Öğretmen Diyarı

Öğretmenlik başvurularında istenecek belgeler

Öğretmenlik başvurularında istenecek belgeler ‐Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, Elektronik

Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

‐Başvuruda adaylardan;

a)Lisans diploması veyamezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b)OrtaÖğretimAlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon,

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da  İngilizce öğretmenliği için  İngilizce Öğretmenliği Sertifikası

programlarından birinitamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c)Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki

yükseköğretimkurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç)Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü

mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya

onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d)Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (mezuniyet belgesinde

kayıttarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),

e)Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan

KPSSP10‐KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte

adaylığı kaldırılmış  olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise

“muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,

f)Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10‐KPSSP121

puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet

belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g)Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile

öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,

kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli EğitimBakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin

bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk

gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı

veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden

ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

ğ)Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının,

pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YükseköğretimKurulu Başkanlığıtarafından verilmiş

belge,8

h)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve  İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve

Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik

meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı

olduğuna ilişkin belge,

ı)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,

belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış  adayların Sosyal Güvenlik

Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge

istenecektir.

‐Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına

ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru

Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir.

Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın

beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin

durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul

edilecektir

 

personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol