Öğretmen Diyarı

Özel okul teşvikinde çifte standart

 Özel okul teşvikinde cemaat okulu oldukları gerekçesiyle bazı özel okulların teşvik kapsamı dışında kalması velilerin hukuki işlem başlatmasına neden oldu. Veliler, adaletsizliği dilekçeleriyle Meclis’e taşıdı

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasındaki eğitim öğretim teşviki vereceği 180 bin 637 öğrenci ile 4 bin 1 okulu ilan etti.

 

Okulların listesi kamuoyuna açıklandı. Ancak, 4 Eylül’de skandal bir kararla, herhangi bir gerekçe gösterilmeden başarılı birçok okul, destek kapsamından çıkartıldı.

 

Veliler ve teşvik kapsamı dışında bırakılan özel okullar dava açtı.

 

Veliler de çocuklarını gönderdikleri okulların teşvik kapsamı dışında bırakılmasını TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe göndererek tepki gösterdi.

 

NEFRET SÖYLEMİNİN SONUCU

 

Velilerin Meclis’e gönderdikleri dilekçelerde, bazı özel okulların Hizmet Hareketi’ne yönelik her gün gündeme gelen nefret söylemi sonucunda teşvik dışı bırakıldığı belirtildi.

 

Bu okulların neden teşvik kapsamı dışında bırakıldığının somut sebeplerini teşvik verilen diğer okullarla karşılaştırmalı olarak açıklanması istendi.

 

Bu durumun Anayasa’nın eğitim öğretim hakkını düzenleyen 42. maddesine de açıkça aykırı olduğu ve adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi talep edildi.

 

İşte o dilekçeler:

 

HAKKIM ELİMDEN ALINDI

 

Meh­met Ak­çay: İl­ko­kul ve or­ta­okul ça­ğın­da iki öğ­ren­ci­nin ve­li­si­yim.

 

Ço­cuk­la­rı­ma özel okul teş­vi­ği çık­tı.

 

Ama ken­di ira­dem­le seç­ti­ğim Kay­se­ri Özel Yel­ke­noğ­lu Ko­le­ji­’ne va­tan­daş­lık hak­la­rı­ma ve ter­ci­hi­me ay­kı­rı ola­rak teş­vik ve­ril­me­di.

 

Ben de bu ül­ke­nin va­tan­da­şı­yım ve ver­gi­mi ödü­yo­rum.

 

Ka­nu­na ay­kı­rı bi­çim­de elim­den alı­nan hak­kı­mı ken­di be­lir­le­di­ğim okul için kul­lan­mak is­ti­yo­rum.

 

Mağduriyet giderilsin

 

Ta­hir Gün­gör: Ben Ber­ra Ec­lin Gün­gör'ün ba­ba­sı­yım. Kı­zım teş­vik al­ma­ya hak ka­zan­dı.

 

Eği­tim ka­li­te­siy­le il­gi­li de iyi re­fe­rans al­dı­ğı­mız Bey­lik­dü­zü Fa­tih Ko­le­ji ana­oku­lu­na ka­yıt yap­tır­dık.

 

Ka­yıt yap­tır­dık­tan son­ra okul teş­vik lis­te­sin­den çı­ka­rıl­dı.

 

Teş­vik ip­tal ol­du­ğu için öde­me­le­ri yap­mak bi­zi mad­di ola­rak çok zor­la­ya­cak.

 

Kı­zı­mı­zın ka­za­nıl­mış hak­kı­nın ia­de edi­lip mağ­du­ri­ye­ti­mi­zin gi­de­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz.

 

HAKKÂRİ’DE TEK OKUL

 

Ebu­be­kir Bi­çer: Teş­vik kap­sa­mın­da ço­cu­ğu­mun is­mi çık­ma­sı­na rağ­men Hak­kâ­ri mer­kez­de tek özel okul olan Ha­ti­ce Av­cı İl­köğ­re­tim Oku­lu­’nun is­mi lis­te­den çı­ka­rıl­dı.

 

Mağ­du­ri­ye­ti­min na­sıl gi­de­ri­le­ce­k?

 

İli­miz­de­ki tek oku­lun is­mi­nin çık­mamasının sebebi ne?

 

Çocuğuma açıklayamıyorum

 

Mu­rat Te­miz: Teş­vik hak­kı ka­za­nan 2 öğ­ren­ci­min git­mek is­te­diği okul­lar teş­vi­k verilmedi.

 

Ço­cuk­la­rı­ma bu du­ru­mu açık­la­ya­mı­yo­rum.

 

Nef­ret söy­le­mi­nin so­nu­cu ola­rak lis­te­ye da­hil edil­me­yen bu okul­la­ra, biz ve­li ve öğ­ren­ci­le­re hak­sız­lık ya­pıl­mış­tır.

 

ANAYASAYA AYKIRI

 

Sel­çuk Soy­dan: Me­li­ke Sü­mey­ye Soy­dan adı­na teş­vik çıktı.

 

Fa­kat Ana­fen Çam­lı­ca Fen Li­se­si teş­vik lis­te­sin­den çıkartıldı.

 

Se­bebi teş­vik ve­ri­len okul­lar ile kar­şı­laş­tır­ma­lı ola­rak açıklanmalı.

 

Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bu du­ru­m dü­zel­til­meli.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim