Öğretmen Diyarı

Vazgeçmediler,vazgeçmiyorlar Konu: Memur Öğretmenler

31.08.2012 MEB Yönetmelik Değişikliği Mağduru Memurların Kadro-Unvanlarının Öğretmen Olarak MEB'e Aktarılması
 
31.08.2012 MEB Yönetmelik Değişikliği Mağduru Memurların Kadro-Unvanlarının Öğretmen Olarak MEB'e Aktarılması
Devletimizin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, Kamu Diplomasisi İşleriyle ilgili Kurum-Kuruluşlardan Sorumlu Başbakan Yrd. Sayın Numan KURTULMUŞ, Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali KUMBUZOĞLU' ya...
 
Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB devlet okullarındaki öğretmen haberleri'>öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği"  veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya eskisi gibi %3’lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı, devletin maaş ödediği ancak gerçek meslekleri öğretmenliğe ve devlet okullarında öğrencilerine kavuşturulamayan yönetmelikzede kişilerin 3 yıldan fazla süredir uğratıldığı maddi-manevi mağduriyet artık giderilmelidir!..
Dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp koşullar gereği yaşamını sürdürmek için öğretmenlik dışı kamuda yine yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılan ve orada unutulan öğretmenlerin kurumlar-arası ve kurum-içi öğretmenliğe geçememe mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Mağduriyetin Giderilmesinden Sonraki Süreçtekileri Kapsamalıdır!..

Öğretmenlik yapma hakları bulunan KAMU PERSONELİNİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma hakları yok edilmemelidir.

İlgili yönetmeliğin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

İlginçtir ki bu kişileri kendi aralarında bile sıralamayı unutan ve bu kamu çalışanlarına çıkar yol olarak sadece “yeniden KPSS ile İlk Atama” haksız rekabeti yöntemini bırakan MEB’in şu uygulamalarına ve mevcut güncel mevzuata dikkat çekelim:

1) 2015/13 sayılı Genelgede ” c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda” denilmektedir. Yürürlükte olan bu genelgeye göre aslında sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir.

2) "28 Şubat mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

3) Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış ve hala da olmayan bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz atanması süreci Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır!.. Zira dershanelerden MEBe geçirilen şu an MEB devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumların alınma sıklığı artmış durumdadır!..

4) Engelli öğretmen adaylarından ise sadece EKPSS puanı istenerek kontenjan ayırma uygulaması da sürmektedir!..

5) KPSSsiz milli sporcuların MEB'e öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçiş yapılmaktadır!..

ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI BULUNAN KAMU PERSONELİ KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1) KPSS ile kazandıkları memuriyette asaleti tasdik edilmiş kamu personeli içinde memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparken Adaylığı Kaldırılmış öğretmenler mevcuttur.

2) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli vardır.

3) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar vardır
 

MEZUNİYETTEKİ DİPLOMA UNVANINA GÖRE ATAMA, VERİMLİ İSTİHDAM 

3 yılı aşkın süredir devam eden, maddi-manevi mağduriyete uğratılan kamu çalışanları aslında düz memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, hizmetli,...vs. değil; kazanılmış kurumlar arası geçiş hakları olması gereken ancak bu geçiş hakları yönetmelik değişikliğiyle ellerinden alınmış öğretmenlerdir.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları çalışma yaşamında olması gereken yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!..

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazanmak zorunda bırakıldığı kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF'nin kamu yönetimi, iktisat, işletme ... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu personelinin kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!                                                        

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

YÖNETMELİKLE ENGELLENEN KAZANILMIŞ HAK, HUKUKİ TUTARSIZLIK, HAKSIZ UYGULAMALAR

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre yeni mezunlar ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!

Burada dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ T.B.M.M.’de verilmiş SORU ÖNERGESİ  :   

18 Haziran 2014 günü İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yazılı Soru Önergesi vermiştir.

1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?

3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?                                                                          

5. Bakanlığınız; uygulamada 31 Ağustos 2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK'yı mı esas almaktadır?                 

6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

TBMM’de verilmiş önerge hala yanıt beklemektedir!

 VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MAAŞ ÖDENEN KAMU PERSONELİNİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEB'E MASRAFSIZCA GEÇİRİLMESİ

 MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

MEB, öğretmen ihtiyacını ücretli öğretmen denen 90.000 mevsimlik çalışanla giderme anlayışındayken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası - kurum içi ya da eğitim hizmetleri sınıfına öğretmen unvanıyla geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl-mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

 KPSS’NİN AMACI ve ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ  

 Öğretmenlik yapma hakları bulunan bu kişilere tek yol olarak teorikte ilk atama yöntemi bırakılmıştır. Ancak öğretmenliğe geçirilmeyen bu kişileri KPSS ile yerleştirmede sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavları'na yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığına" bırakmak yanlıştır, zaten haksız rekabet olduğu da çok açıktır!.. Çünkü öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu çalışanları ile henüz memur olmamış İlk Atamaya tabi kesimler farklı kulvardadır!..

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan Kamu Personeline Kurumlararası Geçiş Yolunu Tıkayıp; Onları Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de Yarıştırmak Haksızlıktır!..

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!..

Çoğunluğu evli-çocuklu bu kişileri 40 yaşlarına yaklaşırken KPSS sanki bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta da olmayan ÖABT' ye sokup 20li yaşlardaki yeni mezunlarla genelin içinde yarıştırmaya çalışmak adil değildir!..

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSde P10 puan türünde 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır! (Not: İstisnalar dışında genelde P121 puanı 65 olanın P10 puanı zaten 75 civarıdır.)

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

 

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE KAMU PERSONELİNE UYGULANACAK ÇÖZÜM

 MEB Öğretmen Açığına Masrafsız Çözüm Olarak 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru Kamu Çalışanlarından İsteyenlerin Kadroları MEB’e Öğretmen Olarak Aktarılmalıdır.

Devletin MEB’e Masrafsızca Geçireceği Elindeki Hazır Gücü Gerçekte Öğretmen Olan Kamu Görevlileridir!.. Verimsiz 90.000 Ücretli Öğretmenliğe Son Verilmelidir!..

MEB, öğretmen açığını maliyeti yüksek ve genelde verimsiz 90000 civarında ücretli öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği bu kişilerin devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurum içi ve kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan çekinmeden maliyetsizce acilen kendi bünyesine katmayı bilmelidir!..

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.Örneğin;  "kurumlar arası ve kurum içi" geçiş sıralamasında aşağıdakilerden herhangi birisi ölçüt olarak uygulanırsa hakkaniyet duygusu zedelenmeyecektir.

 

1)Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

4)İlk atamacılar için gerekli olan KamuPersoneliSeçmeSınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

 

Bu kişilerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla gerekirse mevcut çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitimi sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır...

 

*** Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış ve Görevdeyken Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli

 

Mağduriyetle ilgili imza kampanyalarının adresleri:

https://www.change.org/p/31-08-2012-y%C3%B6netmelik-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-ma%C4%9Fduru-memur%C3%B6%C4%9Fretmenlerin-kadrolar%C4%B1n%C4%B1n-%C3%B6%C4%9Fretmen-olarak-mebe-aktar%C4%B1lmas%C4%B1

http://www.dilekceonline.com/memur_oretmenler_olarak_alnm_hakkmz_geri_istiyoruz

Mağduriyetle ilgili haber videolarının adresleri:

https://www.youtube.com/watch?v=GtMjZu14Xck

http://www.youtube.com/watch?v=SpTnbcqh5JI&feature=youtu.be ;;

http://www.youtube.com/watch?v=OPlC5J5a9tE

 

Kaynak: www.kamugundemi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
MÜEZZİN 2 yıl önce

İŞALLAH GERÇEK OLUR

Avatar
eltun 2 yıl önce

İnşallah bu haberin en kısa zamanda gerçek olmasını duymayı bekliyoruz Milli Eğitim Bakanımızdan

Avatar
AYŞE Pervin iŞLER 2 yıl önce

Teşekkürler, öğretmen diyarı. İnşallah şubatta desteginizle atamamiz olur

Avatar
ahmet güzel 2 yıl önce

memur öğretmenler mağdur....

Avatar
Meral 2 yıl önce

Amin inşallah yüzümüzü güldür Rabbim

Avatar
mehtap 2 yıl önce

Memur Oğretmenler Öğrencilerine kavuşmayı bekliyor , Meb güldür yuzumuzu

Avatar
ishak 1 yıl önce

Desteğiniz için teşekkürler.