öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Sınavsız 10 Bin Lira Maaşlı Memurlar

TİB’e, 10 bin lira maaşla sınavsız 75 kişi alındı. İddialar muhataplarına soruldu, hükümetten açıklama bekleniyor

 

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. ‘Giz­li­’ ka­rar­na­me ile ya­pı­lan alım için ne dip­lo­ma ne de KPSS pu­an şar­tı aran­dı. 10-17 bin TL ara­sın­da ma­aş ala­cak bu ki­şi­ler is­te­dik­le­ri za­man ku­rum­dan ay­rı­la­cak an­cak on­la­rı at­mak müm­kün ol­ma­ya­cak.

 

ORAN AÇIK­LA­DI

 

Tİ­B’­de­ki ga­rip ata­ma CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si ile or­ta­ya çık­tı. Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ce­vap­lan­dır­ma­sı için Meclis Başkanlığı’na so­ru öner­ge­si ve­ren Oran, baş­tan so­na ‘giz­li ve öze­l’ ola­rak yü­rü­tü­len 75 ki­şi alı­mı için şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:

 

GİZ­Lİ KA­RAR­NA­ME­

 

Tİ­B’­in söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tır­ma­sı­na da­ir esas­lar 21.7.2014 ve 2014/6699 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile ka­bul edi­le­rek yü­rür­lü­ğe gir­di mi? Ka­ra­rı ‘GİZ­Lİ­’ giz­li­lik de­re­ce­si­ne mi ha­iz­dir, ne­den Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­ma­dı?

 

BAL­LI MA­AŞ

 

Ka­rar­na­me ile 63 mü­hen­dis ve 12 hu­kuk­çu­nun söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sün­de is­tih­dam edi­le­ce­ği doğ­ru mu­dur? Kaç ki­şi Tİ­B’­e alın­dı. ‘Ö­ze­l’ mü­hen­dis ve hu­kuk­çu­la­ra 10.500 TL ile 17.500 TL ara­sın­da de­ği­şen ay­lık üc­ret öde­ne­ce­ği doğ­ru mu­dur?

 

AKP RE­FE­RANSI

 

Tİ­B’­e per­so­nel alı­mı­nın Res­mi Ga­ze­te­’de ilan edil­me­me­si, AK­P’­ye ya­kın isim­ler­den se­çil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı ama­cı­nı mı ta­şı­mak­ta­dır? Bu söz­leş­me­li per­so­nel sa­de­ce AKP re­fe­rans­lı ki­şi­ler ara­sın­dan mı se­çi­le­cek?

 

KEN­Dİ AY­RI­LA­CAK­

 

Tİ­B’­e alı­na­cak söz ko­nu­su söz­leş­me­li per­so­ne­lin sadece ken­di is­te­ğiy­le iş­ten ay­rı­la­bi­le­ce­ği ve­ya me­mu­ri­yet­ten çı­kar­tıl­ma­yı ge­rek­ti­re­cek ağır­lık­ta di­sip­lin su­çu/ad­li ce­za iş­le­me­di­ği sü­re­ce iş­ten çı­ka­rıl­ma­ya­ca­ğı doğ­ru mu­?

 

3 Kİ­Şİ­LİK KO­MİS­YON

 

Söz ko­nu­su 75 per­so­ne­lin işe alı­mın­da tüm yet­ki­nin Tİ­B’­de oluş­tu­ru­la­cak 3 ki­şi­lik ko­mis­yon­da ola­ca­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ko­mis­yon üye­le­ri­nin özel­lik­le­ri ne­ler­dir?

 

ŞART YOK

 

75 per­so­nel için me­zu­ni­yet bel­ge­si, dip­lo­ma ve­ya KPSS, KPDS, YDS, TO­EFL gi­bi sı­nav­lar­dan pu­an alt sı­nı­rı ko­şul­la­rı­nın be­lir­len­me­miş ol­ma­­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir?

 

ZO­RUN­LU DE­ĞİL Mİ?

 

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun 2014/6699 sa­yı­lı ka­rar­na­me­si­nin Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­sı zo­run­lu de­ğil mi­dir? Ni­çin ka­nu­na ay­kı­rı dav­ra­nıl­dı, so­rum­lu­su kim, hak­kın­da her­han­gi bir iş­lem ya­pıl­dı mı?”

 

Kaynak:(memurhaber)

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

loading...