Öğretmen Diyarı

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzu

2013 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI PYBS TERCİH ve YERLEŞTİRME e- KILAVUZU

Bu kılavuz, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile Bakanlık Makamı’ nın 17.12.2010 tarih, 25822 sayılı onayı ve eki “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH işlemlerinin YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi mezun olduğu ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

DİKKAT:

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

2013- PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUKSINAVI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİHİŞLEM
16 Temmuz 2013PYBS SONUÇLARININ İLANI
22 Temmuz 2013Parasız Yatılılık Tercihlerine Esas Pansiyonlu Okulların Kontenjan Tercih Listelerinin İlanı
22 Temmuz-02 Ağustos 2013 (Saat 17:00’ye kadar)Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması (*)
22 Ağustos 2013Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
26 Ağustos-4 Eylül 2013 (Saat: 17:00’ye kadar)Yerleştirme Sonuçlarına Göre Asıl Olarak Parasız Yatılılığı Kazanan Öğrencilerin e-Okul Sistemine Kayıt İşlemleri

(*) Bursluluk tercihi dâhil toplam 5 (beş) tercih yapılacaktır.

• 8-9-10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı

• 30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı

• 16 Eylül 2013 Okulların Açılması

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. PYBS ile YBO’ dan mezun olan parasız yatılı öğrencilerin, sınavsız olarak ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

4. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrenciler; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılamaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

5. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

6. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

7. Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez.

8. PYBS’ ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

9. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.

10. Öğrencinin PYBS ile YBO’ dan, sınavsız parasız yatılılığa belirtilen tarihlerde tercih başvurusu yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

11. Bu konularla ilgili oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK sorumlu değildir.

Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına katılan öğrencilerin aldığı PYBS puanı 2013­2014 eğitim öğretim yılı için geçerli olacaktır.

Bu kılavuzda; 2013 yılı PYBS sonucu parasız yatılı veya burslu okuma hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Öğrenciler “PYBS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır.

Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir.

Parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrenciler bu haklarını tercihi doğrultusunda yerleştirildiği okulda öğrenim görmeleri kaydıyla kullanırlar. Bu nedenle parasız yatılılığı başka bir okulda kazanan öğrencinin, nakil işlemi için kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne de başvuruda bulunması gerekmektedir.

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. TERCİH İŞLEMLERİ

a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 22 Temmuz- 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında bursluluk tercihi dâhil en fazla 5 (beş) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına ve burs kodlarına göre yapılacaktır.

b) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (02 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar).

PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.

c) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

ç) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e-kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

d) Elektronik ortamda onaylanan “2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formu” nun

çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler dikkatlice yapılmalıdır.

3. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Yerleştirme işlemleri için öğrenciler 5 (beş) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.

b) Yerleştirme işlemi, 2013 PYBS puanına göre yapılır. Öğrencilerden tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır.

** e-OKUL SİSTEMİNE ZAMANINDA İŞLENMEYEN OKUL KAYITLARI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

** OKUL YÖNETİCİLERİ, VELİLERİN BAŞVURUDA BULUNMALARI HALİNDE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARINI ZAMANINDA VE DOĞRU OLARAK e-OKUL SİSTEMİNE İŞLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

4. TERCİH VE KAYIT İŞLEMLERİ

4.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Tercih Başvurusu İşlemleri

a) Tercih iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e- okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

b) 5, 6, ve 7. sınıfların bursluluk tercihleri ile 8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz -02 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacaktır.

c) Tercih başvurusunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; öğrenci adına “EK-1 2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

d) Parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri; kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 26 Ağustos-4 Eylül 2013 tarihleri arasında saat

17:00’ye kadar yapılacaktır.

e) Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayıp 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar sürecektir.

Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

4.2. Yurtdışından Tercih Başvurusu İşlemleri

a) Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e-Okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “EK-1 2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu” doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar/ANKARA adresine 31 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

b) Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır.

c) Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

5. TERCİH BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO’dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse

başvurusu geçersiz sayılır.

6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. Öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı vermek.

c. Öğrencinin tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) adedini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

d. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci tercih başvurularını onaylamak,

e. PYBS kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda “(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,

f. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç/yerleştirme belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek,

g. Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-Burs Modülü” üzerinden yapmak.

7. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Tercih başvurularının, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak.

8. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE TERCİHLERİN ALINMASI

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların PYBS sonuçları 16 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

5, 6 ve 7. sınıfların bursluluk tercihleri ile 8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

9. PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler

10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 19. maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir.

Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 28 ve 32. maddelerine göre yapılacaktır.

Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlan bünyesinde faaliyet gösteren “meslek lisesi” ve “teknik lise” programlarının 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine

uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. Bu okulların, 9. sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10. sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir.

Aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

10. YBO’DAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ PARASIZ YATILILIĞA YERLEŞTİRİLMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için; YBO‘ların 8. sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

YBO’larda parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2012-2013 eğitim- öğretim yılında mezun olacak 8. sınıf öğrencilerinden ortaöğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin” 17. maddesine göre; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarına, sınavsız parasız yatılılık için ayrılan kontenjanlara, başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak YBO mezunu öğrenciler için Bakanlıkça belirlenecek asıl kontenjan kadar yedek kontenjan da kayıtları yapılacaktır.

YBO MEZUNLARININ YERLEŞTİRME İŞ VE İŞLEMLERİ TAKVİMİ
TARİHİŞLEM
22 Temmuz - 02 Ağustos 2013Başvuru ve Tercihlerin Yapılması
23 Ağustos 2013YBO kontenjanından asıl veya yedek olarak parasız yatılılık hakkı kazananların e-Okul Sisteminde İlanı
26-29 Ağustos 2013Asıl Listeden Parasız Yatılı Olarak Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları
02 Eylül 2013Asıl Listeden Parasız Yatılı Olarak Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtlarından Sonra Açık Kalan Kontenjanların e-Okul Sisteminde İlanı
02-04 Eylül 2013Yedek Listedeki Öğrencilerin Açık Kontenjanlara Ön Kayıt Başvurusu
05-06 Eylül 2013Yedek Listeden Başarı Sırasına Göre Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

PYBS sonucuna göre yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler YBO yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

2013 PYBS BAŞVURU ve YBO TERCİH FORMU EK-1

Doldurulan formun hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve ön hazırlık dışında hiçbir yerde kullanılmaz. Bu form ile başvuru yapılmaz.

A-KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. NO/GEÇİCİ NO 
OKUL ADI 
OKUL NOSU 
SINIFI 
ALANI/DALI 

B- PYBS TERCİH BİLGİLERİ


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim