Öğretmen Diyarı

Okul müdürlerinin dava süreci için hazırlaması gereken belgeler

Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmiştir. Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılacaktır. Ancak; 100 üzerinden 75 puandan düşük alan kişilerin görev süreleri uzatılmamıştır.

 

Bu durumda ilgili kişilerin öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek muhtemel bir iptal kararından faydalanmak isteyenler 5 Eylül tarihine kadar ilk davayı açmalıdırlar. (Bu davalar açılmıştır.) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmez ise Değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği 21 Ağustos tarihi baz alındığından bu tarihten sonra 60 gün içinde en geç 20 Ekim 2014 tarihine kadar puan için dava açılması yerinde olacaktır.


İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız.


İşte Okul Müdürlerinin Dava Süreci İçin Hazırlaması Gereken Belgeler


1- Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu, Formun Milli Eğitim Bakanlığından e-mail yoluyla istendiğine dair internet sayfası çıktısı, Bakanlıktan gelen red cevabı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesi fotokopisi, zamanında yetişirse yetişme ihtimali çok zayıfta olsaBilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığından gelen cevap, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığından gelen cevap üzerine Milli Eğitim Bakanlığının Cevabı,


Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunun temin edilmesinde bilgi edinme süreci için hangi işlemler yapılmalıdır.


"Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"na dair bilgi edinme başvurularına bilgilerin Bakanlık sisteminde kayıtlı olması, il şifresi ile girilmemesi nedeniyle alınamadığından İl MEM'ler cevap verememektedirler. Bundan dolayı İl MEM lere başvurmanız bir sonuç vermeyecektir.

Bilgi edinme başvurusu yapmadan direk olarak dava açılmalı dava dilekçesinde davacıya ait "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" nun bakanlıktan istenilerek verilen puanların hangi kriterlere göre verildiği davalıdan sorulması talep edilmelidir.

Yok, eğer illa bilgi edinme istenecekse Bakanlık sitesinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı "E-Bilgi Edinme"sayfasında yer alan "Elektronik Başvuru" kısmı tıklandığında açılan sayfadaki Giriş kodu T.C kimlik no doldurulunca adınız ve soyadınız ekrana gelecek ardından e-mail adresini girdiğinizde e-mailine doğrulama kodu gelecektir.

E-mailinize girip doğrulama koduna tıkladığınızda sistem açılacak ve başvurunuzu yapacaksınız.

Başvurunuza aşağıdaki ifadeyi yazmanız yeterli olacaktır. Bilgilerin elektronik yada yazılı olarak bildirilmesini talep edebilirsiniz işlemlerin hızlanması için e-mail ile isteyiniz.

İstenecek bilgi;

"...okulunda müdür olarak görev yapmakta iken 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca görevime son verilmiştir. Görev süremin uzatılması için yönetmelikte yer alan "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" üzerinden yapılan puanlama 75 puan altında kaldığı için görev sürem uzatılmamıştır.

Buna göre; 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik eki "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunun" tarafıma ait olan örneğinin yasal süresi içerisinde bir örneğinin tarafıma yazılı alarak verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

Bakanlıktan yazılı olarak isteyecekseniz aşağıdaki dilekçeyi doldurup bakanlığa direkt posta, kargo ile göndermeniz gerekmektedir.

Bilgi Edinme Başvuru Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı bu başvurulara; "4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7' nci maddesinde "...Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler..." hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm gereğince başvurunuza işlem yapılamamıştır."şeklinde cevap vermektedir.

Dolayısıyla elektronik ortamda başvuru yapıp yukarıda yer verdiğimiz şekilde gelen cevaba Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına 15 gün içerisinde itiraz başvurusu yapmak gerekmektedir.

Bu başvuru yazılı olarak yapılmaktadır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına Yapılacak İtiraz Dilekçesi İçin Tıklayınız.

"Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" dava açılma aşamasında acil ihtiyaç bulunmamaktadır. Dava açıldıktan sonra bir dilekçe ile dava dosyasına yapılan itiraz sonucu alınacak olan form eklenecek ve formdaki puanlara göre yeni açıklamalar yapılabilecektir.

Dava dilekçesinde bu formun bakanlıktan mahkemece istenmesi yönünde talepte de bulunulacaktır.


2- Hizmet Belgesi,

NOT: Bu belge okulun Mebbis şifresi ile kendi kişisel sayfanızdan alınacak olan Hizmet Belgesi çıktısıdır. Üzerinde hangi okullarda hangi unvanlarda hangi tarihlerde görev yaptığınız yazmaktadır. Hizmet puan kartı değildir. Bu belgenin üzerinde hizmet belgesi yazmaktadır.


3-Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde 21.08.2014 tarihinde yayınlanan Yönetici değerlendirme puan çıktısı,

NOT:Milli Eğitim Bakanlıgının Yönetici Degerlendirme Sonuçlarını içeren internet adresi üzerinden alınacak çıktı.


4- Şu anki yöneticilik görevinize atama kararnamesi,


5- Şu anki yöneticilik görevinize yazılı/sözlü vs bir puanla atandıysanız. Sınav puan belgeleri,


6- Görev süreniz boyunca izin kullanıp kullanmadığına dair kaç gün izniniz bulunduğuna dair belgeler,


7- Puan veren il/ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ile ne kadar süredir çalıştığınızı gösterir bir çizelge,

Örnek Çizelge

Görevi

Adı Soyadı

Bu göreve başlama tarihi

İlçe Milli Eğitim Müdürüİlçe Milli Eğitim Şube Müdürüİlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
8- Kurum denetim raporlarınız,

Not: Hem il hem de Milli Eğitim bakanlığı Maarif müfettişleri raporları,kurum denetleme raporları ve benzerleri.


9- Yerinize yönetici atanınca ya kadar göreve devam etmenizle ilgili resmi yazı,


10- Yöneticisi olduğunuz okulun elde ettiği başarılara ilişkin belgeler,

Not:Sportif başarılar, Beyaz Bayrak, bilim fuarları, vb faaliyetler. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında elde etmiş oldukları başarılar.


11- Yöneticisi lduğunuz okulun elde ettiği başarılara ilişkin gazete haberlerine ilişkin kupürler,


12- Yöneticisi olduğunuz okulun yüksek öğretim sınavlarında/ortaöğretim sınavlarında elde etmiş oldukları başarılar, yüzdelik oranı, kaç öğrenci hangi okulu kazandı gibi bilgiler, bu konuda gazeteler ve internet sitelerinde çıkan haber kupürleri vs,


13- Yöneticiliğiniz oyunca okul için elde edilen kazanımlara ait belgeler, dokümanlar tutanaklar,

NOT: Yöneticisi lduğunuz okula atandığınız tarihten bu güne kadar yapılan değişiklikler açılan erslikler, okula kazandırılan hizmetler, (Spor salonu, kütüphane, bilgisayar, dil veya müzik laboratuvarları, çevre düzenlemesi gibi) kısacası ne idi ne oldu şeklinde hazırlanacak bir yazı ve belgeleri varsa belgelerde eklenerek hazırlanacak bir okulun sizin tarafınızdan yönetiliyor iken kısaca hikayesi. Bu hikaye çekilecek fotoğraflarla desteklenmelidir. Okulunuzun brifing dosyasından faydalanabilirsiniz.


14- Katıldığınız hizmetiçi eğitim kurs ve eminer belgeleri,sertifika, bilimsel çalışma, vs belgeler, Milli Eğitim bakanlığına ait uzaktan eğitim içeren Kursiyer internet sitesi ile Uzaktan Egitim internet sitesinde görmüş olduğunuz eğitimlere ait belgeler,


15- Okul yöneticiliğiniz ve öğretmenliğiniz boyunca elde ettiğiniz tüm başarıları gösteren belgeler,


16- Okul yöneticiliğiniz süresince geçirdiğiniz bir soruşturma var ise sonuçlarını gösteren belgeler,


17- Okul yöneticiliğiniz süresince çevresel imkanlarla olan ilişkileriniz bu ilişkiler neticesinde yapılan faaliyetler ve kazanılan hizmetler, STKlarla yapılan çalışmalar,


18- Aslında başarılı olmanız gerektiğine ilişkin neden mağdur olduğunuzu ortaya koyan bilgi ve belgeler ışığında özet açıklama,

NOT: Ekte yer verdiğimiz Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu boş olarak bulunmaktadır bu formu siz puanlayıp kendinizi puanlayınız.

Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunun Okuldan Alınacak Olan Puanlar Kısmını Bilgisayarınıza İndirmek için Tıklayınız.

Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunun Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak olan puanlar kısmını Bilgisayarınıza İndirmek için Tıklayınız.

Bu puanlamayı yaparken şu faaliyetten dolayı şu puanı alırım dediğiniz konudaki tüm belgeleri gerekçeleri ile birlikte derleyip bir hikaye yazınız.

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Excel çizelgesi da faydalanarak okul müdürünün başarıları gösteren biyografisi, hizmet cetveli, takdir, teşekkür, aylıkla ödüllendirme, başarı belgesi, şilt ve benzeri belgeler: hizmet içi eğitim ve kurs seminer belgeler. Varsa roman, şiir kitabı, beste, bitirdiği yüksekokullar, yüksek lisans belgeleri, makale, bilimsel yazılar. Sportif başarılar kulun eski ve yeni resimleri, eski ve yeni başarı düzeyi. Okulun başarıl olduğu uluslar arası başarılı projeler, STKlarla yapılan çalışmalar hazırlanabilir.

Örnek Belgeler Excel Çizelgesini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

Excel çizelgelerinin hazırlanmasında emeği geçen Durdu Mehmet GİRGEÇ gardaşıma teşekkür ederim.

Ahmet KANDEMİR

 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim