Öğretmen Diyarı

Müdür yetkili öğretmenlik yapan öğretmene ek ders ücreti

T. C.

DİYARBAKIR

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2011/938

KARAR NO             : 2013/40

DAVACI : EĞİTİM BİR-SEN (GÜLSÜM SEVER)

[VEKİLİ] : AV. TURGUT GERÇEK

Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7Yenişehir/Diyarbakır

DAVALILAR : 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

VEKİLİ : HARUN KAMAN(HUKUK MÜŞAVİRİ)

2- SİLVAN KAYMAKAMLIĞI-Silvan/DİYARBAKIR

DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Sarıgül İlköğretim Okulunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan davacının, müdür yetkili öğretmen olmasından kaynaklı ek ders ücretlerinin 15/03/2011 tarihine kadar ödendiğini ancak bu tarihten sonra sözleşmeli statüde olması nedeniyle ek ders ücretinin kesildiğini belirterek ödenmeyen mali hakların ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 22/04/2011 tarih ve 2919 sayılı işlemin; sözleşmeli statüde olmasına rağmen müdür yetkili öğretmen olarak idarece görevlendirildiğini, bu görevi fiilen yürütürken ek ders ücretinden mahrum bırakılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmolunması istemidir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAVUNMA SI NIN ÖZETİ : 2010 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelere İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte görev almalarının mümkün olmadığının kurala bağlandığı, bu nedenle müdür yetkili öğretmen olarak çalıştırılamayacak olan davacıya ek ders ücreti ödenemeyeceği; tesis olunan işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

SİLVAN KAYMAKAMLIĞI SA VUNMA SI NIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi ' nce, taraflara daha önceden bildirilen 23/01/2013 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av.Deniz Moray Gerçek'in katıldığı, davalı Milli Eğitim Bakanlığını temsilen ise Av.Memduh Balık'ın katıldığı, Silvan Kaymakamlığını temsilen gelen olmadığı görülerek gelen taraflara usulüne uygun söz verilip dinlendikten sonra dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde; sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri şeklinde tanımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerin Atanma ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Klavuzunun 15.maddesinde ise ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almalarının mümkün olmadığı'' kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Sarıgül İlköğretim Okulunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan davacının, 21/10/2010 tarih 6350 sayılı işlemle müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirildiği, bu görevi yürüttüğü süre içerisinde 15/03/2011 tarihine kadar müdür yetkili öğretmen olarak ek ders ücreti ödenmesi yapıldığı, 15/03/2011 tarihinden sonra sözleşmeli statüde görev yapanların müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek müdür yetkili öğretmen olmasından kaynaklı ek ders ücretinin ödenmemesi üzerine davacının müdür yetkili öğretmen sıfatının alınması veya bu sıfat devam edecek ise mali haklarının ödenmesi istemiyle başvuruda bulunduğu, başvurusunu okulda tek öğretmen olması ve eğitim-öğretim sona ermesine az bir süre kalması nedeniyle uygun görülmediği belirtilerek reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atanmalarına ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunda sözleşmeli öğretmenlerin eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almalarının mümkün olmadığının belirtilmesine rağmen davacının sözleşmeli statüde görev yaptığı Sarıgül İlköğretim Okulunda 21/10/2010 tarih ve 6350 sayılı işlemle müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirildiği ve bu görevlendirmenin okulda tek öğretmen olması nedeniyle devam ettirildiğinin dava konusu işlemle ortaya konulduğu, davacının uzunca bir süre fiilen müdür yetkili öğretmen olarak çalıştığı görülmüştür.

Bu durumda, sözleşmeli statüde iken fiilen müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı açık olan davacının, yürüttüğü yöneticilik görevinin kadrolu olarak görev yapan bir müdür yetkili öğretmenin yürüttüğü görev ile aynı nitelikte olması karşısında sözleşmeli statüde iken fiilen yürüttüğü müdür yetkili öğretmenlikten kaynaklanan ek ders ücretinin ödenmesi gerekirken aksı yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan, dava konusu işlem Mahkememiz kararı ile hukuka aykırı bulunduğundan, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı mali hakların davalı idarelerce davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal hakların davalı idareye başvurduğu 14/04/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarelerden alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 116,70 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince belirlenen 1.32 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı ya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere , 23/01/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.

 

Başkan

SİNAN ZENGİN

68093

Üye

ELİF ERDOĞMUŞ

97757

Üye

SABİT NUMAN KAYA

124794

 

 


ajanskamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim