Öğretmen Diyarı

Memur İhtiyacı Artık Tayinle Karşılanacak

Hükümet yeni devlet memuru alımını kısıp, personel ihtiyacını kurumlar arası tayin yoluyla gerçekleştirecek. Tüm kamu kurumlarında ihtiyaç fazlası memurların listesi çıkarılıp başka kurumlara dağıtılacak.

Hükümet yeni devlet memuru alımını kısıp, personel ihtiyacını kurumlar arası tayin yoluyla gerçekleştirecek. Tüm kamu kurumlarında ihtiyaç fazlası memurların listesi çıkarılıp başka kurumlara dağıtılacak.

 

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­dı­ğı eko­no­mi­de dö­nü­şüm prog­ra­mın­dan mev­cut me­mur­la­ra ta­yin, me­mur ol­ma ha­ya­li ku­ran­la­ra ise kö­tü ha­ber çık­tı.

 

9 AYDA BELİRLENECEK

 

Me­mur­lar­la il­gi­li ya­pı­la­cak dü­zen­le­me ve ye­ni per­so­nel po­li­ti­ka­sı­nın ipuç­la­rı dö­nü­şüm prog­ra­mı­nın “Ka­mu Har­ca­ma­la­rı­nın Ras­yo­nel­leş­ti­ril­me­si Prog­ra­mı Ey­lem Pla­nı­”n­da açık­lan­dı. Plan­da, ka­mu ku­rum­la­rın­da per­so­nel ta­van­la­rı­nın be­lir­le­ne­ce­ği, ku­rum­la­rın ih­ti­yaç duy­du­ğu me­mur­la­rın ön­ce­lik­le atıl per­so­nel kul­la­nı­la­rak kar­şı­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di.

 

ÜÇ ÖNEMLİ ADIM VAR

 

Önü­müz­de­ki 9 ay içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan ye­ni pla­na gö­re me­mur­la­rın ça­lış­ma, atan­ma ve ta­yin­le­ri­ne yö­ne­lik üç kri­tik ça­lış­ma yü­rü­tü­le­cek. Bu kap­sam­da ön­ce­lik­le ka­mu­da­ki her bir ku­ru­mun is­tih­dam ede­bi­le­ce­ği per­so­nel sa­yı­sı­na yö­ne­lik ye­ni üst sı­nır ge­ti­ri­le­cek. Ku­rum­lar bu sı­nı­rın üze­rin­de me­mur alı­mı ya­pa­ma­ya­cak.

 

İkin­ci aşa­ma­da ka­mu ku­rum­la­rı tek tek ta­ra­na­rak ih­ti­yaç faz­la­sı ve atıl per­so­ne­lin lis­te­si çı­ka­rı­la­cak. Üçün­cü aşa­ma­da ise ih­ti­yaç faz­la­sı gö­rü­len tüm me­mur­lar, me­mur açı­ğı olan ku­rum­la­ra na­kil yo­luy­la da­ğı­tı­la­cak.

 

KİMLER İHTİYAÇ FAZLASI?

 

Prog­ram­da me­mur­la­rın han­gi kri­ter­le­re gö­re “ih­ti­yaç faz­la­sı­” sa­yı­lıp ça­lış­tık­la­rı ku­rum­lar­dan gön­de­ri­le­ce­ği­ne iliş­kin bir bil­gi yer al­ma­dı.

Ku­rum­la­rın­da is­ten­me­yen bir­çok me­mu­run si­ya­si dü­şün­ce ya da ya­şam tar­zı gi­bi ki­şi­sel ge­rek­çe­ler­le “ih­ti­yaç faz­la­sı­” adı al­tın­da baş­ka ku­rum­la­ra nak­le­dil­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor. Baş­ka ku­rum­la­ra gön­de­ri­len me­mur­la­rın ge­ri dö­nüş yo­lu­nun da çı­ka­rı­la­cak ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler­le ka­pa­tı­la­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.

 

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

 

Mil­yon­lar­ca me­mu­ru ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ve ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri bı­ra­kan dü­zen­le­me prog­ram­da şöy­le yer al­dı: “Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si kap­sa­mın­da­ki tüm ka­mu ku­rum­la­rı için plan dö­ne­min­de is­tih­dam edi­le­bi­le­cek top­lam per­so­nel sa­yı­sı be­lir­le­ne­cek, bu­nun üze­rin­de is­tih­dam ya­ra­tıl­ma­ya­cak­tır. İh­ti­yaç faz­la­sı per­so­ne­lin tes­pi­ti­ne yö­ne­lik ola­rak il­gi­li ku­rum­lar­la bir­lik­te ça­lış­ma ya­pı­la­cak, tes­pit edi­len ih­ti­yaç faz­la­sı per­so­ne­lin ih­ti­yaç sa­hi­bi ida­re­le­re nak­le­dil­me­si­ne yö­ne­lik ya­sal ve ida­ri dü­zen­le­me ya­pı­la­cak­tır.”

 

kamuturk.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim