Öğretmen Diyarı

TEOG’da çuvallayan MEB’den yeni skandal!

MEMURLAR - Milli Eğitim, Üsküdar Amerikan Lisesi’ni isteyen ancak puanı yetmeyen bir öğrenciyi TEOG puanıyla okula yerleştirdi…

Eği­tim sis­te­mi­ni yap­bo­za çe­vi­ren AKP ye­ni bir skan­da­la im­za at­tı. Yer­leş­tir­me­de bir­çok ak­sak­lı­ğın ya­şan­dı­ğı TE­OG (Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş) sı­na­vı­na bu yıl 1 mil­yon 270 bi­ni aş­kın 8’in­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si gir­di. Özel okul­lar ise bu yıl TE­OG’­un 6 der­sin­den sa­de­ce üçü­nü Türk­çe, Ma­te­ma­tik, Fen ve Tek­no­lo­ji ile 8’in­ci sı­nıf ba­şa­rı not­la­rın­dan olu­şan bir pu­an­la al­ma­ya ka­rar ver­di. 

Üs­kü­dar Ame­ri­kan Li­se­si de 168 olan kon­ten­ja­nı­na özel okul­lar pu­an tü­rü­ne gö­re en son 789 pu­an­la öğ­ren­ci al­dı ve ka­yıt­lar ka­pan­dı. An­cak Özel Okul­lar Pua­nı yet­me­di­ği için is­te­di­ği Üs­kü­dar Ame­ri­kan Li­se­si ye­ri­ne Sa­int Jo­seph Li­se­si­’ne ka­yıt olan bir öğ­ren­ci Mil­li Eği­ti­m’­in em­riy­le TE­OG pua­nıy­la 169. öğ­ren­ci ola­rak ka­yıt et­ti­ril­di. Üs­te­lik öğ­ren­ci­nin pua­nı oku­lun son al­dı­ğı öğ­ren­ci­nin pua­nın­dan 7 pu­an alt­ta. Te­pe­den yer­leş­tir­me­ye kar­şı oku­lun ça­ba­la­rı so­nuç­suz kal­dı. Okul ai­le bir­li­ği hu­ku­ki sü­re­cin baş­la­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. 

Ço­cuk­la­rı­nın hak­kı­nın yen­di­ği­ni açık­la­yan ve­li­ler ise da­va açma­ya ha­zır­la­nı­yor.
Bir öğ­ren­ci­nin Üs­kü­dar Ame­ri­kan Li­se­si­’ne özel yer­leş­ti­ril­me­si, di­ğer ve­li­le­ri de ha­re­ke­te ge­çir­di. Bir ve­li, oku­lu 0.1 pu­an­la ka­çı­ran ço­cu­ğu­nun alın­ma­sı için di­lek­çe gön­der­di.

 

memurhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol