Öğretmen Diyarı

YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR

Çavuşoğlu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklife göre, Alanya'da, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulacak.


Üniversite; Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan eğitim, işletme, mühendislik, tıp fakülteleri; Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile sosyal bilimler enstitüsü, sağlık bilimleri enstitüsü ve fen bilimleri enstitüsünden oluşacak.


Üniversite için 1145 kadro ihdas edilecek.


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


"Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi


EK MADDE 158- Alanya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;


a)Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,


b)Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,


c)Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,


oluşur."


MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmazları başka bir işleme gerek kalmaksızın anılan Üniversiteye devredilmiş sayılır.


Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitede kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitenin adıyla eski üniversitelerince verilir.


Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir."


MADDE 3- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.


"107) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi"


MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


"EK MADDE 18- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."


MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


"EK MADDE 17- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."


MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

375

94

Doçent

1

100

24

Doçent

2

100

24

Doçent

3

100

24

Yardımcı Doçent

1

50

13

Yardımcı Doçent

2

50

13

Yardımcı Doçent

3

50

13

Yardımcı Doçent

4

50

13

Yardımcı Doçent

5

50

13

Öğretim Görevlisi

1

40

10

Öğretim Görevlisi

2

25

6

Öğretim Görevlisi

3

25

6

Öğretim Görevlisi

4

25

6

Öğretim Görevlisi

5

25

6

Öğretim Görevlisi

6

25

6

Okutman

1

15

4

Okutman

2

15

4

Okutman

3

15

4

Okutman

4

10

3

Okutman

5

10

3

Okutman

6

10

3

Okutman

7

8

2

Araştırma Görevlisi

4

75

19

Araştırma Görevlisi

5

75

19

Araştırma Görevlisi

6

75

19

Araştırma Görevlisi

7

75

19

Uzman

1

5

1

Uzman

2

5

1

Uzman

3

5

1

Uzman

4

5

1

Uzman

5

5

1

Çevirici

1

1

 

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

 
 

TOPLAM

1500

375

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GIH

Genel Sekreter

1

1

1

GIH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

1

1

GIH

StratejiGeliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

Yapı işleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

Bilgiİşlem Dairesi Başkanı

1

1

 

GIH

Öğrenci işleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

idari ve Mali işler Dairesi Başkanı

1

1

1

GIH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GIH

Üniversite Hastaneleri Başmüdürü

1

1

1

GIH

Enstitü Sekreteri

2

2

2

GIH

Şube Müdürü

1

7

7

GIH

Şube Müdürü

2

7

7

GİH

Şube Müdürü

3

7

7

GIH

Şef

4

10

10

GIH

Şef

5

10

10

GIH

Şef

6

10

10

GIH

Bilgisayar İşletmeni

5

20

20

GIH

Bilgisayar İşletmeni

6

20

20

GIH

Bilgisayar İşletmeni

7

20

20

GIH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

15

15

GIH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

15

15

GIH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

10

10

GIH

Sekreter

8

10

10

GİH

Sekreter

9

10

10

GIH

Şoför

7

7

7

GİH

Şoför

8

8

8

GİH

Şoför

9

8

8

GİH

Memur

8

18

18

GİH

Memur

9

18

18

GİH

Memur

10

18

18

TH

Mühendis

4

3

3

TH

Mühendis

5

3

3

TH

Mühendis

6

4

4

TH

Mimar

5

1

1

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

8

5

5

TH

Teknisyen

9

5

5

TH

Teknisyen

10

5

5

TH

Programcı

4

2

2

TH

Programcı

5

2

2

TH

Programcı

6

2

2

TH

Çözümleyici

5

2

2

TH

Kütüphaneci

5

3

3

TH

Kütüphaneci

6

3

3

TH

Kütüphaneci

7

3

3

SH

Uzman Tabip

4

2

2

SH

Tabip

5

5

5

SH

Diş Tabibi

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

2

2

SH

Eczacı

6

4

4

SH

Baş Hemşire

1

1

1

SH

Hemşire

1

11

11

SH

Hemşire

2

10

10

SH

Hemşire

3

10

10

SH

Hemşire

4

10

10

SH

Hemşire

5

50

50

SH

Hemşire

6

50

50

SH

Hemşire

7

50

50

SH

Hemşire

8

50

50

SH

Psikolog

6

3

3

SH

Sosyal Çalışmacı

6

2

2

SH

Fizyoterapist

5

5

5

SH

Sağlık Fizikçisi

6

2

2

SH

SağlıkTeknikeri

6

15

15

SH

Sağlık Teknisyeni

6

15

15

SH

Biyolog

6

6

6

AH

Avukat

5

2

2

AH

Avukat

8

1

1

DH

İmam

6

1

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

20

20

YH

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

10

20

20

YH

Hizmetli

9

20

20

YH

Hizmetli

10

16

16

YH

Kaloriferci

10

5

5

YH

Bekçi

10

5

5

YH

Aşçı

10

3

3

YH

Berber

10

2

2

YH

Hastabakıcı

10

30

30

YH

Gassal

9

1

1

 

TOPLAM

 

750

750

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

İşletme Müdürü

3

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

11

11

GİH

Memur

8

5

5

YH

Hizmetli

10

3

3

 

TOPLAM

 

20

2

 

Bilindiği üzere eğitim öğretim faaliyetleri ile idari hizmetlerin yönetimi belli bir ölçek büyüklüğünden sonra zorlaşmaktadır. Akdeniz Üniversitesinin sahip olduğu toplam 47 adet akademik birim ve öğrenci sayısı dikkate alındığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin yukarıda bahse konu akademik birimlerle kurulmasının, hem söz konusu akademik birimlerdeki hem de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer akademik birimlerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin ve öğrencilere sunulan idari hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttıracağı kuşkusuzdur.


Alanya ilçesinde Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak dört fakülte ve bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Alanya'ya yakın mesafede bulunan Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde de birer meslek yüksekokulu vardır. Alanya ilçesinin yakın çevresinde toplam yedi birim ile eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında önemli bir üniversite alt yapısı mevcuttur. Diğer yandan, Alanya ilçesi nüfus büyüklüğü, ekonomisi ve sosyo-kültürel faaliyetleri ile de önemli bir potansiyele sahiptir. Üniversitenin kurulması Alanya'ya her bakımdan ivme kazandıracaktır.


Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan Sultan Alaaddin Keykubat 1221 yılında Kalonoros Kalesini alır, yeniden inşa edilen ve sağlam surlarla çevrilen şehre Sultan'ın ismine izafeten Alâiye (günümüzde Alanya) ismi verilir. Alaaddin Keykubat'ın başlattığı yapılaşma kenti öylesine güzel bir hale getirir ki Alaiye, Selçuklu sultanları tarafından kışlık başkent olarak kullanılmaya başlanır. Tersane ve tersanenin bekçisi Kızılkule bu dönemde inşa ettirilir. Alanya şehrinin Müslüman Türk topraklarına katılmasını sağlayan hükümdarın adının kurulacak devlet üniversitesinde yaşatılması hem tarihi bir teşekkür hem de saygının bir ifadesi olacaktır.


Teklif ile, Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet üniversitesi kurulması amaçlanmaktadır.


MADDE 1- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 158 inci madde ile, Antalya ili, Alanya ilçesinde "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi" adıyla bir Devlet üniversitesi kurulması öngörülmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmaktadır.


MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna eklenen geçici 46 ncı madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ilişkin devir işlemlerine, öğrencilere verilecek mezuniyet belgelerine ve kuruluş aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.


MADDE 3- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne eklenmektedir.


MADDE 4- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çalışacak öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.


MADDE 5- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.


MADDE 6- Yürürlük maddesidir.


MADDE 7- Yürütme maddesidir.

 

Anahtar Kelimeler:
yeni üniversite kuruluyor

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim