Öğretmen Diyarı

Şube müdürleri 2016 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı
 meb şube müdürleri 2016 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.Bu Kılavuz, il/ilçe millî eğitim úube müdürlerinin 2016 yılı yer değiútirme iúlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır
Bu Kılavuz, il/ilçe millî eğitim úube müdürlerinin 2016 yılı yer değiútirme iúlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıútır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1-İlgili Mevzuat


1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,


1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,


1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiútirme Suretiyle Atanmalarına Ġliúkin Yönetmelik,


1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değiúikliği ve Yer Değiútirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.


2-Esaslar


2.1. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değiúikliği ve Yer Değiútirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4-1/ç, 4-1/g, 4-1/ğ, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde; a) Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeler, b) Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiútirmeler,


gerçekleútirilecektir.


2.2. Yer değiútirme iúlemleri, Ek-1 2016 Yılı Yer Değiútirme Takvimine göre yürütülecektir.


2.3. Yer değiútirmeler, úube müdürlerinin tercihleri ve yer değiútirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleútirilecektir.


2.4. Puanların eúitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.


2.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamıú olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleútirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.


2.6. Yer değiútirmeye esas puan; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değiúikliği ve Yer Değiútirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluúacaktır.


2.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiútirmeye esas puanının hesabında 31/05/2016 tarihi esas alınacaktır.


2.8. Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiúikliği talebinde bulunacak úube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiútirmeye esas puanının hesabında 30/06/2016 tarihi esas alınacaktır.


2.9. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.


2.10. Yer değiútirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.


2.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla, mazerete bağlı tercihte bulunanlar; bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar; tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır.


B-TERCİHLERİN ALINMASI


1-İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler


1.1. Ġúlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBĠS ‘Norm Taúra Yönetici’ modülü esas alındığından, modüldeki ‘Zorunlu Hizmet Listesi’nin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.


1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluúturulmaktadır. Bu nedenle MEBBĠS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü úube müdürlüğü sorumlu olacaktır.


1.3. Baúvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan baúvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü úube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.


1.4. 4 ve 5. hizmet bölgelerinde görev yapan ve 2 yıl bölge hizmet süresini tamamlayan úube müdürlerinden yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiútirme Takviminde belirtilen sürede DYS ortamında Bakanlığa gönderilecek; söz konusu hizmet bölgelerinde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu iúlem uygulanmayacaktır.


1.5. 2016 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiútirme Takviminde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.


1.6. 2015 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dâhil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.


1.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürlerinden tercih iúleminden sonra tercihte bulunmayanlar, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.


1.8. 2016 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi olmayanların aile birliği mazereti baúvuruları bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiútirme Takviminde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.


1.9. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye esas puanın hesabında 31/05/2016 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki úube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2016 tarihinden öncesine iliúkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile baúvurunun son günü olan 17/06/2016 tarihleri arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.


1.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirme kapsamı dıúındaki úube müdürlerinin yer değiútirmeye esas puanın hesabında 30/06/2016 tarihi esas alınacağından, 01/07/2016­26/07/2016 tarihleri arasında ekleme yapılmayacaktır.


2-Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler


2.1. Baúvuruda bulunanlara iliúkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.


3-Diğer Hususlar


3.1. Yer değiútirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında; a) Yer değiútirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.


b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiútirme Suretiyle Atanmalarına Ġliúkin Yönetmeliğin 22’nci maddesi (değiúik: 30.06.2014) uygulanacaktır. c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan iúlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu iúlemin yapıldığı tarihten önceki göreve baúlama tarihi esas alınacaktır.


3.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.


3.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiú sayılacaktır.


3.4. Yaú haddi nedeniyle 31/05/2017 tarihinden önce emekliye sevk edilecekler hakkında istemeleri halinde bölge hizmetine bağlı yer değiútirme iúlemi yapılmayacaktır.


3.5. Ġlçe niteliğini kaybeden, baúka bir ilçeyle birleútirilen, il’e dönüútürülen veya bağlı bulunduğu ili değiúen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.


C-BAŞVURU İŞLEMLERİ


1-Başvurular


1.1. ùube müdürleri; MEBBĠS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akıúı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlıúlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü úube müdürlüğüne baúvuracaklardır. Ġlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBĠS ortamında yapılması sağlanacaktır.


1.2. Baúvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların baúvuruları reddedilecek; yeniden baúvuru yapmaları ve baúvurularının onaylanması sağlanacaktır.


1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiútirmeye tabi úube müdürleri; a) Yönetmelikte öngörülen çalıúma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dıúında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiútirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir. Örneğin; 1-Ġkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir úube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 2-×çüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir úube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beúinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.


b) Bölge hizmeti süresini tamamlayan úube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dıúındaki yerler için 20 tercihte


bulunabileceklerdir.


Örneğin; 1-Beúinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir úube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20


tercihte bulunabilecektir. 2-Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir úube müdürü, dördüncü ve beúinci hizmet bölgeleri için 20


tercihte bulunabilecektir. 3-Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir úube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte


bulunabilecektir.


c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmıú olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.


1.4. Yer değiútirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2016 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır. Örneğin; 1-Halen úube müdürü olarak 3. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 1. hizmet bölgesinde 2 yıl, 3. hizmet bölgesinde 1 yıl úube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiútirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 3. hizmet bölgesi için öngörülen 4 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiútirmeye tabi tutulmayacaktır. 2-Halen úube müdürü olarak 4. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 2. hizmet bölgesinde 4 yıl, 4. hizmet bölgesinde 2 yıl úube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiútirmeye esas hizmet süresi 4 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 4. hizmet bölgesi için öngörülen uzatmalarla birlikte 4 (2+2) yıllık süreyi tamamladığından bu dönemde yer değiútirmeye tabi tutulacaktır. 3-Halen úube müdürü olarak 1. hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce 1. hizmet bölgesinde 1 yıl úube müdürü, 3 yıl da ilçe millî eğitim müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiútirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 1. hizmet bölgesi için öngörülen 6 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiútirmeye tabi tutulmayacaktır.


1.5. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2016 tarihi itibarıyla tamamlayan úube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dıúında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte


bulunabileceklerdir.


1.6. Ġl millî eğitim úube müdürleri ilçe millî eğitim úube müdürü; ilçe millî eğitim úube müdürleri ise il millî eğitim úube müdürü kadrolarına atanmak için yer değiúikliği tercihinde bulunabileceklerdir.


1.7. Baúvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiútirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Baúvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Baúvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, baúvuruyu yapan ilçe millî eğitim úube müdürlerince ilçe, il millî eğitim úube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü úube müdürlüğüne


teslim edilecektir.


1.8. Baúvuruda bulunanlar, baúvurularının onaylanıp onaylanmadığını baúvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden baúvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.


1.9. Baúvuru sahipleri, Elektronik Baúvuru Formu ile yapılan baúvuruda, duyuruda belirtilen bütün úartları taúıdıklarını kabul etmiú sayılacaklar; eksiklik ve yanlıúlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.


2-Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar


a) Gerekli úartları taúımadığı halde baúvurusu onaylanan, b) Elektronik Baúvuru Formu dıúında bir belgeyle yapılan baúvurular iúleme alınmayacak; yapılmıú olması hâlinde yer değiútirme iúlemleri iptal edilecektir.


D-ATAMA İŞLEMLERİ


1-Atamalar


1.1. Yer değiútirme iúlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleútirilecektir.


1.2. Yer değiútirme suretiyle atamalara iliúkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.


EKLER: 1-Ek-1 2016 Yılı Yer Değiútirme Takvimi 2-Ek-2 Baúvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi


İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34


Belgegeçer: (312) 418 23 43


www.meb.gov.tr http://ikgm.meb.gov.tr/


Millî Eğitim Bakanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA 


Kılavuz için Tıklayınız.
Kaynak: Türkkamu.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim