ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT!

 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

 

 -Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 

 

-Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”,

“Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “

Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

 

Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle 

http://mebbis.meb.gov.tr ve

http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik

Başvuru Formu’nu kullanarak başvurularını yapacaklardır. 

 

HANGİ BRANŞLAR HANGİ PUAN TÜRÜ

-Türkçe, İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya,

Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil

(Almanca, Fransızca, İngilizce)

alanlarına başvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda

KPSSP121 puan türünden

taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla

başvurabileceklerdir.

 

-Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar ise

KPSSP10 puan türünde atanacağı alan için

belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları

kaydıyla başvurabileceklerdir. 

 

-Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar,

atanabileceği alan için öngörülen

KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir. 

 

-Adaylar şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla

elektronik ortamda yaptıkları

başvurularını ve bu başvurularına ilişkin

Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısını

İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine onaylatacaklardır. 

 

-Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak

teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir. 

 

-Başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması,

başvurularda yoğunluğa meydana verilmemesi bakımından gerekmektedir. 

 

-Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların

kurumlarından alacaklarımuvafakatlerinde,

EK-4/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle

EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan

kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. 

 

Kurumlarınca muvafakati onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden

öğretmenliğe atanmak üzere başvuru

yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır. 

 

-Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan

Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde

“iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan sadece öğrenimi itibarıyla

atanabileceği alana başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

-Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

Bu nedenle duyuru ve ekleri dikkatli bir şekilde okunduktan sonra

Elektronik Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir.

Başvuru ekranında uyarı ile karşılaşılması halinde bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden

adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi için

Ek-3 Dilekçe örneği doldurularak,

öğretmen adayı tarafından İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks yoluyla

(faks no: 418 03 81) ya da il milli eğitim müdürlüklerince

“ e-posta” ile gönderilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır. 

 

-Başvuruların il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra adayların

bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. 

 

-Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. 

 

Adaylar Elektronik Başvuru Formu’na; atama biçimlerini, alanlarını,

mezun oldukları yükseköğretim programlarını,

başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir. 

 

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurularında

Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını,

mezun olduklarıyükseköğretim programlarını,

başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki

kadro derece ve kademelerini gireceklerdir.

 

Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı olarak

girenlerin başvurularını onaylamayacak hatalı sürelere dayalı atamalar yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

 

-Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan,

başvuru süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış olan,

atama alanını yanlış seçerek yapılan,

atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçerek yapılan başvurular ile

başvuru şartlarını taşımadığı hâlde; gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak,

evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Geçersiz başvuruya dayalı atama yapılsa dahi iptal edilecektir. 

 

-Başvuru tarihi itibarıyla sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan

öğretmen adayları başvuruda bulunabileceklerdir.

Bu adaylar öğretmenliğe atanmaları halinde hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis

tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler,

terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamak üzere başvurduklarında göreve başlatılacaklardır. 

 

-Millî Sporcu belgesi almış olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen adayları,

KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular,

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır.

Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince

elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu, adayların yararına olacağından özellikle,

başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir. 

 

 -Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile

iptal edildiği bildirildiğinden

Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının

Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanmaları mümkün olmadığından başvuruları onaylanmayacaktır.

 

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7 nci maddesi gereğince;

zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki

Çizelgede zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programları mezunlarından

taban puan aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması durumunda 

 

üniversitelerin; 

 

a)Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, 

 

okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği,             

 

çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri, 

 

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını

 

başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, 

 

c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı mezunları için üniversitelerin 

 

eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin 

 

engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine 

 

başvuruları alınacaktır. 

 

-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar

Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır.

Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

 

EK-1 ATAMA TAKVİMİ

Sıra No 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 

 

Tarih

1

Başvuruların Kabul ve Onay Süresi

 

29.01.2014 - 04.02.2014

2

Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması

 

6-7 Şubat 2014

3

Atananların Göreve Başlaması

 

10.02.2014 Tarihinden itibaren

 


BAŞVURULARDA HANGİ BELGELER İSTENECEK
 

-Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, 

Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. 

-Başvuruda adaylardan; 

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için

 İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği, 

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon 

belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji,

 sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), 

d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge

 (mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.), 

e) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl

Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi,

muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte 7 adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi

f) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10-KPSSP121 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi 

(Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.), 

g) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği

(Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen

okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri

için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir.

 Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.), 

ğ)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge

h) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge

ı) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı, 

i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge  istenecektir. 

-Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. 

Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. 

Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir


mebpersoneli.com.tr

Anahtar Kelimeler:
öğretmen adayları dikkat

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim