Öğretmen Diyarı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Yabancı dil programlarının uygulanmasında öğrenme-öğretme süreçlerini başarlı
kılmak amacıyla öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır.
Öğretim yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Anlatma yöntemi: Öğretmen merkezlidir. Öğretimde sözlü anlatıma önem verdiği için
anlatmayı gerektiren derslerde “yorumlayıcı“, “açıklayıcı” ve “belirtici” özellikleriyle
olumlu olarak kullanır. Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması
yaptırılabilir.

Tartışma yöntemi: Öğretmen-öğrenci etkileşimi görülür. Öğrenciler konuyla ilgili
düşüncelerini söyleyerek yorum yapabilir. Konu önce küçük gruplar içinde, sonra
sınıfta topluca tartışılır. Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir.

Örnek olay yöntemi: Öğrenci merkezlidir. Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir. Bu
örnek olayda bir sorun bulunmalıdır. Olay, hedefler, ilişkiler ve değerler bakımından
değerlendirilmelidir. Tartışma sonunda görüş birliği sağlanan öneriler kaydedilerek bu
sonuçlardan nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır.

Gösterip yaptırma yöntemi: Gösteri ile kazandırılacak beceriler öğretmen tarafından
yapılmalı, yapma işlemi de öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu yöntemde
öğretmen, becerileri sırayla ve aşamalı olarak öğretmelidir. Tam öğrenme
gerçekleşmeden bir sonraki beceriye geçilmemelidir. Yapılacak işler tahtada akış
şeması ile gösterilebilir.

Problem çözme yöntemi: Hedefe ulaşmada en etkili yöntemdir. Öğrencilerin kalıcı
izli öğrenmelerini sağlar. Bu süreçte problem çözme aşamalarına uyulmalıdır.
Sırasıyla problemin farkına varmaları, onu tanımlamaları ve sınırlılıklarını
belirlemeleri, dereceler oluşturmaları, verileri toplayarak onları yorumlamaları,
dereceli test edip kabul ya da reddetmeleri ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde
bulunmaları beklenmelidir.

Bireysel çalışma yöntemi: Öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği
öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Öğrenci, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre
öğrenme durumunu kendi ayarlar. Bu yöntemi öğrenci kendi başına çalışma yapmak
istediği zaman kullanır. Bireysel çalışma yöntemi kullanılırken planlama iyi yapılmalı
ve zaman iyi kullanılmalıdır. Öğrenci not alarak ve özet çıkararak çalışabilir.
Yabancı dil öğretiminde öğretim yöntemlerinin yanı sıra kullanılabilecek öğretim
teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Grupla Öğretim Teknikleri
 Beyin Fırtınası
 Gösteri
 Soru-Cevap
 Rol Yapma
 Drama-Yaratıcı Drama
 Benzetim
 İkili ve Grup Çalışmaları
 Eğitsel Oyunlar

Beyin Fırtınası: Bir konuya çözüm getirmek amacıyla grup üyelerinin hızla fikirlerini ifade
etmesi, bunların analiz edilerek değerlendirilmesidir.

Gösteri: Çoğunlukla öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Bazen öğrenciler kendi
aralarında da gerçekleştirebilir. Sonuçta ne öğrendikleri ve öğrenilenlerin uygulamasının
yapılıp yapılmadığı değerlendirilmelidir.
Soru – Cevap: Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak amacıyla en
yaygın olarak kullanılan tekniktir. Sınıf içinde etkileşim hem öğretmen – öğrenci hem de
öğrenci – öğrenci etkileşimi şeklinde gerçekleşebilir.
Rol Yapma: Öğrencinin bilgi sahibi olduğu bir konuda yaratıcı düşüncesini kullanarak
kendi duygu ve düşüncelerini farklı bir kişilikte ifade etmesidir. Sınıfta izleyici ve oyuncu
etkileşimi kurmak gerekir.
Drama: Öğrencilerin farklı durumlar karşısında nasıl davranacaklarını yaşayarak
öğrenmelerini sağlar. Anlama yeteneğini, yaratıcılığı, akıcı konuşmayı ve ifade yeteneğini
geliştirir. Bilgilerin etkin kullanılmasını sağlar.
Benzetim: Bu teknikte öğrencilerden bir problemi (olayı) gerçeğe uygun olarak ele
almaları ve karar vermek için analiz, sentez ve değerlendirme yapmaları beklenir.
Öğretmen, bu tekniğin uygulanmasında kendisi de rol alabilir. Öğrencilerin iletişim kurma
becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısı önemlidir. Buna göre küçük veya
büyük gruplar oluşturulabilir.Bu teknikten ikili çalışma ve soru – cevap tekniği
uygulanırken yararlanılabilir.Etkinlik süresinin 20 dakikayı geçmemesi uygun olur.
Öğrencilerin etkinliğe eşit süreyle katılımı sağlanmalıdır. Gruplar seçkisiz olarak
belirlenmelidir. Ayrıca gruplar oluşturulurken öğrencilerin ilgilerine de dikkat edilmelidir.
Sunulardan sonra sorular yöneltilerek tartışma yaptırılabilir.
Eğitsel Oyunlar: Derste konuları ilginç hâle getirmek, derse katılımı az ya da hiç
olmayan öğrencileri etkinliklere katmak amacıyla öğrenilen bilgilerin pekiştirilerek bir
tekrarı yapılır. Öğretmen oyuna dersin beş-on dakikasını ayırmalı ve oyunu sürekli kontrol
etmelidir.

Bireysel Öğretim Teknikleri
 Bireyselleştirilmiş Öğretim
 Dönüşümlü Günlük Çalışmalar
 Beceri Geliştirme Çalışmaları
 Planlı Grup Çalışmaları
 Düzey Geliştirme Çalışmaları
• Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri
 Gezi
 Gözlem
 Görüşme
 Sergi
 Proje
 Ödev
Yabancı dil öğretimi sırasında yukarıda sözü edilen öğretim yöntem ve teknikleri
kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerinin gelişmesine
yardımcı olunmalıdır

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim