Öğretmen Diyarı

Memurlara sürgün şoku: Dönüş yolu kapandı

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun “Dev­let Me­mur­la­rı­nın Yer De­ğiş­tir­me Su­re­tiy­le Atan­ma­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Yö­net­me­li­k”­i Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di.

 

'Dö­nem' bek­len­me­den

 

Bu­na gö­re hak­la­rın­da ad­li ve­ya ida­ri so­ruş­tur­ma ya­pıl­mış ve bu so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da o yer­de kal­ma­sın­da sa­kın­ca gö­rü­len me­mur­lar, ata­ma dö­ne­mi bek­le­mek­si­zin ata­na­bi­le­cek.

 

Bu­gü­ne ka­dar yü­rür­lük­te olan dü­zen­le­me­ye gö­re hak­la­rın­da ida­ri ve­ya ad­li so­ruş­tur­ma açıl­sa da­hi yer de­ğiş­tir­me yo­luy­la bir me­mu­run baş­ka bir ye­re ata­na­bil­me­si için si­cil ra­po­ru­nun mut­la­ka olum­suz ol­ma­sı şar­tı ara­nı­yor­du.

 

Dö­nüş yo­lu da ka­pan­dı

 

Ye­ni dü­zen­le­mey­le bir­lik­te, si­cil ra­po­ru te­miz ol­sa da­hi hak­la­rın­da baş­la­tı­lan ida­ri ve­ya ad­li so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da o yer­de kal­ma­sın­da sa­kın­ca gö­rü­len me­mur­lar baş­ka il ve böl­ge­le­re gön­de­ri­le­bi­le­cek.Ye­ni yö­net­me­lik ay­rı­ca, hiz­met ge­re­ği baş­ka bir hiz­met ala­nı­na ve­ya böl­ge­si­ne ata­nan me­mur­la­rın, ay­rıl­dı­ğı hiz­met ala­nı­na ye­ni­den atan­ma­la­rı­na da en­gel koy­du. Bu­na gö­re so­ruş­tur­ma so­nu­cu ye­ri de­ğiş­ti­ri­len me­mur, es­ki ça­lış­tı­ğı ye­re bir da­ha dö­ne­me­ye­cek.

 

'Me­mur eş' şar­tı kalk­tı

 

Yi­ne yö­net­me­li­ğe gö­re eşi es­naf ya da iş­çi olan me­mur, eşi­nin ya­nı­na ta­yin is­te­ye­bi­le­cek. An­cak bu­nun için me­mur ol­ma­yan eşin en az üç yıl bo­yun­ca es­naf ve­ya çift­çi ola­rak ken­di he­sa­bı­na Bağ-Ku­r’­a ya da ya da iş­çi ola­rak SSK’­ya prim öde­miş ol­ma şar­tı ara­na­cak.

 

'Can gü­ven­li­ğim yok'

 

Yö­net­me­lik­te ya­pı­lan bir baş­ka de­ği­şik­lik­le, me­mu­run is­te­ği üze­ri­ne yer de­ğiş­tir­me ma­ze­ret­le­ri­ne sağ­lık ve eş du­ru­mu­nun ya­nı sı­ra “can

gü­ven­li­ği­” de ek­len­di. Bu­nun teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu bel­ge­le­yen me­mur, zo­run­lu ça­lış­ma sü­re­si­ni ta­mam­la­ma­dan ta­yin ta­lep ede­bi­le­cek. Ay­rıl­dı­ğı eşin­den ya da baş­ka­la­rın­dan şid­det gör­me ris­ki bu­lu­nan ka­dın­lar da, bu tür ma­ze­ret­le ta­yin is­te­ye­bi­le­cek.

 

Ast-üst memur eş farkı bitti

 

Öğ­ret­men­le­rin ya­rı­yıl ya da yaz ta­ti­li dö­ne­mi­ni bek­le­mek­si­zin eş du­ru­mun­dan her dö­nem atan­ma­la­rı ya­pı­la­bi­le­cek. Eş du­ru­mun­dan ata­ma­lar­da, han­gi eşin ya­nı­na ata­na­ca­ğı ko­nu­sun­da ar­tık eş­le­rin gö­rev ve un­van du­rum­la­rı, ast ya da üst ko­num­la­rı de­ğil il­gi­li ku­rum­lar­da­ki kad­ro ve ih­ti­yaç­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

 

Anne ve baba da tayin nedeni oldu

 

Sağ­lık ne­de­niy­le ta­yin hak­kı ge­niş­le­til­di. Da­ha ön­ce sa­de­ce ken­di­si ve bak­mak­la yü­küm­lü­ğü ol­du­ğu ki­şi­le­rin te­da­vi­si­nin bu­lun­du­ğu il­de müm­kün ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da ta­yip is­te­ye­bi­len me­mur, ar­tık an­ne ve ba­ba­sıy­la mah­ke­me ka­ra­rıy­la va­si ta­yin edil­di­ği kar­de­şi­nin te­da­vi­si için de ta­yin yap­tı­ra­bi­le­cek.

 

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim