Öğretmen Diyarı

Okul Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları

 Okullarda görev yapan müdürlerin yetki ve sorumlulukları nelerdir? Okul müdürü hangi yetkilere sahip? Müdür yardımcısının görevleri nelerdir? Ayrıntılar haberin devamında…

 


Okul Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları


Madde 8 — Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı kalarak, Lise’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim-öğretim lideridir.

Müdür:

a) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütür.

b) Personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir.

c) Öğretim programları ile ilgili kaynakların bulundurulmasını sağlar.

d) İş ve işleyişle ilgili toplantılarda alınan kararları onaylayarak uygulamaya koyar ve sonuçları hakkında amirlerini bilgilendirir.

e) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, ihtiyaçları belirleyip gerekli ödenek ve kaynakları temin eder, ilgili mevzuata göre ihale iş ve işlemlerini yaptırır, Lise imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili birimlere bildirir.

f) Eğitim-öğretimle ilgili yayın, yazılım, doküman ve benzerlerinin geliştirilmesini, üretilmesini, temin edilmesini, yayımlanmasını ve ulaştırılmasını sağlar.

g) Hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip eder, değerlendirir ve önerilerde bulunur.

h) Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular, personelin sicil ve disiplin ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

ı) Çalışma takvimini hazırlatır, uygulamaya koyar, takip ve denetimini yapar.

i) Bina, tesis ve araç gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını, kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

j) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.

k) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri onaylar.

l) Yıllara göre akademik başarıyı takip ederek sonuçlarını değerlendirir ve bunlardan yararlanır.

m) İzinli veya görevli olarak ayrılırken müdür vekilliğini yapacak kişiyi önerir.

n) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Lise’nin bütçe, gelir-gider, ayniyat ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

o) Adlî ve idarî yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

ö) Açık öğretim bürolarıyla koordineyi sağlar.

p) Amirlerince verilen diğer görevleri yapar.


Müdür başyardımcısının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları


Madde 9 — Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Başyardımcısı:

a) Kayıt-kabul, nakil ve geçişlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini koordine eder.

b) Toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

d) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmesini koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.

e) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

f) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.

g) Müdürün ita amiri olması durumunda, tahakkuk memurluğu görevini yapar.

h) Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

ı) Bilişim teknolojisinden ve iletişim araçlarından yararlanarak yazışmaların mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar.

i) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar.

j) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir.

k) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.


 


Müdür Yardımcısının Görevleri


Madde 10 — Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim-öğretim işlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı:

a) Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iş ve işlemlerin organizesini ve koordinesini sağlar. Görülen aksaklık ve eksiklikleri müdür başyardımcısı ya da müdüre bildirir.

b) Biriminin yaptığı iş ve işlemlerden diğer birimleri bilgilendirir, görüş alış-verişinde bulunur.

c) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yapar.

d) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.

e) Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek müdür ile birlikte imzalar.

f) Görevlendirildiği komisyon ve birimlere başkanlık eder.

g) Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Personelinin devam durumunu kontrol eder, izin belgelerini ve hasta sevklerini paraflar.

ı) Amirlerce verilen diğer görevleri yapar.


Kaynak: "www.milliegitimhaber.com" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim