Öğretmen Diyarı

SGK TAŞRA TEŞKİLATINA İLİŞKİN DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatının kuruluş, çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle;

 

**Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün görevlerinde değişiklik yapıldı.

 

**Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık sosyal güvenlik merkezinin görevleri arasına; “Genel sağlık sigortası işlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını değiştirecek nitelikte olan iş ve işlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve söz konusu genel müdürlük tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek” de eklendi.

 

**Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürünün görev ve yetkileri arasına; “Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek” de eklendi.

 

**Sosyal Güvenlik Kurumu merkez müdürünün görev ve yetkileri arasına; “Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek” de eklendi.

 

**Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatında Sağlık Kurulu oluşturulması ve kapatılması, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşecek.

 

Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip, değerlendirerek karara bağlayacak.

 

Sağlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

 

**Yönetmelikte sosyal güvenlik kontrol memurları tarafından yürütüleceği belirtilen iş ve işlemler de sosyal güvenlik denetmenleri tarafından görülecek.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMAUSUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini yürütmek. Bu bent kapsamında yapılacak kontrol, tespit ve inceleme işlemleriyle ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü konusunda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis etmek.”

 

Eski hali: i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini  yürütmek.

 

“j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yürütülmesi, bunların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Bu bent kapsamında ortaya çıkacak genel sağlık sigortası uygulamalarına yönelik ihtilafların çözümü konusunda, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak.”

 

Eski hali: j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yürütülmesi, bunların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri  yürütmek.

 

“k) Genel sağlık sigortası uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yürütümünde, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“g) Genel sağlık sigortası işlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını değiştirecek nitelikte olan iş ve işlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve söz konusu genel müdürlük tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.”

 

Eski hali: f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“h) Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulunun oluşturulması ve kapatılması, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

 

(2) Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip, değerlendirerek karara bağlar.

 

(3) Sağlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.”

 

Eski hali: MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenen illerde kurulabilir.

 

(2) Sağlık Kurulu başkan ve üyeleri, il müdürü onayı ile en az üç Kurum personeli uzman tabip veya tabipten oluşturulur. Gerektiğinde tıp fakülteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile tam teşekküllü devlet hastanelerinden de üye alınabilir.

 

(3) Sağlık Kurulu, işlem yoğunluğu dikkate alınarak il müdürünün onayı ile birden fazla oluşturulabilir.

 

(4) Kurulun görev alanı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenir. Kurul görev alanına giren il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip değerlendirerek karara bağlar.

 

(5) Kurulun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

 

(6) Kurul üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürüne karşı sorumludur.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte geçen “sosyal güvenlik kontrol memuru” ibareleri “sosyal güvenlik denetmeni”, “sosyal güvenlik kontrol memurları” ibaresi “sosyal güvenlik denetmenleri”, “sosyal güvenlik kontrol memurundan” ibaresi “sosyal güvenlik denetmeninden” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

kaynak:"memurunyeri.com" 

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol