Öğretmen Diyarı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ (YENİ)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak 

verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın 

kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile 

ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 

tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki 

yarıyılı kapsayan süreyi,

ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek 

amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,

d) Kurs: Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci 

ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,

e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,

f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya 

kurumları,g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,

ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs 

merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,

h) Millî eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim 

müdürlüğünü,

ı) Millî eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim 

müdürünü,

i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,

j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında 

öğrenim görenleri,

k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe 

kadar geçen süreyi,

l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu 

üstlenen kişiyi,

m)Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden 

ders kesimine kadar geçen her bir süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları

Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi

MADDE 5– (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan 

resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi 

müdürlüklerine bağlı olarak açılır. 

(2) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim 

merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde 

de açılabilir.

(3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1. dönemde eylül ayı 

sonuna kadar, 2. dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

(4) 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem 

için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna 

kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün

teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. (6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak 

nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs 

merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

Kurslara katılacaklar

MADDE 6- (1) Kurslara;

a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim 

kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,

b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler

katılabilir.

(2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde 

kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

Kursların açılması

MADDE 7– (1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik 

açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.

(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında 

saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve 

yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları 

ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine 

dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program 

değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

Öğrenci/kursiyer sayısı 

MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan 

az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den 

fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan 

yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak 

öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. 

Kursların kapatılması

MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi 

durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk

Kurs açılacak dersler

MADDE 10– (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs 

merkezlerinde belirlenen dersler için açılır. 

(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de 

bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).

(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte 

olmasına dikkat edilir. 

Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri 

belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya 

şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu

müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı 

durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim 

müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de 

dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler 

kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim 

ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları 

kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta 

görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli 

tedbirler alınır.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının 

iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. 

Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev 

verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından 

görevlendirme yapılır.

Kurslarda yararlanılacak kaynaklar

MADDE 12 – (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer 

eğitim materyalleridir.Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler

MADDE 13 – (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs 

döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen 

öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir 

deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin 

ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri 

görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına 

göre işlem yapılır.

Kursların yönetimi

MADDE 14– (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

Kurs merkezi müdürü ve görevleri

MADDE 15– (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi 

müdürüdür.

(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;

a)Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,

b)Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

c)Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,

ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri 

yapmak,

d)Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a)Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin 

devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine 

ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre 

sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs 

merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz 

edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

Kursların denetimi

MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve 

işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.

(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince 

ilçeye, ilçe raporları il'e, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sorumluluk

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her 

kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurs giderleri

MADDE 20 – (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine 

ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 

Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 

Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

(2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki 

giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması 

durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.

(3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden 

herhangi bir ücret alınmaz.

Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar 

şunlardır:

a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,

b) Kurs ders defteri,c) Gelen ve giden yazı defteri,

ç) Gelen ve giden yazı dosyası,

d) Kurs ders plânları dosyası,

e) Denetim defteri,

f) Kursiyer belge defteri

Kayıt tutma ve belgelendirme 

MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da 

yürütülebilir.

(2) Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama

belgesi/sertifika verilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 23 – (1) 5/4/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.1.4-773/22692 sayılı Makam 

Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25– (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

ÇALIŞMA TAKVİMİ

S.N. FAALİYETİN ADI SÜRESİ*

1 Millî eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması 29 Eylül – 01 Ekim 2014

2 Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi 01 – 10 Ekim 2014

3 Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi 01 Ekim 2014

4 Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı 

müracaatlarının komisyona alınması

01 – 10 Ekim 2014

5 Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci 

tercihlerinin okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi

01 – 10 Ekim 2014

6 Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen 

onaylarının alınması

13 – 17 Ekim 2014

7 Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak 

belirlenmesi ve onaylarının alınması

13 – 17 Ekim 2014

*Faaliyete ilişkin süreler millî eğitim müdürlüklerince değiştirilebilecektir.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim