Öğretmen Diyarı

Öğrenci servisleriyle ilgili skandal bilgiler

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ

 

Ba­zı okul yö­ne­tim­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin ser­vis işi­ni ya­pa­cak şir­ket­ler­den 'ba­ğış' şek­lin­de pa­ra is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ör­ne­ğin is­mi­ni ver­mek is­te­me­yen bir servis iş­let­me­ci­si, bu yıl bu işi ala­bil­mek için okul­la­ra 140 bin li­ra pa­ra öde­di­ği­ni açık­la­dı.

 

140 bin li­ra pa­ra is­te­di

İki li­se bir il­ko­kul ol­mak üze­re 3 okul­da top­lam 800 öğ­ren­ci­nin ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ya­pan ser­vis iş­let­me­ci­si, “Bi­zim bu iş­te okul ai­le bir­lik­le­ri yü­zün­den gi­der­le­ri­miz çok faz­la. 40-45 araç­la hiz­me­t ve­ri­le­cek bir oku­lun ai­le bir­li­ği 140 bin li­ra is­te­di" de­di. Ser­vis işin­den yıl­lık 283 bin li­ra ka­zan­dı­ğı­nı açık­la­yan iş­let­me­ci, bu­nun ya­rı­sı­nı 'ba­ğış' ola­rak ver­dik­le­ri­ni, pa­ra­yı öde­me­me­le­ri ha­lin­de işi al­ma şans­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Umum Ser­vis Araç­la­rı İş­let­me­ci­le­ri Es­naf Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Gün­han Sı­nar da, okul­la­rın 'ba­ğış' adı al­tın­da ha­raç al­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Ya­sak­la­yan ka­rar var

Ula­şım Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğü ka­ra­rıy­la okul mü­dür­le­ri ya da okul ai­le bir­lik­le­rin ser­vis iş­let­me­le­rin­den her­han­gi bir pa­ra ta­le­bin­de bu­lu­na­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Sı­nar, şöy­le de­vam et­ti:

 

Ba­kan­lık­la­ra bil­dir­dik

"Bu­na rağ­men ba­zı okul ai­le bir­lik­le­ri­nin bu tür üc­ret­ler ta­lep et­ti­ği­ni du­yu­yo­ruz. Bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­mu­zu bin­ler­ce kez Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na bil­dir­dik. Ay­rı­ca Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı'ndan da, ye­ni bir yö­net­me­lik­le ser­vis işin­de okul ai­le bir­lik­le­ri­ni dev­re dı­şı edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.” Sı­nar, ve­li­le­rin bir­le­şip iş­let­me­ci­ler­le söz­leş­me yap­ma­sı­nı da öner­di.


Özel okullarda fiyat iki kat

Özel­lik­le, özel okul­lar­da­ki ai­le bir­lik­le­ri­nin bu iş­ten çok bü­yük pa­ra ka­zan­dık­la­rı­nı id­di­a eden Gün­han Sı­nar, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

“Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bi­zim çı­kar­dı­ğı­mız bir fi­yat ta­ri­fe­si var. Ör­ne­ğin ya­kın me­sa­fe için biz 160 li­ra di­yo­ruz ama özel okul­la­ra hiz­met ve­ren tur fir­ma­la­rı bu ra­ka­mı 360 li­ra­ya ka­dar çı­ka­rı­yor. Ra­kam­lar bu ka­dar yük­sek olun­ca tur­la­rın okul­la­ra öde­di­ği ha­ra­cın mik­ta­rı çok yük­sek. Ara­da hiç­bir hiz­met far­kı ol­ma­ma­sı­na rağ­men özel okul­lar­da da­ha bü­yük pa­ra­lar dö­nü­yor.”

Velilerin cüzdanı boşalacak

İs­tan­bu­l’­da 2015-2016 yı­lı eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de okul ser­vis üc­ret­le­ri bel­li ol­du. Bu­na gö­re en ya­kın me­sa­fe­ye gi­de­cek bir öğ­ren­ci­nin bir ay­lık ser­vis üc­re­ti 175 li­ra iken en uzak me­sa­fe için 390 li­ra ol­du.

Bu üc­ret­ler bir ço­cu­ğu olan dar ge­lir­li ai­le­le­ri üzer­ken, ser­vis­te bir­den faz­la ço­cu­ğu olan üst ge­lir­li ai­le­le­ri de üze­cek. Kı­sa me­sa­fe­de 3 ço­cu­ğu için okul ser­vi­si­ne ay­da 525 li­ra pa­ra öde­yen bir ve­li, uzak me­sa­fe için 1170 li­ra öde­ye­cek.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol