Öğretmen Diyarı

Öğrenci Konseyi seçim takvimini YÖK belirleyecek

31 Ekim 2013 PERŞEMBE


Resmi Gazete


Sayı : 28807


YÖNETMELİK


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİKONSEYLERİ VE


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSALÖĞRENCİ


KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 - 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarıÖğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslekyüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurultoplantısını,"


"m) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarınınkatılımıyla gerçekleştirilen öğrenci konseylerinin genel kurul toplantısını,"


MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 5 - Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve programesas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve programiçerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilciseçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önceadaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçimkampanyasını yürütebilirler."


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili yükseköğretimkurumunun Öğrenci Konseyi Kurultayı adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur."


MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 17 - Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvimesas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçiminde ÖğrenciKonseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar."


MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmının ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Ulusal Öğrenci Konseyi Seçimi ve Genel Kurulu"


MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Ulusal Öğrenci Konseyi Seçimi ve Genel Kurulu


Madde 26 - Ulusal Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacakseçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, program esas alınarak Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenen süre içerisinde Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimdetemsilci seçilmemiş olur.


Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur ve Ulusal Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.


Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıyakatılması gerekir.


Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kuruluve gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmeliktebelirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.


Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda, organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile, bunların dışındaki kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile yapılır.


Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya genel kurulüyelerinin 1/4'ünün Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu sonucu Yönetim Kurulu tarafından yukarıdabelirtilen aynı usulle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulutoplantısı otuz gün içinde gerçekleştirilir. Ulusal Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurultoplantılarını ve gündemini Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür."


MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 28 - Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği birtakvim, program esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde Ulusal ÖğrenciKonseyi Kurultayı adı altında gerçekleştirilen seçimde Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin,üyelerini, kendi üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkanyardımcısından oluşur. Ulusal Öğrenci Konseyi Divan Kurulu üyeleri, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar."


MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 
\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim