Öğretmen Diyarı

Memurları Sevindirecek Gelişme!

Konya milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından hazırlanan kanun tekliflerinde, memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizliğin giderilmesi ve daha sonra göreve başlayacak olanlara da bir derece verilmesi; ayrıca, 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan bazı disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir.

 

Kalaycı kanun tekliflerinin gerekçesinde, bu teklifler ile Kamu Personeli Danışma Kurulunda mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirmiştir.

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ve 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22.9.1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

 

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

 

Birinci fıkra kapsamında olup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip birinci fıkra kapsamında belirtilen statülerde istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilir.

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

 

14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

 

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim