Öğretmen Diyarı

Mesleki okullarda norm kadro sorunu başladı

07.09.2013 tarihli ve sayılı 28758 Resmi Gazete’deyayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumları Yönetmeliği ile 03.07.2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Öncelikle diğer ortaöğretim kurumlarından farklı işleyiş ve uygulamalara sahip olan mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının farklı bir yönetmeliğinin olması gerektiği kanaatinde olduğumu belirtmek isterim. Yeni yayınlananOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyacına cevap vermeyeceği ve birçok yazışmalara sebep olacağı ortadadır.

 

Şu an için yeni yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin birçok maddesi bulunduğundanüzerinden uygulama açısından tam bir yıl geçmeden ortaya çıkan uyumsuzluk ve sorunlarbilinemeyecektir.

 

Zaten birçok sorunu bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yeni sorunlar eklenecektir.

Örneğin; BölümAtölyeTesis ve Lâboratuar Şefleri, norm kadro yönetmeliğinin BölümAtölye ve Laboratuar Şefi Norm Kadrosu” başlıklı 14. maddesindeki; Öğretmen norm kadrosu içindedeğerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölümatölye ve Laboratuar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirlenir.“ hükümlerine göre öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecekler, aynı zamanda BölümAtölyeTesis ve Lâboratuar Şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir.

Kısacası hem öğretmenlik yapacaklardır hem de aynı zamanda BölümAtölyeTesis ve Lâboratuar Şefliğigörevinin gereğini de yerine getireceklerdir. Bu kişiler yönetici midir? Yoksa öğretmen mi? Belli değildir.

Bu mağduriyetin giderilebilmesi için alan dal şefliklerin yönetici olarak değerlendirilmesi ve emsali öğretmenlerin alabilecekleri ek ders ücretlerinin ödenmesi halinde bölümdeki ya da alandaki şeflerin çalışmalarında verimi artıracak ve bu görevi yapacak arkadaşların da mağduriyetini giderecektir.

"Bölüm Şefleri, öğretmen mi yönetici mi?"

Yine ayrıca; Okul yöneticileri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf veya şube sorumluluğu verilememektedir.

Bu durum okul müdür yardımcıları ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin emsali öğretmenlere göre 2 saat eksik ek ders almalarına neden olmakta bu nedenle de bu branşlarda müdür yardımcıları ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri atanmasına sıkıntı yaşanmaktadır.

Alan ya da dal şeflikleri yürütmekte olan teknik öğretmenlerin sınıf ve kulüp ücreti alamadıklarından diğer öğretmenlerden sürekli 2 saat eksik ücret almakta olup bu mağduriyetleri hala giderilememiştir.

"Müdür yardımcıları ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek dersleri"

Ayrıca; Yerleşim yerleri dışında işletmelerde koordinatörlüğe giden meslek dersi öğretmenlere yolluk ve yevmiye de ödenmemektedir. Diğer tüm memurlarda olduğu gibi yolluk ve yevmiye ödenmesi bu mağduriyetlerini giderecektir. Görevlendirildiği halde yolluk ve yevmiye almayan başka bir kamu çalışanı yoktur.

 

Gelelim Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran yeni yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin meslek lisesi öğretmenlerine vurduğu darbeye;

 

Şöyle ki; Yürürlükten kaldırılan Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin “ Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 7. maddesi (c) fıkrasındaki; “Kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi”adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.”hükümlerindeki “iki katını geçemez” ibaresi yeni yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer almamaktadır.

 

Yeni yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88. maddesi (c) ve (ç) fıkralarında işletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı bir alan ya da dalda işletmeye öğrenci gönderen sınıflarda sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez olarak değiştirildiğinden özellikle öğrencilerin kırsal kesimlerde köy ve kasabalarındaki mesleki eğitim uygulamalarında ihtiyacı karşılamakta zorluk çekilmekte olup teknik öğretmenlerin aldıkları ek dersler tam olarak yüzde 100 kayba uğramaları söz konusudur.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88. Maddesi;

“c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.

ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Şimdi bu sorun koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşatacaktır. Ayrıca normlar bu ders yüküne göre belirlendiğinden yürürlükten kaldırılan Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin“ Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 7. maddesi (c) fıkrasındaki iki katına göre ders yükünü belirleyip buna göre öğretmen normlarını belirleyen mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda onlarca norm fazlası öğretmen meydana getirecektir.

 

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim