Öğretmen Diyarı

Olimpiyatlar için 800 kişilik ekip ilkokulları tarayacak

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, 2020 Tok­yo Olim­pi­yat­la­rı’n­da Tür­ki­ye’yi tem­sil ede­cek genç­le­ri bul­mak için ‘Spor­cu Ta­ra­ma Pro­je­si’ni okul­la­rın açıl­ma­sıy­la baş­la­ta­cak. Pro­je kap­sa­mın­da Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­se­ko­ku­lu (BES­YO) me­zu­nu 800 uz­man, 6 mil­yon il­ko­kul öğ­ren­ci­si­ni ye­te­nek­le­ri­ne gö­re ta­ra­ya­cak.


İl­ko­kul ve or­ta­okul­la­ra yö­ne­lik spor­cu ta­ra­ma­sıokul­la­rın açıl­ma­sıy­la uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Tür­ki­ye’de ilk kez ya­pı­la­cak olan ta­ra­ma Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ile be­ra­ber yü­rü­tül­dü. 6 mil­yon il­ko­kul öğ­ren­ci­si­nin 1 yıl­da spor­cu ta­ra­ma­sın­dan ge­çi­ri­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı. Pro­je­nin her yıl ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. BES­YO me­zun­la­rın­dan oluş­tu­ru­lan 800 ki­şi­lik kad­roy­la 81 il­de ta­ra­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı ifa­de edil­di.


12 ile sporcu merkezi


Ta­ra­ma­lar­da ço­cuk­la­rın fi­zik ya­pı­sı, ye­te­nek ve vü­cut ge­li­şi­mi in­ce­le­ne­cek. Son­ra­sın­da 12 il­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan spor­cu mer­kez­le­ri­ne ço­cuk­lar alı­na­cak, ye­te­nek­le­ri­ne gö­re ye­tiş­ti­ri­le­cek. Se­çi­len ye­te­nek­le­rin eği­tim ve öğ­re­tim ha­ya­tı da bu mer­kez­ler­de yü­rü­tü­le­cek. Ye­te­nek­li genç­le­rin se­çil­me­si­nin ar­dın­dan ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri ai­le­le­re ço­cu­ğun ge­li­şi­mi, ge­le­ce­ği ve ye­te­nek­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pa­cak. Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç’ın 2020 Tok­yo Olim­pi­yat­la­rı’na ka­dar li­sans­lı spor­cu sa­yı­sı­nı 10 mil­yo­nun üze­ri­ne çı­kar­ma­yı he­def­le­di­ği be­lir­til­di.


Atletizm'de Bubka dönemi


Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı dün­ya­ca ün­lü yüz­me an­tre­nö­rü Bob Bow­man’dan son­ra Uk­ray­na­lı ün­lü at­let Ser­gey Na­za­ro­viç Bub­ka ile de an­laş­tı. Bub­ka’nın Tür­ki­ye’nin at­le­tizm­de ge­li­şi­mi­ni yö­ne­te­ce­ği açık­lan­dı. Tür­ki­ye’ye Turk­cell spon­sor­lu­ğun­da gel­di­ği be­lir­til­di. Uk­ray­na­lı Bub­ka, SSCB for­ma­sıy­la ya­rış­tı­ğı 1988 Se­ul Olim­pi­yat­la­rı’nda sı­rık­la yük­sek at­la­ma’da 5.90 met­re at­la­ya­rak olim­pi­yat re­ko­ruyla al­tın ma­dal­ya ka­zan­dı. 6 dün­ya, 1 Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Spor oto­ri­te­le­rin­ce gel­miş geç­miş en iyi sı­rık­çı ola­rak ka­bul edi­li­yor.


Japonlar’a 2020 eleştirisi


Fran­sa’nın ün­lü eleştiri ga­ze­te­si Le Ca­nard Enc­ha­ine, Tok­yo’nun 2020 Olim­pi­yat­la­rı’nın ev sa­hip­li­ği­ni al­ma­sı­nı sayfalarına taşıdı. Ka­ri­ka­tür­de “Fu­ku­şi­ma’ya te­şek­kür­ler. Su­mo olim­pik spor ol­du” den­di. Fu­ku­şi­ma Nük­le­er San­tra­li’nde­ki sı­zın­tı­yı en­gel­le­mek için te­sis­le­re gi­ren rad­yo­ak­tif ko­ru­num kı­ya­fet­li yet­ki­li­ler, Ja­pon­ya’nın ge­le­nek­sel spo­ru­nu ya­pan ve ol­duk­ça ki­lo­lu olan su­mo­cu­la­ra ben­ze­til­di.

ÖMER OZAN

 
 
\"Bugün\"
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim