Öğretmen Diyarı

ORTAOKUL VE İMAM-HATİP ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK CEZALARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre:

 

66 ayını dolduran ve kaydı ertelenen çocuklar

 

66 ayını dolduran, İlkokula kaydı bir yılı ertelenen ve okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilecek çocuklar için 67,68 ve 69 aylık olma şartı kaldırıldı.

 

Kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı

 

Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin, okula hiç devam etmemesi ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamaması/puanı girilememesi durumunda öğrencilerin sınıf tekrarı yaptırılacak.

 

Ortaokul ve imam-hatip öğrencilerine uygulanacak cezalara açıklık getirildi

 

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uygulanacak olan uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarına açıklık getirildi. Buna göre,

 

Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanacak. Uyarma bir süreç olarak düşünülerek sözlü uyarma, öğrenci ile sözleşme imzalama ve veli ile görüşme şeklinde uygulanacak.

 

Sözlü uyarmada öğretmen öğrenciyle görüşerek, öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılacak ve olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılacak.

 

Öğrenci ile sözleşme imzalamada ise sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdüren öğrencilere, sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği imzalatılacak.

 

Veli ile görüşme aşamasında veli okula davet edilerek, okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye bildirilecek. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulacak.

 

Kınama cezası, öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesi şeklinde uygulanacak.

 

Okul değiştirme ise, öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesi olarak uygulanacak.

 

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun varsa müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanması öngörüldü.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasına, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(3) Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

 

a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.

 

b) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar.

 

c) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

 

(4) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

 

(5) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Varsa müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “psikometri” ibaresi “psikomotor”, 56 ncı maddesinin onuncu fıkrasında geçen “onur” ibaresi “iftihar”, on ikinci fıkrasında geçen “73 üncü” ibaresi “61 inci”, 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “il” ibaresi “il/ilçe”, şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 kaynak: "memurunyeri.com" 

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim