Öğretmen Diyarı

TSK, ortaöğretim okulları yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK


Milli Savunma Bakanlığından:


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 - 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Disiplin kurulu" ibaresi "Yüksek disiplin kurulu" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Yüksek disiplin kurulu


MADDE 10 - (1) Yüksek disiplin kurulu okulun en yüksek disiplin organıdır. Kurul, aşağıda sayılan personelden oluşur.


a) Kurul başkanı: Okul komutanı.


b) Öğretim başkanı.


c) Öğrenci amiri veya muadili.


ç) Öğrencinin amiri olmayan bir sınıf amiri/filo komutanı.


d) Disiplin subayı veya hukuk işleri uzmanı.


(2) Kurul, okul komutanının yazılı emriyle toplanır. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, okul komutanlığınca görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.


(3) Kurul, disiplin kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında, bir kanaate varabilmek için her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir.


(4) Kurul, öğrencilerin bağlı olduğu sınıf amiri/tabur veya filo komutanı ve sınıf subayı/kol veya bölük komutanını, hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde rehber öğretmeni, ders öğretmenleri gibi ilgili diğer personeli dinler."


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Yüksek disiplin kurulunun yetkileri


MADDE 25 - (1) Yüksek disiplin kuruluna verilen öğrenciler için bu kurul, öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceleyerek ve ilgili personeli dinleyerek öğrenci hakkında,


a) İkaz edilmesi,


b) Askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi,


c) Adli veya askeri mahkemeye sevk edilmesi,


kararlarından biri veya birkaçı verilir.


(2) Kırılan disiplin notu toplamı dikkate alınmaksızın, mazeretsiz olarak yirmi gün içinde okula dönmeyen öğrencinin okulla ilişiği, disiplin kurulu kararıyla gıyabında kesilir.


(3) Askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine dair kararlar, onaylanmak üzere dosyası ile birlikte ilgili makam/komutanlığa gönderilir ve bu karar, okulun bağlı olduğu üst komutanlığın onayı ile yürürlüğe girer."


MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"c) Yüksek disiplin kurulu kararıyla okuldan çıkarılma:


1) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,


2) Disiplin notuna bakılmaksızın; ortaöğretim okulları öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları sınıf subayı, sınıf amiri (deniz ve havada muadili) ve rehberlik danışmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler; ortaöğretim okullarına giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler; sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları tespit edilenler; diğer ahlaka aykırı (homoseksüellik, gayri tabii mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler;uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut ortaöğretim okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler; 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda düzenlenen suç ve fiilleri işleyenler; mahkemelerce askeri öğrenciliklerinin kaldırılmasına karar verilenler; öğrenim süresince evlenen, nişanlanan veya bir kadınla birlikte yaşayanlar; geçici veya kesin kaydını müteakip askeri öğrenci olma niteliğini kaybeden veya bu niteliği taşımadıkları anlaşılan, haklarında yapılan gizli ve özel soruşturmaları olumlu çıkmayanlar; Bakanlar Kurulunca, yurda sokulması yasaklanan neşriyatı okuyan ve bulunduranlar; askeri ve adli mahkemelerce bir veya bir kaç defada toplam olarak 10 günden fazla hapis cezası alanlar; tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, veya bölücü ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar."


MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2008

26865

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2012

28445

\"Memurlar.Net\"
 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol