Öğretmen Diyarı

Okul TKKY Kefalet Aidatı Hakkında

2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri gereğince okul ve kurum müdürlüklerinde Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin aylıklarından Kefalet Aidatı kesilir.

Kefalet Aidatının yasal yönü.

 

Kefalet Aidatı nedir?

 

2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri gereğince devlete ait para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerden (geçici işçiler hariç) veznedar, tahsildarlar ile kadro ünvanı kefaleti gerektirmeyen ancak sayman mutemedi olarak görevlendirilenlerle taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin aylıklarından kesilen aidattır.

 

2 - Kefalet Aidatının yasal dayanağı nedir?

 

a) Öncelikli yasal dayanak 2489 sayılı Kefalet Kanunudur. Kanunun 1. Maddesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı da (I) sayılı cetvelde yer aldığı için bu fıkrada geçen kefalete tabidir.

 

Yine Kanunun2. maddesiKefalet Sandığının sermayesinin (a) fıkrası kefalete bağlı görev alanların maaş veya ücretlerinden kesilen kefalet aidatından oluştuğunu belirtmektedir.

 

b) Bir diğer yasal dayanak 03.12.2009 tarihli ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğidir. Tebliğin 2. fıkrasında; ‘Harcama birimine ait taşınır kayıtlarının tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilileri sorumlu, kayıtları usulüne uygun olarak tutmaktan ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri görevli ve sorumludur. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği' ve aynı genel tebliğin 3.maddesinin ikinci fıkrasında, ‘Buna göre kamu idarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de kefalete bağlanarak aylık ve ücretlerinden 2489 sayılı Kanunun değişik 2. maddesinde belirtilen tutarda kefalet aidatı kesilmesi ve Kefalet Sandığı hesabına gönderilmesi zorunludur.'hükmü yer almaktadır. Yani, okul ve kurumlarda, kullanılmak üzere kişilere veya ortak kullanım alanlarının zimmetlendiği sorumlular ile taşınır yönetim hesaplarının konsolide edilmesinden sorumlu konsolide görevlileri, kefalete tabi tutulmazlarken, sadece taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirildikleri ilk aylıklarından itibaren kesintiye başlanması gerekmektedir.

 

3 - İlk defa kefalete tabi olacaklar için ne gibi işlem yapılır?

 

Say2000i sisteminden maaş işlemleri yapılan personel için; Say2000i sisteminde kefalete başlama tarihi yazılarak kefalete tabi tutulur. Önceleri ilk defa kefilli göreve başlayanlar için kefalet cüzdanı çıkartılırdı.Ancak bu uygulama rafa kaldırılmış durumdadır. Okul yöneticilerinin yapması gereken; maaş öncesinde düzenlenen maaş değişiklik tablosuna, taşınır kayıt kontrol yetkilisinin bilgililerini işleyip, ilgili mal müdürlüklerine bildirmek olacaktır.

 

4 - Aidatlar kim tarafından işlenir?

 

Aidatların zamanında işlenmesi saymanlıkların (Muhasebe Birimlerinin-İlçe Mal Müdürlüğü görevlisi) sorumluluğundadır.

 

5 - Kefalet aidatı ne kadardır?

 

Kefalet aidatı; giriş aidatı ve sonrasındaki aylık aidatlardan oluşur. Giriş Aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. Aylık Aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

 

Örneğin 1 Ocak 2015 tarihinde görevine başlayan, taşınır kayıt kontrol yetkilisinin maaş hesabından, giriş aidatı olarak 118 TL 4 eşit taksite bölünerek 4 ay kesinti yapılacaktır. 4. aydan itibaren de 7-8 TL civarında olan aylık aidatın kesintileri taşınır kayıt kontrol yetkilisinin maaşından yapılacaktır.

 

6 - Kefaletli görevden ayrılanlarda ne gibi işlem yapılır?

 

Kefilli memurun bağlı olduğu muhasebe yetkilisi yapacağı inceleme sonucunda kefilli, görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda ‘Reddiyat Tahakkuk Varakası' düzenleyerek Kefalet Sandığına gönderir. Kefalet Sandığının yasal faizi de hesaba katması ile bildireceği tutar ödenir. Yani görevinden ayrılan taşınır kayıt kontrol yetkilisinin, kendisinden yapılan kefalet kesintileri ancak talep edilmesi halinde hesabına yatacaktır. Bunun için öncelikle okul müdürlükleri, görevinden ayrılan kefillinin bilgileri ile saymanlığa- mal müdürlüklerine talepte bulunacaklardır. Ardından Mal Müdürlüğü görevlisi Reddiyat Tahakkuk Varakası düzenleyerek, Kefalet Sandığına gönderecektir. Kefalet Sandığı tüm ödemeleri yasal faizi ile hesaplayacaktır.

 

7 - Peki kefaletli kişi bu kadar sorumluluk ve iş için herhangi bir tazminat alacak mı?

 

01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmış ve buna göre ‘taşınır ve kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12. maddesi çerçevesinde mali sorumluluk zammı ödenecektir.2006 tarihli yan ödeme kararnamesine göre ise, Ambar Memuru ve Depo Memuru olarak görevlendirilen çalışana aylık 575 puan üzerinden mali sorumluluk tazminatı ödenmektedir.

 

Puan, yan ödeme katsayısı ile çarpılarak alınacak miktar belirlenmektedir. Bu da her ay yaklaşık 13-14 TL etmektedir. Bu miktar üzerinden sadece damga vergisi kesilecektir. Buna göre, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere 1 Ocak 2012 tarihi geçerli olmak üzere mali sorumluluk tazminatı ödenecektir. Bu ödeme okullarda görevlendirilen taşınır ve kayıt kontrol yetkilisinin, mal müdürlüğüne-saymanlığa kefilli olarak görevlendirildiğinin bildirildiği an, saymanlık-mal müdürlüğü görevlisi tarafından kefaletlinin maaş bilgilerine işlenerek gerçekleştirilecektir.

 

Saygılar

 

Sokak SAVCISI - özel haber

kaynak:Gazetekamu.com 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim