Öğretmen Diyarı

Vatandaşın Büyük Sıkıntısı Torba Yasada Çözüldü

Yeni çıkan ve torba yasa diye bilinen 6552 sayılı kanunun 58.ci maddesine geçici 54 madde eklenerek, 5510 sayılı kanuna ek bir madde getirilmiştir.Bu madde ile,kurumun 2926 sayılı yasaya tabi bağ-kur sigortalılarının büyük bir sıkıntısı giderilmiştir.Ancak aynı konu ile benzerlik gösteren bir sıkıntı daha varki bu konuda da benzer bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç var.1479 sayılı yasa ile vergi dairesine istinaden sigortalı tescili yapılıp, yıllar sonra bu vergi kayıtlarına istinaden tüm prim borcunu ödeyip emekli olduktan sonra,veya emekli olmadan vergi kayıt sürelerinin hatalı olduğu ortaya çıkıyor. Hatalı olan o sürelere ait sigortalıların primi ödenmiş olmasına rağmen hizmetleri silinerek emekli olanların da emeklilikleri iptal edilerek almış oldukları maaşlar kurum tarafından geri tahsil edilmektedir.Geçici 54. madde ile benzerliği olan bu konunun da acilen çozüme kavuşması bu durumda olan sigortalı ve gerekmeklileri rahatlatacaktır.

İlgili madde..

 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 54 – Mülga 4355sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr sicilineveya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarınınmevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt vetescili yapılmakla birlikte, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendikapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikmecezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4 üncü maddeninbirinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihindenitibaren geçerli sayılır.

4 üncü ve 7 nci maddeler ile2926 sayılı Kanunun 2 nci, 5 inci ve 9 uncu maddelerine göre kayıt ve tesciliyapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ileilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığınıntespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin,tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere aitprim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmişolması şartıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralıalt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerlisayılır. Ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden,tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönüktesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmez.

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmetiptali yapılmaz.

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol