Bu haber kez okundu.

Olimpiyatlar için 800 kişilik ekip ilkokulları tarayacak

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, 2020 Tok­yo Olim­pi­yat­la­rı’n­da Tür­ki­ye’yi tem­sil ede­cek genç­le­ri bul­mak için ‘Spor­cu Ta­ra­ma Pro­je­si’ni okul­la­rın açıl­ma­sıy­la baş­la­ta­cak. Pro­je kap­sa­mın­da Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­se­ko­ku­lu (BES­YO) me­zu­nu 800 uz­man, 6 mil­yon il­ko­kul öğ­ren­ci­si­ni ye­te­nek­le­ri­ne gö­re ta­ra­ya­cak.


İl­ko­kul ve or­ta­okul­la­ra yö­ne­lik spor­cu ta­ra­ma­sıokul­la­rın açıl­ma­sıy­la uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Tür­ki­ye’de ilk kez ya­pı­la­cak olan ta­ra­ma Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ile be­ra­ber yü­rü­tül­dü. 6 mil­yon il­ko­kul öğ­ren­ci­si­nin 1 yıl­da spor­cu ta­ra­ma­sın­dan ge­çi­ri­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı. Pro­je­nin her yıl ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. BES­YO me­zun­la­rın­dan oluş­tu­ru­lan 800 ki­şi­lik kad­roy­la 81 il­de ta­ra­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı ifa­de edil­di.


12 ile sporcu merkezi


Ta­ra­ma­lar­da ço­cuk­la­rın fi­zik ya­pı­sı, ye­te­nek ve vü­cut ge­li­şi­mi in­ce­le­ne­cek. Son­ra­sın­da 12 il­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan spor­cu mer­kez­le­ri­ne ço­cuk­lar alı­na­cak, ye­te­nek­le­ri­ne gö­re ye­tiş­ti­ri­le­cek. Se­çi­len ye­te­nek­le­rin eği­tim ve öğ­re­tim ha­ya­tı da bu mer­kez­ler­de yü­rü­tü­le­cek. Ye­te­nek­li genç­le­rin se­çil­me­si­nin ar­dın­dan ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri ai­le­le­re ço­cu­ğun ge­li­şi­mi, ge­le­ce­ği ve ye­te­nek­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pa­cak. Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç’ın 2020 Tok­yo Olim­pi­yat­la­rı’na ka­dar li­sans­lı spor­cu sa­yı­sı­nı 10 mil­yo­nun üze­ri­ne çı­kar­ma­yı he­def­le­di­ği be­lir­til­di.


Atletizm'de Bubka dönemi


Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı dün­ya­ca ün­lü yüz­me an­tre­nö­rü Bob Bow­man’dan son­ra Uk­ray­na­lı ün­lü at­let Ser­gey Na­za­ro­viç Bub­ka ile de an­laş­tı. Bub­ka’nın Tür­ki­ye’nin at­le­tizm­de ge­li­şi­mi­ni yö­ne­te­ce­ği açık­lan­dı. Tür­ki­ye’ye Turk­cell spon­sor­lu­ğun­da gel­di­ği be­lir­til­di. Uk­ray­na­lı Bub­ka, SSCB for­ma­sıy­la ya­rış­tı­ğı 1988 Se­ul Olim­pi­yat­la­rı’nda sı­rık­la yük­sek at­la­ma’da 5.90 met­re at­la­ya­rak olim­pi­yat re­ko­ruyla al­tın ma­dal­ya ka­zan­dı. 6 dün­ya, 1 Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Spor oto­ri­te­le­rin­ce gel­miş geç­miş en iyi sı­rık­çı ola­rak ka­bul edi­li­yor.


Japonlar’a 2020 eleştirisi


Fran­sa’nın ün­lü eleştiri ga­ze­te­si Le Ca­nard Enc­ha­ine, Tok­yo’nun 2020 Olim­pi­yat­la­rı’nın ev sa­hip­li­ği­ni al­ma­sı­nı sayfalarına taşıdı. Ka­ri­ka­tür­de “Fu­ku­şi­ma’ya te­şek­kür­ler. Su­mo olim­pik spor ol­du” den­di. Fu­ku­şi­ma Nük­le­er San­tra­li’nde­ki sı­zın­tı­yı en­gel­le­mek için te­sis­le­re gi­ren rad­yo­ak­tif ko­ru­num kı­ya­fet­li yet­ki­li­ler, Ja­pon­ya’nın ge­le­nek­sel spo­ru­nu ya­pan ve ol­duk­ça ki­lo­lu olan su­mo­cu­la­ra ben­ze­til­di.

ÖMER OZAN

 
 
\"Bugün\"
 
memurlar.net
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber