Öğretmen Diyarı

Proje Okul’da skandal kadrolaşma: İlk kıyım 40 öğretmenle Eskişehir’de oldu

 

Fatma EREN- BUGÜN GAZETESİ

Milli Eğitim Bakanlığı, başarılarıyla adından söz ettiren okulları gözüne kestirdi. Bakanlığın aralarında Kabataş Erkek Lisesi gibi okulların yer aldığı 76 eğitim kurumu üzerinde yürüttüğü Proje Okulları için uzun zamandan beri çalıştığı görüldü. Bakanlık geçtiğimiz günlerde ‘Proje Okulu’ olan Eskişehir’deki Anadolu ve ETİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde görev yapan tecrübeli 40 öğretmeni görevden aldı. Bakanlığın yetkisi olmadan görevden alınan eğitimciler Milli Eğitim Müdürlüğü merkezine alındı ve yerlerine atamalar yapıldı.

RESMİ YAZIYLA SİNYALİ VERİLDİ

MEB’in  “Proje Okulları” adı altında yürütülen çalışmanın 7 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlükleri’ne giden yazıda detayları anlatıldı.  MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen “Proje Okulları”  konulu 41289672/903.99/168402 sayılı yazıda bazı illerde seçilen okullarının öğretmen ve yöneticisinin değişeceği sinyali verildiği belirlendi. Yazının yanında hangi okulların Proje Okulu seçildiğinin de listesi gönderildi. Listeler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğretmen Atama Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ulaştırıldı.

BAKANIN İMZASINA BAĞLI

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37’nci maddesinin 9’ncu fıkrasınca, “Yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayına doğrudan bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır hükmüne yer verilmiştir.  Bu kapsamda ek listelerde belirtilen eğitim kurumları proje okulu olarak belirlenmiştir.”

KADROLARINI YERLEŞTİRİYORLAR

Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ka­mu­ran Ka­ra­ca, “Her şey gi­bi bu okul­la­rı da göz­le­ri­ne kes­tir­di­ler.  Okul­lar­da ya­pı­lan ata­ma­lar key­fi­lik­tir. Kad­ro­la­rı­nı yer­leş­tir­me ça­ba­la­rı bun­lar. Ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ği ile oy­na­ma­yı bı­rak­sın­lar.”

BAKANLIĞI TEBRİK EDİYORUZ!

Cihan Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Naci Haliloğlu, “Proje Okul olarak tespit edilen okulların ortak özelliklerine baktığımızda başarılı öğrencilerin tercih ettiği yüksek puanlı okullar olması, illerde marka ve köklü okullar olması, üniversiteye yerleştirmede Türkiye derecesi çıkaran okullar olması, daha önceki statüleri gereği öğretmenleri yazılı ve sözlü mülakatla seçilen okullar olmasıdır. Bakan Avcı ve Müsteşar Tekin’in icraatları, okul baskınları, dershanelerin kapatılması, okulların geç açılması, okul idarecilerinin görevden alınması, sınav sorularının açıklanmaması, yüzlerce öğretmen ve idareciye soruşturma açılması, sürgünler, ihraçlar vb. sonunda da Proje Okullar projesiyle AK okullara geçiş. Millî Eğitim tarihine altın harflerle yazılan icraatlarından dolayı Millî Eğitim Bakanlığı’nı tebrik ediyoruz.”

‘KENDİ ADAMIMI ATARIM’ DÜŞÜNCESİ VAR

PAK Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran, “Böy­le bir şey ola­maz. Yet­ki­si ol­ma­dan eği­tim­ci ar­ka­daş­la­rın ye­ri­ne de­ğiş­ti­ri­yor­lar. Bu res­men kad­ro­laş­ma­dır. AK kad­ro­laş­ma­dan baş­ka bir şey de­ğil­dir. ‘Ben ken­di ada­mı­mı is­te­di­ğim’ gi­bi ata­rım dü­şün­ce­si var. Bu ül­ke­de hu­kuk is­ti­yo­ruz. Hak­kı­nı ara­yan her­ke­sin ya­nın­da ol­du­ğu­muz gi­bi bu ar­ka­daş­la­rın­ da is­te­dik­le­ri sü­re­ce yan­la­rın­da ola­ca­ğız.”

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim