Öğretmen Diyarı

ŞUBE MÜDÜRLERİNİ KURTARMA OPERASYONU!

17/06/2014 tarihinde Kars milletvekili Yunus KILIÇ ve Amasya milletvekili Avni ERDEMİR ilk imza sahibi ve 79 ak parti milletvekili imzasıyla Meclis SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU’na Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi getirilmiş ve komisyonda tartışılmıştı.Kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden biri de 25. Maddesindeki 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde ekleyen hükümlerdi  çünkü eklenen maddeye göre 5. Danıştay’ca verilen yürütmeyi durdurma kararını özellikle de 2. Danıştay kararınca iptal edilen  1709 şube  müdürlerinin geriye dönük olarak koruma altına almayı amaçlıyordu.Normalde Milli Eğitimi ilgilendirdiği MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU’da görüşülebilecek iken görüşülmeden meclise sunulmak üzere kanun metni hazırlandı:

Yukarıdaki maddenin meclise 11/11/2014 Salı günü sıraya alınması konuşuluyor ve yetişirse de aynı gün görüşülebilir. Bu kanun teklifinin 25(2)madde hükmüne göre Danıştay’ın Yürütmesini durdurduğu 12.10.2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. Fıkrasındaki sözlü mülakatlara göre şube müdürlerinin atanmasına dayanak oluşturmak. Belki de  25/8/2011 tarihinde yayınlanan  652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler eklenerek ilk bakışta amacına hizmet ediyormuş gibi görünse de Yönetmeliklerin sadece bir kanuna veya kanun hükmünde kararnameye bakılarak oluşturulmadığını ve ilgili tüm kanunlara bakıldığını unutmamak gerekir.

 

 

Danıştay kararı sözlü sınava dayalı atamaya olanak sağlayan 21(1) hükmünü 652 KHK da bir hüküm olup olmadığına bakmaksızın Anayasanın 2. Maddesine göre Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğuna işaret etmiş ve yürütmesini durdurmuştu, yani kanun hükmünde kararnamede olsa da olmasa da bu sadece mülakata dayalı atama şekli hukuken sakıncalı görülmüştü. Normlar hiyerarşisi düşünüldüğünde ise Yönetmelikler kanun ve KHK’lara göre;kanunlarda yasalara göre yorumlanıp tamamlayıcısı olduğu için üst normlara aykırı olamaz. En önemlisi zaten Danıştay kararları gereğince 1709 şube müdürünün ataması yok hükmünde olduğundan yapılan düzenleme eskiye dönük olarak uygulanamaz. Ölü doğmuş mevzuat hükmü canlandırılamaz. O zaman şu şekilde sorayım “Önce resmi işlemler yapılır yıllar sonra ise o işlemlere uygun kanunlar çıkarılabilir mi? Eğer öyleyse neden kanunlar çıkartıldıktan sonra yürürlüğe girer ve son olarak Danıştay kararınca iptal olan hükümle beraber hukuken bir dayanağı olmayan 1709 şube müdürün ataması da kanunen bir temele nasıl bağlanabilir ki?“

 

Diğer bir yandan 3 Temmuz 2014 ÇARŞAMBA günlü 29069 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği unutmamak gerekir. MEB şube müdürlüğüne dayanak olan ilgili maddeyi durduran Danıştay daireleri,  tüm kurumların şube müdürlüğüne atamasını düzenleyen başbakanlık çerçeve yönetmeliğinde yürütmesini durdurmuştu ki tüm kamu ve kurumların görevde yükselmesini yani şube müdürlerinin atamasında hukuka uygun olmayan madde başbakanlıkça  değiştirilmişti. Kaldı ki MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğine uygun oluşturulmalıdır.

 

Çerçeve yönetmelikteki değişiklik ile şube müdürlerinin atamasına dayanak olan madde değiştirilerek yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması usul olarak belirlenmişti. Aynı değişiklik ile geçici 10.madde de “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.” Denilerek 6 ay içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşların çerçeve yönetmelik’e uygun hükümlerin oluşturulmasını istemişti.

 

Yani neresinden bakarsak bakalım yarın meclise gelmesi beklenen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin şube müdürlüğü atamaları ile ilgili maddesi hukuken hatalı olduğu için geçmemesi gerekir, geçerse yine mahkemelerden geri dönecektir ki bu süreç eğitim ve eğitimcilere zarar verecektir. Bu yüzden Danıştay kararları sonrası oluşan hukuki işlemlerin uygulanıp tüm belirsizliklerin giderilmesi en yerinde adım olacaktır.

 

Saygılar

 

Sedat DEGER 

kaynak: mebpersonel.com

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim