Öğretmen Diyarı

Yönetici Atamada Flaş Değişiklikler!

PERSONELMEB.NET/ÖZEL HABER
Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek.

‘..veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak’ ifadesi çıkarılmış.

Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için en az sekiz yıl öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır. Aday öğretmenlikte geçen süreler hesaba katılmaz.
Müdürlük için 5 yıl, müdür yardımcılığı için 3 yıldı. Aday öğretmenlikte geçen sürenin hesaba katılmaması ilk defa bu yönetmelikte yer almış.

Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşur. Mevcut yönetmelikte müdür yardımcılığı da sözlü sınava tabi idi. Doğru bir kararla müdür yardımcılığı için sözlü sınavdan muaf tutulmuş.
 (2) Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ihtiyaca binaen Eylül ayında merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Yazılı sınavın takviminin belirlenmesi isabet olmuştur.
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: %50.  1702 ve 4357 sayılı kanunların burada bulunmaması bu kanunların kaldırılacağı şeklinde yorumlanabilir. Çok yaşlı ve geçerliği kaybolmuş bu kanunların zaman geçirilmeksizin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınavdan 70 puanı aşamayanların yazılı puanı da mı değerlendirmeye alınmayacaktır anlaşılmıyor.
Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır. Atama yetkisinin valilikte olduğu anlamına gelen bir cümle.
Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir. Kurucu müdürlük bu haliyle yine tartışma konusu olacaktır. Bu konuda çok tartışılan 28 şubat yönetmeliği bile daha ileridir. Sınavı kazanmış ama atanamamış olanlardan en yüksek puanlı olanlardan başlamak üzere sıralanarak görevlendirme yapılmalıdır.
Çalıştıkları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan Müdür başyardımcıları, yer değiştirme istekleri halinde il içinde boş olan eğitim kurumlarına Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre müdür yardımcısı olarak atanırlar. Fiilen müdür başyardımcılığı görevi kaldırılmıştır. Müdür başyardımcılığı kesbedilen bir görev olmaktan çıkarılıp mevcut müdür yardımcıları arasından yapılan görev durumuna düşürülmüştür. Zamanla bu görevin tamamen kaldırılması isabet olacaktır.
Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Mevcut yönetmelikte 8 olan rotasyon süresi 6’ya düşürülmüştür. Belirlenen 6 yıl makul bir süredir. 8 yıl gerçekten uzundu.

Yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Haziran-Temmuz aylarında sonuçlandırılır.

Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine uğrayan eğitim kurumları yöneticilerinin çalışma süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır. Yer değiştirmelerin takviminin belirlenmesi ve zamanı uygun olmuştur. Ayrıca dönüştürülen okullarla ilgili uygulama da doğru olacaktır. Statüsü değişse de okul aynı okuldur. Tersi bir durum olsaydı rotasyonun ruhuna uygun olmazdı. Ancak hukuk olarak MEB’i en çok zorlayacak madde de budur. Mahkemeye gidenler büyük olasılıkla kazanacaklardır çünkü konuyla ilgili birçok Danıştay emsal kararı vardır.

Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanlar, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az bir, en çok üç yıl içinde ayrıldıkları yöneticilik görevine yeniden atanmak üzere başvurabilirler. Burada unutulan bir şey vardır, taşra yöneticileri istemeleri durumunda eğitim kurumu yöneticiliklerine dönebilmeliler.

 Yönetmelik taslağı genel olarak değerlendirildiğinde olumlu olsa da üzerinde bir miktar daha çalışılması gereken bir yönetmelik olduğunu ve artık bir an önce yayınlanması gerektiğini ilave etmek istiyorum.
Metin KOÇER
metinkocer@gmail.com
http://ogretmensayfasi.blogspot.com/

mebpersoneli.com.tr


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol