Öğretmen Diyarı

Müjdat Altay: Fatih Projesi iyi gitmiyor

Tür­ki­ye­’nin ge­liş­miş ül­ke ola­bil­me­si ve ca­ri açı­ğı­nı ka­pa­ta­bil­me­si için yük­sek kat­ma de­ğer­li ürün üre­ti­mi­ne yö­nel­me­si ge­rek­ti­ği fik­ri, he­men her ke­sim­ce di­le ge­ti­ri­li­yor. Her plat­form­da da bu dü­şün­ce ses­li ola­rak on­lar­ca kez tek­rar­la­nı­yor.

 

Viz­yon var ka­rar ek­sik

 

Pe­ki, bu he­def­le­re ne­den hâ­lâ uza­ğız? Çün­kü stra­te­jik uy­gu­la­ma­lar­da, bu fik­ri ye­te­rin­ce ge­çer­li ha­le ge­ti­re­mi­yo­ruz. Viz­yon var ama

ger­çek ka­rar­lar ek­sik ka­lı­yor.  

 

Bu ko­nu­yu, tek­no­lo­ji yo­ğun bir fir­ma olan Ne­ta­ş’­ın Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Müj­dat Al­ta­y’­la ele al­dık. 39 yı­la uza­nan ça­lış­ma ha­ya­tın­da Al­tay, Ar-Ge ala­nın­da­ki uz­man­lı­ğı ve tec­rü­be­le­riy­le ta­nı­nı­yor.  YA­SED ve TTGV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si, TE­SİD Baş­ka­nı, Tür­ki­ye Bi­li­şim Vak­fı ile Türk Di­ji­tal Plat­for­mu­’n­da da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ni yü­rü­ten Al­tay, ço­ğu pro­fes­yo­nel gi­bi ay­nı za­man­da TÜ­Sİ­AD üye­si.

 

Gü­ne ayak uy­dur­ma­lı

 

*Müj­dat Bey, şu an­da Ne­ta­ş’­ta ça­lı­şı­yor­su­nuz ama bu şir­ket, bir za­man­la­rın ef­sa­ne şir­ke­ti Nor­te­l’­in de­va­mı gi­bi. Bu al­gı, ne­den kay­nak­la­nı­yor?

 

Nor­tel, 110’un­cu yı­lı olan 2009'da, bir dün­ya de­viy­ken bat­tı. 2008-2009’a ka­dar 28 yıl Nor­te­l’­le bir­lik­tey­dim. Çok de­rin, çok sağ­lam muh­te­şem tek­no­lo­ji­ler üre­ten dün­ya­nın en iyi tek­no­lo­ji şir­ke­tiy­di. Tek­no­lo­ji­de bü­yük bir de­ği­şim ol­du. Ses ve ses üze­ri­ne ko­nuş­ma tek­no­lo­ji­le­ri bi­tip ve­ri tek­no­lo­ji­le­ri, ve­ri ha­ber­leş­me­si ge­niş bant ve ta­bi­i ki mo­bil tek­no­lo­ji­ler baş­la­dı. GSM, 3G, 4G baş­la­dı. Nor­te­l’­in bu ge­liş­me­le­rin dı­şın­da kal­ma­sı, sı­kın­tı­ya gir­me­si­ne ne­den ol­du. Bu­na, “gü­ne ayak uy­du­ra­ma­ma­k” di­ye­bi­li­riz.

 

O ha­ta­la­ra biz düş­me­dik

 

*Si­zin için ha­yat­ta ne­ler de­ğiş­ti, fir­ma şim­di ne­ler ya­pı­yor?

 

Nor­tel bi­zim önü­müz­de her za­man yol gös­te­ri­ci bir fir­may­dı. Onu ta­kip et­tik. Onun düş­tü­ğü sı­kın­tı­la­ra düş­me­me­yi öğ­ren­dik. Şu an­da Tür­ki­ye­’de tek­no­lo­ji­yi en hız­lı ta­kip eden ve onu uy­gu­la­yan, tek­no­lo­ji­nin Tür­ki­ye ge­liş­tir­me­le­ri­ni ya­ni glo­ka­li­zas­yo­nu ya­pan, için­de 700 Ar Ge mü­hen­di­si olan tek şir­ke­tiz. Bu mü­hen­dis­le­rin is­tih­da­mıy­la yap­tı­ğı­mız yıl­lık ya­tı­rım 30 mil­yon do­la­ra ula­şı­yor. Ar-Ge bi­ri­mi­miz­de­ki mü­hen­dis­le­ri­mi­zin ge­liş­tir­di­ği ya­zı­lım­lar­la son 10 yıl­da top­lam 400 mil­yon do­lar­lık ya­zı­lım ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­tir­dik. Şam­pi­yon­luk­lar al­dık.  

 

Sı­kın­tı­ya düş­me­me­yi öğ­ren­dik

 

*Gün­cel ko­nu­la­ra ge­lir­sek, FA­TİH Pro­je­si, Tür­ki­ye­’yi ya­zı­lım­da öne çı­ka­rır mı?

 

Bu pro­je 4 se­ne ön­ce ko­nul­muş ha­ri­ka bir pro­je­dir as­lın­da. Ama uy­gu­la­ma­sı hiç de iyi git­mi­yor. Sa­de­ce, “a­kıl­lı tah­ta­” ve “tab­le­t” pro­je­si ha­li­ne dö­nüş­tü. Hal­bu­ki bu­nun ya­zı­lım pro­je­si ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du.

 

Tek ke­li­mey­le 'içe­rik'

 

*Si­zin dü­şün­dü­ğü­nü­zü pro­je­yi ya­pan­lar ne­den dü­şü­ne­me­di?

 

Akıl­lı tah­ta, in­ter­net eri­şi­mi doğ­ru­dur ama bu pro­je­nin üç un­su­ru ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du; Bi­rin­ci­si net­work ya­ni her oku­la ge­niş bant in­ter­net git­me­liy­di. İkin­ci­si her sı­nıf­ta “a­kıl­lı tah­ta­” ol­ma­lıy­dı, bu da ka­bul. Bu iki­si ol­duk­tan son­ra tab­let bir ta­ne ve­ya iki ta­ne de ol­sa ve­ya sı­nı­fa tek bil­gi­sa­yar ge­lip tah­ta­ya yan­sıt­sa­nız, ih­ti­ya­cı­nız ne­dir? Tek ke­li­mey­le “i­çe­ri­k”­tir. O ço­cuk­la­rın içe­ri­ğe ulaş­ma­sı çok önem­li­dir. Bu pro­je­nin tek sa­hi­bi olup, çok kuv­vet­li şe­kil­de uy­gu­lar­sa da hiç­bir şey için geç de­ğil­dir. Bu­nun için de he­men ha­re­ke­te ge­çil­me­li.

 

‘Bas-Konuş’ ürettik

 

*Savunma sektöründe çalışmalarınız var. Neler yapıyorsunuz?

 

39 yıllık Ar-Ge geçmişimde şunu öğrendim; Ar- Ge yapanlar dikey alanda bunu gerçekleştirmeli. Biz veri iletişimleri üzerinden ses iletişimi, multimedya komünikasyon, çoğul ortam iletişimini yapıyoruz. Bu bizim tabanımız. Savunmada Aselsan’la birlikte yaptığımız 4 projemiz var.

Bunların ilki, TASMUS yani Tatbik Saha Muhaberat Sistemi. Üretip Aselsan’a satı- yoruz.  Jandarma için JAMUS sistemlerini yaptık. Jandarmada Türkiye’nin yüzde 65’ini kapsayan 'Bas-Konuş' sistemlerinin ses kısmını gerçekleştirdik. Denize inen her geminin, savaş gemilerinin ses veri haberleşmesini de yapıyoruz.  

 

Yazılım ihracatı cari açık için en iyi fırsat

 

*Cari açığın düşmesi için katma değerli projelerden söz ediliyor, öyleyse devlet neden bu alanı değerlendirmiyor?

 

Yazılım ihracatı yükselmeden Türkiye’nin cari açığı düşmez. Birçok sektör ithalata dayalı. İhracatımız yükseliyor ama aynı şekilde ithalatımız da yükseliyor. Ama bir yazılım, bir ürün geliştirmenin Türkiye’de yapılmasının getirisi olacaktır. Sağlık sektörünün mesela çok açığı var bu konuda.

 

4G teknolojisi için baz istasyonu yapıyoruz

 

*Aselsan ile Telekom’un 4G projesinde siz de var mısınız?

 

Evet varız. ULAK projesini başlattık. Bu projede de Türk Telekom, Aselsan ve Netaş var. Biz 4G kısmını yapıyoruz. Aselsan radyo haberleşme kısmını, yani sinyalleri havaya vermeyi yapıyor. Türk Telekom da bunun uygulama sosyallerini yapıyor. Böylece bir baz istasyonu yapıyoruz şu anda. Bu sene de havaya çıkmayı planlıyoruz.

 

e-bilet uygulaması tutar

 

*Siz, futbolseverlere stadyumlarda e-bilet uygulaması getirdiniz. Neden bu iş tutmadı?

 

Yeni bir şeyin tutması, her zaman zor geliyor. İnternetten girip bilet alacaklar. Bir geçiş dönemi olarak görüyorum. 3-4 ay sonra e- bileti kullanmaya başlayacaklardır. Nasıl ki, uçaklar e-bilete geçince zorluklar yaşandı, bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Kredi kartları ilk çıktığında da aynısı oldu, şimdi ise Türkiye en fazla kart kullanan ülkeler arasında bulunuyor.

 

Savunmadaki sistem özel sektöre yansımalı

 

*'Sa­vun­ma sa­na­yii­ne ya­tı­rım, tek­no­lo­ji­ye ya­tı­rım­dır' de­ni­lir. Tür­ki­ye için de bu söz ge­çer­li ha­le gel­di mi?  

 

Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı son 10 se­ne­de çok ba­şa­rı­lı iş­le­re im­za at­tı. 10 se­ne ev­vel sa­vun­ma sek­tö­rün­de yer­li­lik ora­nı yüz­de 25 ci­va­rın­day­dı, bu­gün yüz­de 50’nin üs­tü­ne çık­tı. Hü­kü­me­tin ver­di­ği des­tek dev­let po­li­ti­ka­la­rıy­la ger­çek­leş­ti. Bu des­tek­le­rin de Türk­çe­si, çok sa­yı­da Ar-Ge pro­je­si or­ta­ya çık­tı. En çok da Asel­sa­n’­a, Ro­ket­sa­n’­a, Ha­vel­sana ve TA­İ’­ye ya­ra­dı. On­la­rın eko sis­tem­le­ri bü­yü­dü, biz de fay­da sağ­la­dık.  

 

*Hâ­lâ alı­na­cak yol var de­ğil mi?

 

Bun­dan son­ra bek­le­nen iki şey ol­ma­lı. Bi­rin­ci­si bu bi­ri­ken bil­gi­nin, dün­ya­nın di­ğer ül­ke­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi si­vil sek­tö­re de yan­sı­ma­sı ve bu eko­sis­te­min iyi kul­la­nıl­ma­sı la­zım.  Dev­let iha­le­le­ri Ar-Ge iha­le­le­ri ya­pıl­dı. Ka­mu­da, sağ­lık­ta ve eği­tim­de de ol­ma­lı.

 

Türkiye'ye yazılım mühendisi gerekiyor

 

*Yazılımda Türkiye’nin yol haritası nasıl olmalı?

 

Biz yazılım mühendisi yetiştirmeliyiz. Hindistan gibi olmak isteyenler var, yazılım teknisyeni yetiştirmekten söz ediyorlar sürekli. Ama biz artık oraları geçtik.  Bize mühendisler lazım. İnovatif yazılıma ihtiyacımız var. Bunun için de kesinlikle hem eğitim hem sağlık hem bankacılık alanında bizim yazılım mühendisleri yetiştirmemiz lazım.

 

İyi gençler burada

 

Bunu devlet çok rahat yapar ama vizyon ortaya çıkarılması lazım.  İstanbul dünyanın en kültürlü ve en iyi şehri. En iyi gençler de burada. İnsanların da ihtiyacı, kültür, sanat ve kalitedir. Buradaki gençlerimiz bu alanlarda inovatif olabilirler. Onlara bu imkanın sağlanması lazım.  

 

Muhalefet partilerine ‘liderlik havuzu’ lazım

 

*Şahsi fikriniz olarak Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını nasıl karşıladınız?

 

Sayın Erdoğan, politikada inovatif lider olduğu için kazandı. Günümüzde şirketler lider havuzlarıyla geleceğin liderlerini yetiştirirken partiler maalesef bu yolu hâlâ dene- meye başlamadı. Özellikle muhalefet partileri mutlaka bu yöntemi uygulamalı. Siyasette Erdoğan’ın alternatifi olabilmesi için yeni liderlere ihtiyaç var.

 

*Toplum lideri olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

 

Benim 5 maddelik bir reçetem var. Konferanslarda da onları tavsiye ediyorum. Gençler, inovatif olmalı, ısrarlı olmalı, sabırlı olmalı, çok çetindir ama tepelerin üzerine çıkmalı ve taklitçi olmamalı.

 

RÖPORTAJ / PERİHAN ÇAKIROĞLU - BUGÜN GAZETESİ

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol