Öğretmen Diyarı

Okul müdürü 4483 kapsamında yargılanamaz

ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO:2012/158 KARAR NO:2013/5


KARAR


İtiraz edenler hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın dayanağı ve dosya incelenerek gereği görüşüldü.


4483 sayılı yasanın 1.maddesinde " bu kanunun amacı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek " olarak belirtildikten sonra " kapsam" kenar başlığı altında düzenlenen 2. maddesinde de " bu kanunun devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı" kurala bağlanmıştır.


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 09/02/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 5.maddesinde " Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasındailetişimi ve işbirliğini sağlamak,eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek,okulun ve maddiimkanlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullarbünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur" hükmü yer almaktadır.


Yukarıda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde okul-aile birlikleri bir kamu tüzel kişiliği niteliği taşımadığı gibi velilerden seçilen yöneticilerin de kamu görevlisi sıfatları bulunmadığından, birliğin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan suçların soruşturulmasında 4483 sayılı kanunun uygulanmayacağı açıktır.Okul-aile birliğinin doğal üyesi bulunan okul idarecileri ile öğretmenlerin eylemleri yönünden ise ; okul-aile birliğinin eylem ve işlemleri bu kişilerin asli ve sürekli görevleri kapsamında olmadığından bu kişiler yönünden de 4483 sayılı kanunun uygulanmaması gerekir.


Ön inceleme raporu ve eklerinin incelenmesinden, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Okul -Aile Birliği yöneticileri hakkında soruşturma izni verilenlerin üzerlerine isnat edilen suçlar 4483 sayılı kanun kapsamında olmayıp,bu suçların genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğinden itirazların kabulüne, 4483 sayılı yasa uyarınca karar verilmesine yer olmadığına , itiraza konukararın kaldırılmasına, 4483 sayılı yasanın 11.maddesi gereğince Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, karardan birer örneğin itiraz edenlere tebliğ edilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığına gönderilmesine 15/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                                Üye                                             Üye


Fatih TERZİ                 Fehmi BELEK                          Yusuf ÖZDEMİR

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol