Öğretmen Diyarı

Siyasiler Eğitimde Hangi Atılımları Yapacak? İşte Seçim Vaatleri

CHP, 7 Haziran'da ''Yaşanacak bir Türkiye'' sloganıyla oy isteyecek. 


kılıçdaroğlu chp seçim vaatleri paylaşan: isbasvurusu

CHP'nin seçim vaatleri arasında eğitimde planladıkları değişimler şöyle sıralandı.

 

-12 Eylül darbesi ürünü olan YÖK'ü kaldıracağız.

-Her üniversite kendi yöneticisini kendisi seçecek.

-Her yıl en az 15 bin üniversite mezununu çeşitli branşlarda yurtdışına doktoraya göndereceğiz.

-Eğitim sistemini ideolojik prangalardan kurtaracağız. Bir yılı okul öncesi olmak üzere zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız.

 

'ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILACAK, CEMEVİ İBADETHANE OLACAK''

 

Din, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin tüm vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alma sözü veren CHP, cemevlerini diğer ibadethaneler gibi yasal statüye kavuşturacağını vaat ediyor.

 

Zorunlu din derslerini kaldırma sözü de veren CHP bildirgesinde, bu derslerin çoğulcu bir içeriğe kavuşturularak seçmeli hale getirileceği açıklanıyor.

 

 

*****

 

 

HDP seçim sloganını “Biz’ler HDP, Biz’ler Meclise“ olarak belirledi.

HDP, Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, seçim bildirgesini açıkladı. HDP'nin seçim vaatleri arasında; zorunlu din dersinin kaldırılması,anadilde eğitim, YÖK'ün ve sınav sisteminin tümden kaldırılması var.

 

* ZORUNLU DİN DERSİ KALKACAK

 

Zorunlu din dersinin kaldırılacağının vaadedildi HDP bildirgesinde, "Her bir öğrencinin kendi inancı doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma hakkı gözetilecek. Sivil din eğitimi tümüyle serbest olacak" denildi.

 

* ANA DİLDE EĞİTİM KAMU HİZMETİ OLACAK

 

HDP, iktidara gelmesi halinde ana dilde eğitimin "kamu hizmeti" haline getirileceğini vaadetti. Seçim bildirgesinde, "eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olan Türkçe’nin öğretilmesinin yanında, anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak alma imkânı sağlanacak." denildi.

 

"SINAV SİSTEMİNİ TÜMDEN KALDIRACAĞIZ"

 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcalamarına ayrıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine gençlerin ihtiyacının karşılanacağı bir gençlik bakanlığı kuracağız. Bizler tep tip yaşama zorlanan gençlerin, özgürce yaşamasının önünü açacağız. Gençlerin örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıracağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Seçme yaşını 16'ya seçilme yaşını 18'e düşüreceğiz. Cinsiyet eşitlikçi engelsiz kampüsler kuracağız. Gençlerin geleceğini belirleyen adaletsiz sınav sistemini tümden kaldıracağız.

 

 

 

YÖK VE  ÖĞRETİM ÜCRETLERİ KALKACAK

 

Her gencin başarısına göre tercih ettiği bölümde okumasını sağlayacağız. Üniversite meclisleri yer alacak, YÖK'ü tümden kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası bilgi alışverişini sağlayacak bir kurul kuracağız. Karşılıksız burs vererek, öğretim ücretlerinin kaldırılması için bütçe ayıracağız. Sosyal güvencesi olmayan hiçbir genç kalmayacak. gençlerin bilgiye erişimdeki engelleri kalkacak. Özgür internet erişimini kamusal mekanların tamamında ücretsiz olarak sunacağız.

 

********************

 

 

AK Parti'nin 7 Haziran genel seçimlerinde kullanacağı slogan 'Yeni Türkiye için yeni anayasa ve başkanlık sistemi' olacak. 

AK Parti seçim beyannamesinde  eğitimde yapılacak atılımlar şöyle sıralandı.

 

İktidarlarımız döneminde eğitim alanındaki temel altyapı ve erişim  sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Önümüzdeki dönemde  başta eğitimin kalitesini yükseltmek olmak üzere çok daha büyük atılımlar hedefliyoruz.

 

Eğitim ile öğretimi bir bütün olarak görmekte; bedensel ve ruhsal gelişmeyi en az zihinsel gelişme kadar değerli bulmaktayız. Bu bütünsel yaklaşım doğrultusunda eğitim- öğretimde ana hedefimiz düşünme, anlama, fark etme, sorun çözme, analiz ve sentez yeteneği  ve yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi  ve becerilerle donanmış; hak ve adalet sorumluluğunu, millî  kültür  ve değerlerini özümsemiş;  insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık; estetik ve sanat becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesine ortam  ve imkân sağlamaktır.

 

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal  örgütlenmesini, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak şekilde geliştireceğiz.

 

Öğrenciyle ilgili  sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesini  esas alarak merkezden yerele doğru  yetki devrini gerçekleştireceğiz.

 

Önümüzdeki dönemde  “Eğitimde Kalite” en öncelik verdiğimiz alanlardan  biri olacaktır. Bu kapsamda ‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ni başlatacağız.

 

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız. Bu endeks aracılığıyla  sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye’nin eğitim kalitesi haritasını ortaya çıkaracağız.

 

Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandıracağız.

 

Bu süreçle uyumlu bir şekilde öğretmen yetiştirme ve eğitim yönetimi alanlarında da önemli dönüşümler hayata geçireceğiz.

 

Öğretmen Genel ve Alan Yeterliliklerini belirleyerek bu yeterliliklerle ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini hazırlayıp yürürlüğe koyacağız.

 

Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm,  anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandıracağız.

 

Eğitim fakültelerinin müfredatını yenileyeceğiz. Eğitim fakültesi  öğrenci  veya mezunları  için eğitim fakültesi  dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma

imkânı sağlayacağız.

 

Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci  kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç  analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz.

 

Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.

 

Müfredatın düzenli aralıklarla  gözden geçirilmesini, eğitim kalitesi üzerindeki etkisinin izlenmesi  ve nihai hedef olan bilgiyi üreten ve katma değere dönüştüren insan niteliğine ulaşmadaki katkısının ölçülmesini sağlayacağız.

 

Müfredatın eğitimin her kademesinde bilgi  yüklemekten ziyade öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Müfredatı bilgi  teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini sağlayacağız.

 

Her alanda dijital içerikle zenginleştirilmiş etkileşimli bir eğitim-öğretim sistemini yaygınlaştıracağız.

 

Derslerin  müfredat ve kazanımlarına yönelik görsel, işitsel, hareketli, etkileşimli ve dinamik öğeler bir arada kullanılarak zenginleştirilmiş eğitim içeriklerini yaygınlaştıracağız.

 

Kazanımlara yönelik  hazırlanmış video çekimlerinden oluşan, öğretmenler için bir uygulama örneği teşkil edecek öğrenciler için de öğrenmelerini destekleyecek öğretim materyallerini yaygınlaştıracağız.

 

Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

 

Konular ve kazanımlar bazında durum tespiti  yapan bilişim sistemlerini yaygınlaştırarak eğitim sisteminin niteliğini artıracağız.

 

Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. Bu amaca yönelik  olarak öğretme  sistematiğini ve müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimini etkin hale getireceğiz.

 

Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştıracağız.

 

FATİH projesi aracılığıyla  tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız.

 

Uzaktan eğitim yöntemlerinin dezavantajlı kesimler  ile eğitim çağı dışında kalanların  kaliteli eğitim imkânlarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanılmasını sağlayacağız.

 

Öğrencileri çeşitli alanlarda  doğru  bir şekilde yönlendirme, etkili öğrenmelerini sağlama ve becerilerini geliştirme ve geleceğe hazırlama hususlarında gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesi sağlayacağız.

 

Eğitim sisteminin ihtiyaç  duyduğu ortamları ve imkânları kalite standartlarını da dikkate alarak geliştirmeye devam edeceğiz.  Eğitim mekânlarını yenilikçiliği teşvik edecek, erişilebilir, fonksiyonel ve yerel mimariye uygun bir yapıda ve yeterli  oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekânlar  olarak tasarlayacağız.

 

İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik  çalışmalar yapacağız.

 

Okulları akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirerek, sonuçlarını kamuoyu  ile paylaşılmasını sağlayacağız.

 

İş dünyasının ihtiyaç  duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirleri almaya devam edeceğiz.

 

Okul öncesi eğitimi dâhil ilkokul, ortaokul ve liselerimizde her bir vatandaşımızın fırsat eşitliği  içinde adil ve kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için kısa ve orta vadeli hedeflerimiz çerçevesinde; Okullarda  ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda tüm okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi  için yeter sayıda derslik inşasına devam edeceğiz.

 

Okul öncesi eğitimde, erişim  imkânına  sahip olmayan ailelerin çocuklarının  okul öncesi eğitim almasını destekleyecek teşvikler  oluşturacağız.

 

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma yoluyla eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ve her bir çocuğumuzun zihinsel ve duygusal gelişiminin toplumsal eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek, temel insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde  teminat altına alınmasını sağlayacağız.

 

İlkokul eğitimi daha sonraki yılların  temelini oluşturmaktadır. Bu temelin sağlam olması ve her bir öğrencimizin ailesinin refah düzeyi ne olursa olsun kaliteli bir eğitim alması, ilkokul seviyesinde kazandırılması  amaçlanan temel becerileri, değerleri ve tutumları tam olarak kazanması önceliğimiz olacaktır.

 

Eğitim ortamlarını, öğretim materyalleri ve eğitim- öğretim uygulamaları bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla düzenleyeceğiz.  Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencilerin öğrenmesini desteklemek  amacıyla tedbirler alacak ve telafi edici programlar uygulayacağız.

 

Ortaokul seviyesinde tüm öğrencilerin temel yetkinlikleri kazanmalarını  sağlamak amacıyla başlatılan  program güncelleme çalışmalarına devam edecek, ortaokullarda hayata geçirilen seçmeli ders uygulamasını geliştireceğiz.

 

Ortaokul  sekizinci sınıfta uygulanan merkezi ortak sınavların  geliştirilmesini sağlayarak, eğitim sisteminin performansının izlenmesi  ve değerlendirilmesinde de kullanacağız.

 

Her türdeki  liseleri 9’uncu ve 10’uncu sınıfları temel yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik  ortak programlar olarak düzenleyeceğiz. 11’inci ve 12’inci sınıfları, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapmasını sağlayacak veya bir mesleğe hazırlayacak derslerden oluşan modüller halinde  düzenleyeceğiz.

 

Ortaöğretimde okullar  arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek  tedbirler alacağız. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde  öğrenim görmesinin alt yapısını oluşturacağız.

 

“En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesi hayata geçirilecek  ve aileler üzerinden  önemli bir külfet kaldırılmış olacaktır.

 

Özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla özel programlar ve yeni uygulamalar geliştireceğiz. Bu programların finansmanı, insan kaynaklarının temini ve gerekli alt yapının oluşturulması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

 

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim kalitesinin geliştirilmesi için resmi okullar  yanında özel teşebbüsün de alternatif okul ve öğretim modelleri uygulamasını teşvik edeceğiz. Fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, teknoloji, spor ve sanat gibi alanlarda özgün öğretim modellerinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz.

 

Mesleki ve teknik liselere devam eden öğrencilere verilen  eğitim kalitesinin artırıldığı; buralardaki öğrenciler ile diğer liselerdeki öğrenciler arasındaki temel yetkinliklerdeki farkın kapatıldığı ve mezunlarının istihdam süreçlerinin de planlandığı politikalara öncelik vereceğiz.

 

Yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz.

 

Bu çerçevede, üniversite özerkliğini odağına alan yeni bir “Yükseköğretim Çerçeve Yasası” hazırlayacağız.

 

Üniversite yönetiminin, özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden  örgütlendirilmesini sağlayacağız.

 

Üniversiteleri öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapılarını dikkate alarak kategorilere ayıracağız. Kategoriler, özerklik düzeyleri  bakımından farklılaşacak ve bu düzeylerin üniversitelerin ihtisaslaşmasına ve kamu kaynağının  transferine esas teşkil etmesini sağlayacağız.

 

Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz.

 

Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların  yılda birden çok yapılmasını temin  edeceğiz.

 

Mevcut  üniversitelere ilave olarak bundan  sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler  için; öğrenci  ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranlarını gibi objektif kuralları  baz alan bir mekanizma geliştireceğiz.

 

Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri  dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz.

 

Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet  göstermelerine imkân vereceğiz.

 

Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek mekanizmaları oluşturacağız.

 

Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü  artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci  kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam edebilmelerini sağlayacağız.

 

Yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın  farklı coğrafyalarında yer alan gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmalarını destekleyeceğiz.

 

Hem öğretim elemanı hem de öğrenciler için özel tasarlanmış yeni bölgesel değişim programlarını özendireceğiz.

 

Yükseköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlara  da yan dal ve çift anadal yapma imkânı getireceğiz.

 

Sürekli sayıları artan üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın verdiği lisansüstü eğitim burslarının sayıları artırılacak, YÖK bünyesinde tema odaklı yeni lisansüstü burs programları oluşturulacaktır.

 

Devlet üniversitelerine ayrılan öğretim elemanı kadro sayılarını ihtiyaçlar çerçevesinde  artıracağız.

 

Yükseköğretim öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurt yapımına devam edecek, özel sektörün bu alana yatırım yapmasını teşvik edecek, mevcut  yurtların kalitesini artıracağız.

 

Öncelikle üniversitelerde veya araştırma  ve geliştirme merkezlerinde olmak üzere, yurtdışındaki yetişmiş insan gücünün ülkemize dönüşünü hızlandıracak yeni politikalar geliştireceğiz.

 

Mevcut  devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin de kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

 

Eğitimin finansman kaynaklarını çeşitlendirip artıracağız. Bu kapsamda, eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı  gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız.

 

Eğitim istihdam bağını güçlendireceğiz. Bu çerçevede hazırladığımız  “Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Öncelikli Dönüşüm Programı”mız kapsamında;

 

• İş piyasasındaki insan gücüne olan talep ile yükseköğretimin de dâhil olduğu  eğitim sistemimizin o alanlarda  sağlayabileceği arz arasındaki uyumu sağlayacağız.

 

• İşgücü piyasasında ve ekonomide hızlı değişmeye cevap verebilecek  esnek bir planlama  yapacağız. Yeni alanlarda beceri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için örgün  eğitim kurumları bünyesinde ve yaygın eğitim çerçevesinde istihdam edilebilirlik oranı yüksek programlar geliştireceğiz.

 

• Öncelikli  alanlar belirleyerek bu alanlarda  yeterli  kapasite artırımı  için gerekli teşvik ve desteği vereceğiz.

 

• Girişimcilik ve yenilik ekosistemi  güçlendirilerek girişimci bireylerin yetiştirilmesini sağlayacağız.

 

• İşgücü piyasasının  ihtiyaç  duyduğu temel becerileri tespit edeceğiz.

 

• Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendireceğiz. Özellikle mesleki eğitimde özel sektörün rolünü  güçlendirecek, odalar ve borsalara  daha fazla sorumluluk vereceğiz.

 

• İşgücü piyasası ihtiyaç  analizlerini etkinleştirerek, mesleki eğitimleri işgücü piyasasının  ihtiyaçlarına göre planlayacağız.

 

• Üniversitelerde 1 dönem uygulamalı, 2 dönem akademik eğitimi içeren üç-dönem uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

 

• Fabrikaların  sektörlerine yönelik  özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme  yapacağız.

 

• Mesleki ve teknik okul ve kurumlarında atölye ortamlarını sektörel bazlı olarak iyileştireceğiz.

 

• Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim modelini geliştirecek, yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin katılımını  sağlayacağız.

 

• Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatı temel becerileri içerecek şekilde güncelleyeceğiz.

 

• Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında  ve üniversiteye giriş sınavlarında  temel becerileri ölçeceğiz.

 

• Ortaokul  ve liselerde  bireysel yeteneklere  göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sistemi oluşturacağız.

 

 

 

*********

 

 

MHP seçim bildirgesini 3 Mayıs'ta açıklayacak.

 

egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim