürlüğü

 

 Sayı : 90063553.020 /                                                                                               04/12/2013

 

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

 

OKUL HESAPLARININ 03.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE DURUMU

Sıra

 

Banka Hesap Kaydı - Halk Bankası- Halkalı Şubesi

Hesap Numarası

Mevcut

Borç

Açıklama

1

Okul Aile Birliği Hesabı-Vakıbank Sahrayıcedid Şubesi

00158007301571579

7.345,62

25.530,00

Ek: Banka Defter i

(03.12.2013)

 

2

Anasınıfı/ Yapı Kredi Bankası Kozyatağı Şubesi

69590082

9.813,28

0,00

Ek: Banka Defter i

(03.12.2013)

 

3

Kurs-Vakıfbank Sahrayıcedid Şubesi.

TR400001500158007292636926

28.665,21

0,00

Ek: Banka Defter i

(02.12.2013)

 

4

Fatih KALPAK'çıya

 

 

15.000

Hesap Cüzdanı Ekstresi

5

SGK

 

 

5.410,57

02.12.2013 Tarihli Borç Dökümü

                                          

                                           OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLAM BORCU       :  45.940,57 TL         

                                                                                                                                                                                          

    TESLİM EDEN                                                                                                   TESLİM ALAN

                                                                 04.12.2013

Tarafımdan teslim edilmiştir.                                                                                                         Teslim alınmıştır.

           Zişan ŞAHİN                                                                                                                                  Servet YILDIZ                                                                           

 

DEVİR TESLİM KOMİSYONU

 

                   Dilara AYDIN                   Banu GENÇ             Cemalettin TEKİZBAŞ           Gülçin DOYURAN  

 

                O.A.B.Bşk.Yrd.             O.A.B.Başkanı                Müdür  Yrd.                         Müdür Yrd.

 

                      

 

                                                                          Serpil DİLBAZ                                                       

 

                                                  Muayene ve Teslm Alma Kom- Öğretmen              

 

ASLI  İMZALIDIR.

 

1/3

 

kaynak:ajanskamu.com - özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol