Öğretmen Diyarı

Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Dikkat!

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNİN ANA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1-      3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kimler beceri eğitimine tabi olarak işletmelerde çalışmaktadır?

            İşletmelerde Meslek Eğitimi Bünyesinde Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim( çalıştırarak) yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. Daha önce bu kuralın üst sınırı da bulunmakta idi ve üst sınır yüzde on(%10)’du, fakat 2012 yılında bu üst sınır kanundan çıkartılmış ve artık işletmeler istedikleri sayıda öğrenciye, beceri eğitimi verme özgürlüğüne kavuşmuşlardır.

            Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden (20) az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine beceri eğitimi yaptırabilirler. Yani bir işyerinde 20’den az personel varsa bu işyeride stajyer öğrenci alarak beceri eğitimine tabi olarak eğitim verebilir.

  1. Hangi işletmelerin beceri eğitimi yaptırmak zorunda olduğu nasıl tespit edilmektedir?

3308 sayılı Kanun kapsamına giren illerde yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince her yıl ŞUBAT ayı içerisinde İl Mesleki Eğitim Kuruluna bildirilir. Mesleki Eğitim Kurulu’da bu bildirim uyarınca İl Milli eğitim Müdürlüklerini bilgilendirir ve bu bilgi doğrultusunda işletmelere öğrenciler beceri eğitimi için dengeli bir şekilde yerleştirilir.

  1. İşletmelerde beceri eğitimi birimi kurulması zorunlu mudur?

On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir. Meslek Liselerinde atölye, laboratuar ve benzeri gibi dersleri verebilecek meslek dersleri öğretmenleri de bu birimin başında görev yapabilirler.

4-      Beceri eğitimine alınan öğrenciler işyeri şartlarına uymak zorunda mıdır?

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar. Uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

5-      İşletmeler, beceri eğitimi yaptırmazlarsa ceza ödemek zorunda mıdır?

 Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3'ü nisbetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Mesleki eğitim şartlarına sahip olan işletmelere Bakanlıkça öğrenci gönderilememesi halinde bu işletmeler, ceza ödemezler.

6-      Beceri eğitimine katılan öğrencilere işyerleri ne kadar ücret ödemelidir?

  İişletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden  az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aşağı ücret ödenemez.

7-      Öğrencilerin Sosyal Güvenlik hakları nasıl düzenlenmiştir?

Öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından İŞVEREN sorumludur.

Öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Öğrenci ücretlerinden vergi kesilmeden ödemleri yapılacaktır.

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu Üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır.  Sigorta primlerine ilişkin işlemleri Okul Müdürlükleri Devlet bütçesinden karşılayarak yerine getirirler. İşletmelerin bütçesinden sigorta primleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. Öğrenciler sadece kendileri hastalık sigortasından yararlanabilirler. Yakınları bu sigortadan yararlanamazlar.

8-      İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretli izin hakları var mıdır?

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarakbir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

9-      İşletmelerde tutulacak öğrenci özlük dosyasında neler olmalıdır?

İşletmelerde her öğrenci için bir özlük dosyası tutulur. Bu dosyada öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş bildirgesi, Devam – devamsızlık çizelge formu, Kimlik Bilgileri (Fotokopisi), Sözleşme fmu nun bir nüshası, İzin belgeleri, Sağlık raporu, Fotografı ve benzeri tüm belgeler saklanır.

  1. İşletmelede kurulacak eğitim birimlerinin özellikleri neler?

 

On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimin donatımı, amacına uygun olarak işletme tarafından yapılır.

Fizikî ortam

Eğitim birimi, en az on öğrencinin eğitim yapabileceği asgarî standartlarda, çağın gereklerine ve her türlü sağlık ve koruyucu güvenlik önlemlerinin alındığı eğitim-öğretime uygun bir ortamda oluşturulur.

Eğitim ortamı

            Eğitim birimi, beceri ve teorik eğitime uygun olarak düzenlenir, fizikî mekân, eğitimin özelliği, meslek alanı/dalı dikkate alınarak günün koşullarına göre gerekli ve yeterli araç-gereçle donatılır.

Eğitim birimindeki eğitim-öğretim etkinlikleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurum ile işletme arasında yapılan plânlama doğrultusunda yürütülür. İşletme, kendi personeli için alınmasını zorunlu gördüğü işletmeye uyum eğitiminin öğrencilere de verilmesini sağlar.

Abdurrahman ULUDAĞ/ Eğitimci-Hukukçu

memurlarnet.biz

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim